Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ2 και ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στους παραπάνω κλάδους, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
2.  
  Στην περίπτωση αφαίρεσης της ειδικότητας λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή δυνάμει δικαστικής απόφασης ή διοικητικής πράξης, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης Αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καταβάλλεται για:"
1.  
  Οριστική απώλεια ειδικότητας, όταν η απώλεια οφείλεται:
 1. Σε λόγους υγείας που καθιστούν αδύνατη την άσκηση καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητα, ή
 2. Σε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας που καθιστούν τον υπάλληλο ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητά του
2.  
  Επελθόντα θάνατο, όταν αποδεικνύεται ότι ο θάνατος έχει σχέση με την υπηρεσία του υπαλλήλου σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες άσκησης καθηκόντων ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας
Άρθρο 3 "Απώλεια ειδικότητας για λόγους υγείας"
1.  
  Η απώλεια ειδικότητας για λόγους υγείας διαπιστώνεται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας (ΑΥΕΑ) του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) της Πολεμικής Αεροπορίας.
2.  
  Η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας γνωματεύει ύστερα από ερώτημα της Υπηρεσίας το οποίο υποβάλλεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου
3.  
  Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας υποβάλλεται στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος, εντός μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του
Άρθρο 4
1.  
  Απώλεια ειδικότητας λόγω αντικειμενικής αδυναμίας Ως αντικειμενική αδυναμία άσκησης καθηκόντων νοείται ιδίως, η λόγω της ηλικίας αδυναμία συγκέντρωσης ή η μείωση των απαραίτητων για την άσκηση καθηκόντων ειδικότητας αντανακλαστικών του υπαλλήλου
Άρθρο 6 "Καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου"
1.  
  Αποζημίωση λόγω θανάτου, κατά τις διατάξεις του παρόντος οφείλεται:
 1. Όταν επέλθει θάνατος του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του, ή
 2. Όταν επέλθει θάνατος εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αποδειχθεί αρμοδίως ότι ο θάνατος επήλθε λόγω βλάβης της υγείας του υπαλλήλου ένεκα της άσκησης του επαγγέλματος του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας
2.  
  Για την θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει ο θάνατος να προήλθε προδήλως και χωρίς αμφιβολία εξαιτίας της φύσεως της εργασίας που ασκούσε ο θανών, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας
Άρθρο 7 "Διαδικασία αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης λόγω θανάτου"
1.  
  Προκειμένου να αναγνωρισθεί δικαίωμα αποζημίωσης στα μέλη της οικογένειας θανόντος στην υπηρεσία υπαλλήλου, οι δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 του διατάγματος αυτού, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υ.Π.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα του θανάτου. Με μέριμνα της παραπάνω μονάδας, διαβιβάζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος.
2.  
  Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο διαβιβάζεται από την Επιτροπή ο φάκελος, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την εξακρίβωση των περιστάσεων και των συνθηκών, υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος, της σχέσεως του επελθόντος θανάτου προς την υπηρεσία, καθώς και τον προσδιορισμό του χρόνου κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η βλάβη της υγείας του υπαλλήλου. Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ερευνά τον ιατρικό φάκελο του θανόντος, εξετάζει τους θεράποντες ιατρούς, αν το κρίνει αναγκαίο, τον άμεσο προϊστάμενο του υπαλλήλου κατά το χρόνο του θανάτου ή τον τελευταίο άμεσο προϊστάμενο, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, συναδέλφους του θανόντος και κάθε άλλον που μπορεί να γνωρίζει περί των αιτίων του θανάτου, επισκέπτεται τους χώρους εργασίας για να μορφώσει γνώμη περί των συνθηκών εργασίας, αντλεί κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία και συντάσσει πόρισμα το οποίο υποβάλλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 5.
Άρθρο 8 "Διαδικασία προσδιορισμού του ποσού της αποζημίωσης."
1.  
  Το ποσό αποζημίωσης το οποίο δικαιούται ο υπάλληλος, συνδέεται με τα χρόνια άσκησης καθηκόντων ειδικότητας, εφόσον όμως ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια στους Κλάδους ΠΕ2 και ΤΕ2 των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και το 55ο έτος της ηλικίας του. Το ύψος του ποσού αποζημίωσης προσδιορίζεται σε έξι «ιδανικές ασφαλιστικές μερίδες» σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 26 χρόνια υπηρεσίας και αντιστοίχως επτά για 27 έτη υπηρεσίας, οκτώ για 28 έτη, εννέα για 29 έτη, δέκα μερίδες για 30 έτη υπηρεσίας και μέχρι τα 34 έτη υπηρεσίας. Για κατόχους ειδικότητας ΡΑΝΤΑΡ το ποσόν που προκύπτει, ως αποζημίωση για την απώλεια ειδικότητας προσαυξάνεται κατά επτά (7%) τοις εκατό. Ως «ιδανική ασφαλιστική μερίδα» νοείται το συνολικό ποσό που αποδίδεται για το σκοπό αυτό, το προηγούμενο της απώλειας της ειδικότητας ή του θανάτου, έτος, στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α), διαιρούμενο με τον αριθμό των υπηρετούντων στους κλάδους Ε.Ε.Κ. ΠΕ2 και ΤΕ2 υπαλλήλων, κάθε φορά στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
2.  
  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χρόνος άσκησης καθηκόντων ειδικότητας πλέον των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος. Χρόνος άσκησης καθηκόντων μικρότερος των έξι (6) μηνών, δεν υπολογίζεται.
3.  
  Καταβάλλεται αποζημίωσης τριών (3) ιδανικών ασφαλιστικών μερίδων, σε περίπτωση απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και έξι (6) σε περίπτωση θανάτου σε υπάλληλο, που δεν έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια υπηρεσίας και το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος, κάτοχο ειδικότητας Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό τον όρο να έχει συμπληρώσει δέκα πέντε (15) έτη υπηρεσίας
Άρθρο 9 "Δικαιούχοι"
1.  
  Σε περίπτωση αφαίρεσης της ειδικότητας για λόγους υγείας ή για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων ειδικότητας, δικαιούχος της προβλεπόμενης αποζημίωσης είναι ο υπάλληλος, η ειδικότητα του οποίου αφαιρέθηκε
2.  
  Σε περίπτωση αφαίρεσης της ειδικότητας, για λόγους υγείας ή για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων ειδικότητας, η ειδικότητα δεν επαναχορηγείται
3.  
  Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι είναι ο επιζών σύζυγος κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της οφειλομένης αποζημίωσης και τα τέκνα του θανόντος για το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%), σε ίσα μέρη. Ειδικότερα, τα τέκνα αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι εφόσον πρόκειται για άγαμες θυγατέρες, ανεξάρτητα από ηλικία, ή για άγαμους άρρενες μέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ (18) ετών, ή μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, αν φοιτούν σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ισότιμα ιδρύματα της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του σπουδαστή αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής. Για τον υπολογισμό του ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
4.  
  Αν δεν υπάρχουν τέκνα ή τα υπάρχοντα δεν θεμελιώνουν, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα αποζημίωσης, το αναλογούν ποσό παραμένει στον ειδικό λογαριασμό. Αν δεν υπάρχει ούτε και επιζών σύζυγος, ολόκληρο το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης παραμένει στον ειδικό λογαριασμό.
5.  
  Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης αν ο θανών υπάλληλος κατά το χρόνο του θανάτου ή κατά το χρόνο λύσης της υπαλληλικής του σχέσης δεν είχε σε ισχύ την ειδικότητά του
Άρθρο 10 "Ισχύς"
1.  
  Το παρόν ισχύει από την 31η Ιανουαρίου 2004 πλην των διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 6 και 7 των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Προϊσταμένου"
1.  
  Ο Προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, εισηγείται γραπτά ή προφορικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκτελεί τις αποφάσεις της
 2. Κατευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία της υπηρεσίας
 3. Δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται στην υπηρεσία και τα κατανέμει στους αρμόδιους υπαλλήλους για ενέργεια
 4. Επιμελείται τη σύνταξη του προγράμματος έργων και εργασιών του επόμενου χρόνου καθώς και τη σύνταξη έκθεση πεπραγμένων του χρόνου που έληξε, τα οποία θεωρημένα από τον Πρόεδρο και εγκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής συνοδεύουν αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της Επιτροπής
 5. Επιμελείται τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» της Επιτροπής και θεωρεί τις καταστάσεις δαπανών και μισθοδοσίας του προσωπικού
 6. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα της υπηρεσίας που εξέρχονται και υπογράφει όσα τον έχει εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή
 7. Ελέγχει την παρουσία, την πειθαρχία και την υπηρεσιακή κατάσταση και απόδοση των υπαλλήλων και συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού, ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ή με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου διοικητικές εξετάσεις πάνω σε διάφορα θέματα και καταγγελίες και αναφέρει ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο
 8. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα πρόσληψης και κατάστασης προσωπικού
5.  
  Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή απουσίας του Υποδιοικητή Υ.Π.Α. αρμόδιου για θέματα Αεροναυτιλίας, χρέη προέδρου της Επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελεί ο Διοικητής Υ.Π.Α.
 • Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 7 του άρθρου 35 του Ν. 2912/ 2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των προτύπων ασφάλειας πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υ.Π.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94Α ) και 1 του άρθρου 34 του Ν. 2682/1999 «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις» (Α 16),όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2912/ 2001». β. Του άρθρου 37 του β.δ. 636/72 «περί πτυχίων και αδειών πολιτικής αεροπορίας» (ΦΕΚ 182 Α),όπως ισχύει. γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/02 (ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α). δ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α 57) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 985).
 • Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση και εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 376/2003 και 486/2003 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-01-15 Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/4
2017-07-25 Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή απουσίας του Υποδιοικητή Υ.Π.Α. αρμόδιου για θέματα Αεροναυτιλίας, χρέη προέδρου της Επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελεί ο Διοικητής Υ.Π.Α.
Προσθήκη
A/2017/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΝΟΜΟΣ 2002/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2081 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2017/4482 2017