ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1650/86 και σε συμμόρφωση με την οδηγία 87/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 των Ευρ. Κοινοτήτων «για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 42 σελ. 43/12.2.1987) ώστε τα θεσπιζόμενα μέτρα για τη διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και το Περιβάλλον, η συλλογή και η διάθεσή τους με προτεραιότητα την επεξεργασία με αναγέννηση και η μείωση της τελικής τους διάθεσης, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. εφαρμόζονται σε όλα τα λιπαντικά έλαια που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, από τη βιομηχανία, τα μέσα μεταφοράς ή άλλους τομείς:.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. νοούνται ως:"
1.  
  «απόβλητα λιπαντικών ελαίων» : Κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρ. Κοινοτήτων (ΕΕL 47/16.2.2001).
2.  
  «Διάθεση»: Η επεξεργασία ή η καταστροφή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, καθώς και η αποθήκευσή τους ή η εναπόθεσή τους επάνω ή μέσα στο έδαφος, με σκοπό να καταστούν αβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον
3.  
  «Επεξεργασία»: Οι εργασίες που αποσκοπούν στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, δηλαδή η αναγέννηση και η καύση
4.  
  «Αναγέννηση»: Κάθε διεργασία που επιτρέπει την παραγωγή βασικών ελαίων και συνεπάγεται ιδίως το διαχωρισμό των προσμείξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχουν αυτά τα λιπαντικά έλαια
5.  
  «Καύση»: Η χρήση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως καυσίμων με κατάλληλη ανάκτηση της παραγόμενης θερμότητας με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
6.  
  «Συλλογή» Το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τους κατόχους στις εγκαταστάσεις διάθεσης αυτών. Στις εργασίες συλλογής περιλαμβάνονται τα σημεία συλλογής, και τα κέντρα συλλογής που προβλέπονται στο άρθρο 5 (Κεφ. Β παραγ. 2) του παρόντος Π.Δ.
7.  
  «Διαχείριση Λιπαντικών ελαίων»:
 1. η παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 2. η διάθεση (διακίνηση) στην αγορά (εμπορία), συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής λιπαντικών ελαίων προκειμένου να καταλήξουν στο χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή.
 3. Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς καθ ευατές.
8.  
  «παραγωγός»: αυτός που παράγει λιπαντικά έλαια ή αυτός του οποίου η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν
9.  
  «Βασικά έλαια»: τα έλαια τα οποία πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα (προδιαγραφές) που εφαρμόζονται σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο και προορίζονται προς χρήση στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη
10.  
  «Διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)». Οι εργασίες διάθεσης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, καθώς και η συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης. Η διαχείριση των ΑΛΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
11.  
  «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» Όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να ανακτάται η παραγόμενη ενέργεια εφόσον χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα
12.  
  «αρμόδια αρχή»: για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ όπως ορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν.2939/2001 (Α~157).
Άρθρο 3 "Απαγορεύσεις - Περιορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ. απαγορεύεται:.
 1. Κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στα χωρικά θαλάσσια νερά και στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων
 2. Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από την επεξεργασία των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 3. Κάθε επεξεργασία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής των αερίων ρύπων που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2.  
  Οποιοσδήποτε κατέχει ΑΛΕ υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση του ή των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος
Άρθρο 4 "Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των λιπαντικών ελαίων"
1.  
  Προκειμένου τα λιπαντικά έλαια να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας και αφορούν στην σύνθεση καθώς και στην φύση των λιπαντικών ελαίων ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων τους ώστε όταν γίνονται εργασίες διάθεσης των ΑΛΕ να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου
Άρθρο 5 "Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΛΕ Α. Γενικές κατευθύνσεις"
1.  
  Η αρμόδια αρχή οργανώνει σύστημα ενημέρωσης-πληροφόρησης για θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ το οποίο απευθύνεται: Η διαδικασία συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνει:.
 1. Εφόσον στα σημεία πώλησης λιπαντικών ελαίων γίνεται και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να υποδεικνύεται εμφανώς στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή το σημείο συλλογής το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου της εν λόγω εγκατάστασης ή δραστηριότητας
 2. Στα σημεία συλλογής έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς, για αντιμετώπιση τυχών διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που μπορούν να καταστήσουν τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων ακατάλληλα για αναγέννηση.
 3. Σημεία συλλογής διαθέτουν κυρίως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία - μηχανουργεία, βιομηχανίες, ευκολίες υποδοχής σε λιμάνια, αεροδρόμια και δημόσιοι οργανισμοί, όπου δηλαδή γίνεται πώληση και αντικατάσταση ή μόνο αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων.
 4. Για την αντικατάσταση ή συμπλήρωση κάθε τύπου λιπαντικού ελαίου, ο καταναλωτής οφείλει να παραδίδει στο σημείο συλλογής την ποσότητα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων την οποία διαθέτει
 5. Σε ότι αφορά τα σημεία συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από ιδιώτες / τελικούς καταναλωτές, ισχύουν τα ακόλουθα:.
 6. Ο έλεγχος κατά τη συλλογή στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών προσμίξεων και την πρόληψη της ρύπανσης από αυτές μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
 7. Εφόσον από τον πρώτο έλεγχο ενός δείγματος στο κέντρο συλλογής προκύψει ότι υπάρχει ρύπανση από πρόσμιξη, απαιτείται η διενέργεια δευτέρου ελέγχου για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
 8. Ως προσμίξεις ουσιαστικά νοούνται τα ΡCΒ/ΡCΤ οι αλογονούχες ενώσεις, καθώς και κάθε άλλη ουσία η οποία είναι δυνατόν να καταστήσει τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων ακατάλληλα για επεξεργασία.
 9. Έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται και στα σημεία συλλογής όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων έχουν ρυπανθεί από τις προαναφερόμενες προσμίξεις
 10. Για την μεθοδολογία μέτρησης των ΡCΒ / ΡCΤ στα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12766-1 και ΡrΕΝ 12766-2 και οι διάδοχες αναβαθμισμένες μορφές αυτών
 11. Οποιοσδήποτε συλλέγει ΑΛΕ από τα σημεία συλλογής υποχρεούται:
 12. • να έχει λάβει άδεια συλλογής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας • να διατηρεί αναλυτικά αρχεία ποσοτήτων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που συλλέγει, διακινεί και παραδίδει • να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΛΕ και να τα παραδίδει στα Κέντρα συλλογής ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης 1.4.
 13. Λήψη, έλεγχος και αποθήκευση δειγμάτων.
2.  
  Μέθοδοι και τρόποι διάθεσης 2.1. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μετά τη συλλογή τους:.
 1. Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 2. Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση.
 3. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία δεν θα πρέπει να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.
 4. Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, πρέπει να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη καταστροφή τους ή η ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεσή τους.
 5. Οι αρμόδιες αρχές κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διάθεσης των ΑΛΕ σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και ειδικότερα κατά το στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/ 1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/ 2002 καθορίζουν με ποιό τρόπο από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 2.2.
 6. Αναγέννηση Στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αναγέννηση ΑΛΕ προβλέπονται εκτός των άλλων και όροι που αναφέρονται:.
 7. Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Π.Δ/τος.
 8. Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των ΑΛΕ
 9. Καταγραφή όλων των φορέων και επιχειρήσεων που συλλέγουν, καθώς και των εγκαταστάσεων που διαθέτουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. Β. Περιεχόμενο Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Για την διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια διαχείρισης σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.
 10. Σε περίπτωση που τα απόβλητα λιπαντικά έλαια περιέχουν ΡCΒ/ΡCΤ σε περιεκτικότητα των ουσιών αυτών μεγαλύτερη του 0.005% (50 ppm), η διαχείρισή τους υπόκειται στις διατάξεις της ΚΥΑ 7589/731/2000 για τον «Καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων» (Β~514).
 11. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ΑΛΕ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η ως άνω άδεια διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης) χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 12. στην υποχρέωση ώστε τα παραγόμενα αναγεννημένα έλαια, να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα βασικά ορυκτέλαια. 2.3.
 13. Η χρησιμοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως καυσίμων σε εγκαταστάσεις με σκοπό την ανάκτηση θερμότητας, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων. 2.4.
 14. Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως ασκούντα εποπτεία στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
3.  
  Η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. Ζ. Μέτρα για την προώθηση της επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Ο ΕΟΕΔΣΑΠ εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα διοικητικά και νομοθετικά για την ενθάρρυνση της επεξεργασίας κατά προτεραιότητα με αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων σε επιχειρήσεις για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ΑΛΕ με σκοπό την παραγωγή νέων πρώτων υλών ή νέων προϊόντων και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται:.
 1. σημαντικές διαταραχές στον ανταγωνισμό και β)τεχνητές διακινήσεις ανταλλαγής των προϊόντων
4.  
  Σε κάθε περίπτωση που εισέρχεται στη χώρα φορτίο με απόβλητα λιπαντικών ελαίων για διάθεση ή σε περίπτωση απλής διέλευσης μέσω αυτής από ξηράς ή θαλάσσης οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώνουν άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Γ. Υποχρεώσεις παραγωγών και διαχειριστών ΑΛΕ Οι υποχρεώσεις των εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται ΑΛΕ καθορίζονται στο άρθρο 11 (παραγ.Β) της 19396/1997 ΚΥΑ. Κάθε εγκατάσταση που προβαίνει σε εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης ΑΛΕ παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παραγ.1 (εδ.α,β και γ) και στην αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας αξιοποίησης ή διάθεσής τους. Δ.Έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
5.  
  Το συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο υποχρεούται να παρέχει σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα. Επιπλέον, ο υπόχρεος του κάθε σταδίου διαχείρισης υποβάλλει αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης στον υπόχρεο του επόμενου σταδίου διαχείρισης.
6.  
  Το περιεχόμενο του εντύπου περιγράφεται στο παράρτημα Ε. Ε.Σήμανση περιεκτών Τα λιπαντικά έλαια επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, και μόνο εφόσον οι συσκευασίες τους φέρουν επιπλέον και ένδειξη (με μορφή ετικέτας ή σφραγίδας) όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: «Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό». Σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. τα προαναφερόμενα πρέπει να αναγράφονται στη δευτερογενή συσκευασία των λιπαντικών ελαίων. ΣΤ.Μέτρα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τελικού χρήστη / καταναλωτή.
Άρθρο 6 "Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Α.Οι παραγωγοί και εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των λιπαντικών ελαίων αυτ [...]"
1.  
  Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί ή εισαγωγείς δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο. Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.
 1. Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ, απαιτείται:
 2. α1.
 3. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή / και στοιχεία από τον οποίο:
 4. • να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ.
 5. Α • να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
 6. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. α2.
 7. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 8. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, κατ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 παρ.
 9. Β(α3) και 9 παρ. 3(β) του Ν. 2939/2001.
 10. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς των λιπαντικών ελαίων που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
 11. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα Α.
2.  
  Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγουμένων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:. Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.
 1. Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται:
 2. α1.
 3. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή / και στοιχεία από τον οποίο:
 4. να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ.
 5. Α να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και εισαγωγείς με κριτήρια κυρίως το είδος των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το βάρος, τυχόν ρύπανση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από επικίνδυνες ουσίες που κατ΄ επέκταση προσδιορίζουν και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
 6. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και α2.
 7. Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος. α3.
 8. Ο προσδιορισμός του πλαισίου των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα.
 9. Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα Β. α4.
 10. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 11. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης κατ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 παρ.
 12. Β (α3) και 9 παρ. 3(β) του Ν. 2939/2001.
 13. Όροι συμμετοχής στο σύστημα:
 14. Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.
 15. Ειδικότερα:.
 16. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των ως άνω συστημάτων.
 17. Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:
 18. i) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού ή εισαγωγέα χρηματικής εισφοράς.
 19. Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του διαχειριστή στο σύστημα, ii) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς ή εισαγωγείς από την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 8.
 20. Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:.
Άρθρο 7 "Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης"
1.  
  Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 6) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του παραγωγού ή εισαγωγέα ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε εναλλακτική διαχείριση.
2.  
  Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του παραγωγού ή εισαγωγέα για τα λιπαντικά έλαια που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι παραγωγοί ή εισαγωγείς από την υποχρέωση έκδοσής του.
3.  
  Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός ή εισαγωγέας:.
 1. αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 6).
 2. Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός ή εισαγωγέας συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.
 3. καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 4. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ κατ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 (παρ.
 5. Βα.3.) και 9 (παρ. 3β) του Ν. 2939/2001.
4.  
  Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει τη δυνατότητα:.
 1. στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού
 2. στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού
5.  
  Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/01.
Άρθρο 8 "Υποχρεώσεις διαχειριστών Λιπαντικών Ελαίων"
1.  
  Οι διαχειριστές των λιπαντικών ελαίων (ΛΕ) έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και του παρόντος Π.Δ. , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα από τους διαχειριστές Α.Ε. έχουν ευθύνη:.
 1. παραγωγοί και εισαγωγείς:
 2. να παραλαμβάνουν τα ΑΛΕ από εγκεκριμένα σημεία , ή Κέντρα ΑΛΕ και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
 3. οι διακινητές:
 4. i) να μην διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, ii) να παραλαμβάνουν τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που τους παραδίδονται από τους κατόχους τους στα σημεία συλλογής και να τα παραδίδουν στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ
2.  
  Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων, εφόσον συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόμο 2939/01 και το παρόν Π.Δ. με τον όρο ότι τηρούνται αμοιβαία οι κείμενες συμβατικές υποχρεώσεις τους με το σύστημα αυτό.
Άρθρο 9 "Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή και αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων"
1.  
  Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος . Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Οι ως άνω ποσοτικοί στόχοι είναι δυνατόν να τροποποιούνται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 (παρ. 5) του Ν. 2939/2001.
Άρθρο 10 "Υποβολή εκθέσεων"
1.  
  Οι διαχειριστές των λιπαντικών ελαίων υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των λιπαντικών ελαίων ή και των καταλοίπων τους και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2.  
  Η αρμόδια αρχή
 1. μεριμνά για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα ΑΛΕ και
 2. καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ΠΔ. σύμφωνα με το άρθρο 16 (παραγ.1 και 3) της υπαριθ.19396/1997 ΚΥΑ.
Άρθρο 11 "Έλεγχοι"
1.  
  Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται: α) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 εδ. Θ και παρ. 11 του ίδιου άρθρου του Νόμου αυτού. β) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΛΕ που προβλέπονται στο άρθρο 5 (Κεφ.Β) του παρόντος Π.Δ/τος γ) για την αξιοπιστία των παρεχόμενων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 12 "Κυρώσεις"
1.  
  Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή διαχειριστής λιπαντικών ελαίων ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 5 (Κεφ. Δ και Ε), 6, 7, 8 και 10 αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΛΕ κατά παράβαση του άρθρου 5 (Κεφ. Β. και Γ.) του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το άρθρο 30 τροποποιημένο ισχύει.
2.  
  Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 743/1977 «Προστασία Περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α~319) όπως εκάστοτε ισχύει, ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 13
1.  
Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα που ακολουθούν. Τα Παραρτήματα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιούνται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο Β παραγ. 1 του παρόντος ΠΔ από πλευράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση ατομικό σύστημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση. 2.Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό ή εισαγωγέα και συγκεκριμένα: • Είδος λιπαντικών ελαίων και ετήσιες ποσότητες αυτών που τέθηκαν στην αγορά για την τελευταία τριετία (ανά έτος) και ανά κατηγορία δραστηριοτήτων π.χ. βιομηχανική χρήση, οχήματα. • Να αναφερθεί, αν υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης. 3.Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων. 4.Εμβέλεια του συστήματος Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τις ζώνες συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές. 5.Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, αναγέννησης και άλλων εργασιών διάθεσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. 6.Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον • Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) • Αναμενόμενα αποτελέσματα • Μεθοδολογία υλοποίησης • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού. • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας • Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά. • Περιγραφή των μέτρων, έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος • Οικονομικά στοιχεία του συστήματος - κριτήρια βιωσιμότητας 7.Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.) 8.Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο Β παραγ. 2 του παρόντος ΠΔ από πλευράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση συλλογικό σύστημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση. 2.Στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες παραγωγούς ή εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων. Συγκεκριμένα:• Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων διαχειριστών λιπαντικών ελαίων. • Είδος λιπαντικών ελαίων και ετήσιες ποσότητες αυτών που τέθηκαν στην αγορά για την τελευταία τριετία (ανά έτος) και ανά κατηγορία δραστηριοτήτων π.χ. βιομηχανική χρήση, οχήματα. • Να αναφερθεί, αν υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης. 3.Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων. 4.Εμβέλεια του συστήματος Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τις ζώνες συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές. 5.Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, αναγέννησης και άλλων εργασιών διάθεσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. 6.Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον • Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) • Αναμενόμενα αποτελέσματα • Μεθοδολογία υλοποίησης • Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός • Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού. • Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας • Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά. • Περιγραφή των μέτρων, έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος • Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ή εισαγωγέων λιπαντικών ελαίων στο υπό έγκριση σύστημα. • Οικονομικά στοιχεία του συστήματος - κριτήρια βιωσιμότητας 7.Αντίγραφα συμβάσεων των συμμετεχόντων στο σύστημα παραγωγών ή εισαγωγέων. 8.Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κ.λπ.). 9.Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στο περιεχόμενο ενημέρωσης παρουσιάζεται η ακόλουθη θεματολογία: 1.προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης 2.συστήματα συλλογής - μεταφοράς - αποθήκευσης 3.συστήματα επεξεργασίας 4.περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 5.ρόλος των χρηστών - καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης, με την ουσιαστική συμμετοχή τους στα συστήματα επιστροφής / συλλογής 6.διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση προς τους ενδιαφερόμενους. Ως δράσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης ενδεικτικά αναφέρονται: • Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση Δεδομένων, η οποία θα είναι προσπελάσιμη διαμέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο • δημιουργία και διανομή CD-RΟΜ για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις • πληροφορίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού που θα διατίθεται διαμέσου teletext • σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού με τη μορφή: α) αφίσας, β)φυλλαδίων με πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) πολύπτυχων ή / και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού με τη διάθεσή τους: α) κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης β) από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν περίπτερα με τα έντυπα και γ) σαν ένθετα σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας • παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση • παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες κοινού όπως: συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελματικές ομάδες κ.λπ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Ενδεικτικός πίνακας αναφορικά με την αναγνώριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Κωδικός Είδος αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ΑριθμόςΚωδικός 1 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων Κωδικός 2 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων από άτομα που αλλάζουν μόνοι τους τα λάδια Κωδικός 3 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων Κωδικός 4 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων, μηχανές, στρο βίλους και υδραυλικά συστήματα Κωδικός 5 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων όπως του κωδικού 4 με περιεκτικότητα σε ΡCΒs μεγαλύτερη από 50ppm Κωδικός 6 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων όπως του κωδικού 4 με Χ.Ο. από υδραυλικά συστήματα που περιέχουν ΡCΒs (εκτός του Κωδικού 5) ή άλλα αλογονούχα υποκατάστατα Κωδικός 7 λοιπά μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων - νερού Κωδικός 8 υδατικά υπολείμματα από τον καθαρισμό των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Άρθρο 14
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος καταργείται η 98012/2001/1996 ΚΥΑ καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του παρόντος ΠΔ/τος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της 3418/07/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (Β~ 712).
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α~ 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λπ.» (Α~ 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/ 1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α~70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α~101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α~ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α~21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α~136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α~179).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11,12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α~160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λπ. (Α΄ 101) και στη συνέχεια η παρ. 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α΄ 91).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α~ 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.94 (Α΄ 90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄153).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α~ 192).
 • Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604).
 • Τις διατάξεις της 15393/2332/5.8.2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Β~ 1022)
 • Τις διατάξεις της 44/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως» (Β~1181).
 • Τις διατάξεις της 181051/536/80 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερσαίων ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β~ 364).
 • Τις διατάξεις της ΚΥΑ 59388/3363/88 «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (Β 638).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα Α΄ 154) όπως συμπληρώθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (Α΄38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2469/1997.
 • Την Απόφαση 2000/532/Ε.Κ.της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 (ΕΕL 226/6.9.2000) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 (ΕΕL 47/16.2.2001).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄1480).
 • Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β~ 1484).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
 • Το 12/1.10.2002 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών / Άλλων Προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.
 • Την 13/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1980/181051/536 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/181051_536 1980
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/59388/3363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/59388_3363 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/98012/2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/98012_2001 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/19396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/19396 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/19396/1546 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/19396_1546 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/7589/731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/7589_731 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/44 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/3418/07 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418_07 2002
ΝΟΜΟΣ 1977/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/743 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/259 1993
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία