Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/Ε.Κ., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 Περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς Αερολιμένες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της οδηγίας)"
1.  
  ΟρισµοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος νοούνται ως: α) Αερολιµένας: ο πολιτικός αερολιµένας στην Ελλάδα ο οποίος εµφανίζει περισσότερες από 50.000 κινήσεις υποηχητικών αεριωθούµενων πολιτικών αεροπλάνων ανά ηµερολογιακό έτος (όπου κίνηση είναι µία απογείωση ή µία προσγείωση), λαµβανοµένου υπόψη του µέσου όρου των τριών τελευταίων ηµερολογιακών ετών πριν από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο συγκεκριµένο αερολιµένα. β) Αστικός αερολιµένας: ο αερολιµένας του οποίου κανείς διάδροµος δεν διαθέτει διαδροµή απογείωσης μεγαλύτερη των 2000 μέτρων, ο οποίος παρέχει μόνον υπηρεσίες από σηµείο σε σηµείο μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών ή στο εσωτερικό του ιδίου κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο ευρύτερων πολεοδομικών συγκροτημάτων όπου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχει σηµαντικός αριθµός ατόµων που θίγονται από το θόρυβο των αεροπλάνων και για τα οποία κάθε πρόσθετη αύξηση του αριθµού κινήσεων συνεπάγεται ιδιαίτερα έντονη ενόχληση, λόγω της σοβαρότητας της ηχορύπανσης. Οι εν λόγω αερολιµένες απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. Το εν λόγω παράρτηµα μπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/30. γ) Αεριωθούµενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα: τα αεροπλάνα των οποίων η µέγιστη µάζα είναι κατά την απογείωση 34.000 kg και άνω ή των οποίων η πιστοποιηµένη µέγιστη εσωτερική χωρητικότητα, για το συγκεκριµένο τύπο αεροπλάνου, περιλαµβάνει περισσότερες από 19 θέσεις επιβατών, εκτός από τις θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για το πλήρωµα. δ) Οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα: τα αεριωθούµένα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα τα οποία πληρούν τις οριακές τιµές πιστοποίησης οι οποίες καθορίζονται στον τόµο 1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, µε σωρευτικό περιθώριο που δεν υπερβαίνει τα 5 ΕΡΝdΒ (Εffectiνe Ρerceiνed Νοise in decibels - πραγµατικά αντιληπτού θορύβου σε decibel), όπου το σωρευτικό περιθώριο, εκφραζόµενο σε ΕΡΝdΒ, προκύπτει από το συνάθροισµα των µεµονωµένων περιθωρίων (δηλ. των διαφορών µεταξύ της πιστοποιηµένης στάθµης του θορύβου και της ανώτατης επιτρεπόµενης στάθµης θορύβου) στο καθένα από τα τρία βασικά σηµεία αναφοράς µέτρησης του θορύβου, όπως αυτά καθορίζονται στον τόµο 1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία. ε) Λειτουργικοί περιορισµοί: τα συναφή µε το θόρυβο µέτρα µε τα οποία περιορίζεται ή µειώνεται η πρόσβαση των αεριωθουµένων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων σε κάποιον αερολιµένα. Στα μέτρα αυτά , συµπεριλαµβάνονται λειτουργικοί περιορισµοί που αποσκοπούν στην απόσυρση από τις δραστηριότητες λειτουργικής εκµετάλλευσης των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων σε συγκεκριµένους αερολιµένες, ή λειτουργικοί περιορισµοί περιορισμένης φύσεως, οι οποίοι αφορούν τη λειτουργική εκµετάλλευση των αεριωθούµενων υποηχητικών πολιτικών αεροπλάνων, ανάλογα µε την εκάστοτε χρονική περίοδο. στ) Ενδιαφερόµενες πλευρές: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία θίγονται ή είναι πιθανόν να θιγούν από την καθιέρωση των µέτρων µείωσης του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργικών περιορισµών, ή τα οποία έχουν νόµιµο συµφέρον για την εφαρµογή τέτοιων µέτρων. ζ) Εξισορροπηµένη προσέγγιση: είναι η προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η Ελλάδα εξετάζει τα εφαρµοζόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των θορύβων σε έναν αερολιµένα στο έδαφός της και ιδίως τον αντίκτυπο που προβλέπεται ότι θα έχει η µείωση του θορύβου των αεροπλάνων στην πηγή τους, τα µέτρα προγραµµατισµού και διαχείρισης των χρήσεων της γης, τα λειτουργικά µέτρα περιστολής των θορύβων και οι λειτουργικοί περιορισµοί.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της οδηγίας)"
1.  
  Αρµόδιες αρχές Αρμόδια αρχή για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 4
1.  
  (
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της οδηγίας) Κανόνες αξιολόγησης"
1.  
  Όταν εξετάζεται η λήψη απόφασης περί λειτουργικών περιορισµών, λαµβάνονται υπόψη, στο µέτρο που αυτό είναι κατάλληλο και δυνατό, για τους σχετικούς λειτουργικούς περιορισµούς και για τα χαρακτηριστικά του αεροδροµίου, οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ
2.  
  Στις περιπτώσεις που τα έργα σε αερολιμένες υπόκεινται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με την 69269/5387/25.10.90 κοινή υπουργική απόφαση, η αξιολόγηση η οποία διενεργείται βάσει των διατάξεων της ανωτέρω οδηγίας θεωρείται ότι πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια των διατάξεων της παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι στην αξιολόγηση έχουν ληφθεί υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες του παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της οδηγίας) Κανόνες για την επιβολή των λειτουργικών περιορισµών, µε στόχο την απόσυρση των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων"
1.  
  Εάν από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους λειτουργικών περιορισµών, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, προκύπτει ότι για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Διατάγματος απαιτείται η θέσπιση λειτουργικών περιορισµών για την απόσυρση των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, αντί της προβλεπόµενης στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.2408/92 διαδικασίας, στον υπό εξέταση αερολιµένα.
 1. έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έκδοση της απόφασης για τη θέσπιση λειτουργικού περιορισµού, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση πρόσθετων σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους υπηρεσιών µε οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα σε αυτόν τον αερολιµένα,
 2. τουλάχιστον έξι µήνες µετά το ανωτέρω χρονικό σηµείο, µπορεί να επιβληθεί στους αεροµεταφορείς η υποχρέωση να µειώσουν τον αριθµό των κινήσεων των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων τους που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο αερολιµένα, µε ετήσιο ρυθµό όχι ανώτερο από 20% του αρχικού συνολικού αριθµού των εν λόγω κινήσεων
2.  
  Σύµφωνα µε τους κανόνες αξιολόγησης του άρθρου 5, οι αρχές διαχείρισης των αστικών αερολιµένων οι οποίοι απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µπορούν να θεσπίζουν µέτρα τα οποία είναι αυστηρότερα, στο θέµα του ορισµού των οριακά συµµορφούµενων αεροπλάνων, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω µέτρα δεν αφορούν τα αεριωθούµενα υποηχητικά πολιτικά αεροπλάνα, τα οποία πληρούν, µε βάση το αρχικό τους πιστοποιητικό ή το ανανεωµένο τους πιστοποιητικό, τα πρότυπα θορύβου που καθορίζονται στον τόµο Ι µέρος ΙΙ κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 της οδηγίας)"
1.  
  Υφιστάµενοι λειτουργικοί περιορισµοί Το άρθρο 5 δεν εφαρµόζεται : α) στους λειτουργικούς περιορισµούς που έχουν ήδη αποφασισθεί, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος, β) στις επουσιώδεις τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις των επιµέρους λειτουργικών περιορισµών που δεν έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, από την πλευρά του κόστους, για τους αεροµεταφορείς σε οποιονδήποτε δεδοµένο Ελληνικό αερολιµένα και οι οποίες εισάγονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 8
1.  
  (
Άρθρο 9
1.  
  (
Άρθρο 10 "(Άρθρο 10 της οδηγίας)"
1.  
  Διαβουλεύσεις και διαφάνεια Για την εφαρμογή των άρθρων 5 & 6 του παρόντος προηγούνται διαβουλεύσεις με συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών οι οποίες διεξόγονται με πρωτοβουλία της ΥΠΑ ή του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών. Λεπτομέρειες και οδηγίες επί των διαβουλεύσεων που θεσπίζονται με το παρόν άρθρο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Άρθρο 11
1.  
  (
Άρθρο 12
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κατωτέρω παραρτήματα Ι και ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ Κατάλογος των αστικών αερολιμένων Βερολίνο - Τempelhοf ΣτοκχόλμηΒrοmma ΛονδίνοCity ΜπέλφαστCity ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 1.Πρόσφατη απογραφή 1.1. Περιγραφή του αερολιμένα στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για το δυναμικό, την τοποθεσία του, τα περίχωρα, τον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας και το συνδυασμό των δρομολογίων, καθώς και τον συνδυασμό των διαδρόμων απογείωσης. 1.2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στόχων για τον αερολιμένα και του εθνικού πλαισίου. 1.3. Αναλυτικά στοιχεία για τα περιγράμματα των θορύβων για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη - συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης του αριθμού των ατόμων που επηρεάζονται από τους θορύβους των αεροσκαφών. Περιγραφή των μεθόδων υπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των περιγραμμάτων. 1.4. Περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για τη βελτίωση των θορύβων που προκαλούνται από τα αεροπλάνα: για παράδειγμα, παροχή πληροφοριών για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των χρήσεων της γης προγράμματα ηχομόνωσης κατά των θορύβων λειτουργικές διαδικασίες, όπως οι ΡΑΝS-ΟΡS- λειτουργικοί περιορισμοί όπως οριακές τιμές των θορύβων, νυκτερινά όρια /ώρες απαγόρευσης των πτήσεων, επιβαλλόμενα τέλη θορύβου προτιμητέα χρήση των αεροδρομίων, προτιμώμενες διαδρομές από τη σκοπιά του θορύβου / την τήρηση της προβλεπόμενης πορείας πτήσης παρακολούθηση των θορύβων. 2.Προβλέψεις, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων 2.1. Περιγραφή των έργων ανάπτυξης στους αερολιμένες (εάν προβλέπονται) τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα για την αύξηση του δυναμικού, την επέκταση των αεροδιαδρόμων ή/ και των τερματικών σταθμών, καθώς και για τον προβλεπόμενο συνδυασμό αεροπορικών δρομολογίων στο μέλλον και για τους υπολογιζόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. 2.2. Στην περίπτωση της επέκτασης του δυναμικού του αερολιμένα, μνεία των οφελών που θα αποκομιστούν από τη διαθεσιμότητα του πρόσθετου δυναμικού. 2.3. Περιγραφή των επιπτώσεων στις εκπομπές θορύβων σε περίπτωση που δεν ληφθούν άλλα μέτρα καθώς και για τα μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί για τη βελτίωση των επιπτώσεων του θορύβου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 2.4. Προβλέψεις για τα περιγράμματα των θορύβων συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης του αριθμού των ατόμων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τους θορύβους των αεροπλάνων - διάκριση μεταξύ καθιερωμένων οικιστικών περιοχών και νεόκτιστων οικιστικών περιοχών. 2.5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων και του πιθανού κόστους που θα προκύψει εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση του αντίκτυπου από την αύξηση των θορύβων - αν αναμένεται ότι θα προκύψει. 3.Αξιολόγηση των πρόσθετων μέτρων. 3.1. Σκιαγράφηση των διαθέσιμων πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο των διαφόρων δυνατοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και ειδικότερα των βασικών λόγων που οδήγησαν στην επιλογή τους. Περιγραφή των μέτρων εκείνων που έχουν επιλεγεί προς περαιτέρω ανάλυση και παροχή πληροφοριών για το κόστος της θέσπισης των μέτρων αυτών. Μνεία του αριθμού των ατόμων που αναμένεται ότι θα ευεργετηθούν και χρονοδιάγραμμα τέλος, διαβάθμιση της συνολικής αποτελεσματικότητας των ιδιαίτερων μέτρων. 3.2. Αξιολόγηση του κόστους/ αποτελεσματικότητας ή του κόστους/ οφέλους που θα προκύψει από τη θέσπιση των ειδικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των μέτρων για τους χρήστες των αερολιμένων για τους αερομεταφορείς (μεταφορά επιβατών και φορτίου) για τους ταξιδιώτες και για τους τοπικούς δήμους και κοινότητες. 3.3. Ανασκόπηση των πιθανών περιβαλλοντικών και ανταγωνιστικών επιπτώσεων που θα έχουν τα προτεινόμενα μέτρα σε άλλους αερολιμένες και αερομεταφορείς και σε άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές. 3.4.Λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της προτιμητέας εναλλακτικής λύσης. 3.5.Σύνοψη των μη τεχνικών σημείων. 4.Συσχετισμός με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 4.1. Όταν και όπου έχουν προετοιμαστεί χάρτες θορύβου ή προγράμματα δράσης βάσει των ρυθμίσεων της εν λόγω οδηγίας, θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στο παρόν παράρτημα. 4.2. Η αξιολόγηση της έκθεσης στο θόρυβο (δηλαδή τα περιγράμματα θορύβου και ο αριθμός των επηρεαζόμενων ατόμων) θα γίνεται με χρήση τουλάχιστον των κοινών δεικτών θορύβου Lden και Lnight όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα οδηγία, στις περιπτώσεις που αυτοί είναι διαθέσιμοι.
Άρθρο 13 "(Άρθρο 12 της οδηγίας)"
1.  
  Δικαίωµα προσφυγής Κατά των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με άρθρα 6 και 7 στοιχείο β), του παρόντος κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων ΔιοικητικώνΔικαστηρίων
Άρθρο 14
1.  
  (Άρθρο 17 της οδηγίας) Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο4 "της οδηγίας) Γενικοί κανόνες για τη διαχείριση του θορύβου των αεροπλάνων"
1.  
  Υιοθετείται η εξισορροπηµένη προσέγγιση κατά την αντιµετώπιση των προβληµάτων θορύβου στους αερολιµένες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξέτασης του ενδεχομένου καθιέρωσης οικονοµικών κινήτρων ως µέτρου διαχείρισης του θορύβου.
2.  
  Κατά την εξέταση της θέσπισης λειτουργικών περιορισµών, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους το ενδεχόµενο κόστος και τα οφέλη που συνεπάγονται τα διάφορα διαθέσιµα µέτρα, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά στοιχεία των αερολιµένων
3.  
  Τα µέτρα ή ο συνδυασµός των µέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα δεν πρέπει να επιβάλλουν περισσότερους περιορισµούς από εκείνους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για ένα συγκεκριµένο αερολιµένα. Δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή της ταυτότητας του αεροµεταφορέα ή του κατασκευαστή του αεροπλάνου.
4.  
  Οι λειτουργικοί περιορισµοί µε κριτήριο τις επιδόσεις βασίζονται στις επιδόσεις εκποµπής θορύβων του αεροπλάνου όπως καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης που διενεργείται σύµφωνα µε την σύµβαση του ΔΟΠΑ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας - ΙCΑΟ), Ν.211/47 (ΦΕΚ 35Α) παράρτηµα 16, τόµος 1, της σύµβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, όπως κυρώθηκε από το Ν. 211/1947 (Α΄35) Τρίτη έκδοση (Ιούλιος 1993).
Άρθρο Άρθρο8 "της οδηγίας)"
1.  
  Απαλλαγή για αεροπλάνα νηολογηµένα σε αναπτυσσόµενες χώρες Στα οριακά συµµορφούµενα αεροπλάνα, τα οποία είναι νηολογηµένα στις αναπτυσσόµενες χώρες, µπορεί να χορηγείται απαλλαγή από τις διατάξεις του άρθρου 6, για διάστηµα δέκα ετών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, υπό τον όρο ότι : α) τα εν λόγω αεροπλάνα, στα οποία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό θορύβου, σύµφωνα µε τα πρότυπα που καθορίζονται στον τόµο 1 µέρος ΙΙ κεφάλαιο 3 του παραρτήµατος 16 της σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, εκτελούσαν δραστηριότητες στο συγκεκριµένο αερολιµένα στην Κοινότητα, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 1996 έως και τις 31 Δεκεµβρίου 2001 (περίοδος αναφοράς), καιβ) τα αεροπλάνα αυτά ήταν εγγεγραµµένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, στα νηολόγια της αναπτυσσόµενης χώρας και ότι εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή
Άρθρο Άρθρο9 "της οδηγίας)"
1.  
  Απαλλαγή για επιµέρους δραστηριότητες εκτάκτου χαρακτήρα Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση επι μέρους δραστηριοτήτων από οριακά συμμορφούμενα αεροπλάνα, που δεν θα μπορούσαν να εκτελεσθούν βάσει των άλλων διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. Η απαλλαγή αυτή επιτρέπεται σε : α) αεροπλάνα των οποίων οι συγκεκριµένες δραστηριότητες είναι τέτοιου χαρακτήρα ώστε να µην είναι εύλογο να απορριφθεί η χορήγηση προσωρινής απαλλαγής β) αεροπλάνα που εκτελούν µη εµπορικές πτήσεις για λόγους μετασκευής, επισκευής ή συντήρησης .
Άρθρο Άρθρο11 "της οδηγίας) Προθεσµία προειδοποίησης 1.Κατά τη θέσπιση νέων λειτουργικών περιορισµών, θα απευθύνεται από την ΥΠΑ σχετική δηµόσια ανακοίνωση σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές, που θα περιλαµβάνει τους λόγους θέσπισης του µέτρου λαµβάνοντας υπόψη τα [...]"
2.  
  Για κάθε νέο λειτουργικό περιορισμό ενημερώνεται πάραυτα ηΕπιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 (Α/34), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70) και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101).
 • Το άρθρο 29 α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν.2081/92 (Α/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 9/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία