Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ανασυγκροτήθηκε με το π.δ. 229/2002 (Α΄ 209) ιδρύεται Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004
3.  
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή α) να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους πολιτικούς θεσμούς και την οικονομίας της Τουρκίας και Ασιατικών Χωρών (Ιαπωνίας, Ινδίας και Κίνας), β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα δ) να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με την Τουρκία και Ασιατικές Χώρες (Ιαπωνία, Ινδία και Κίνα)
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - Φοίτηση - Τίτλοι - Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Τουρκικών Σπουδών και β) Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Με απόφαση της (Προσωρινής) Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ρυθμίζονται τα θέματα των εξαμήνων, έναρξης λειτουργίας των κατευθύνσεων, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, ο τρόπος επιλογής αυτών, το πρόγραμμα σπουδών αυτών και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις κατευθύνσεις.
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων δύο (2) Π.Ε. κατηγορίας θέσεις, Τ.Ε. κατηγορίας μία (1) θέση και Δ.Ε. κατηγορίας μία (1) θέση.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα που ιδρύεται με το παρόν Διάταγμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Σύγκλητος ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Σύγκλητος περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Στο εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6. κεφ. Γ΄ παρ. 1 του Ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Σύγκλητο ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Σύγκλητος και το σώμα των εκλεκτόρων. Ο διορισμός του μέλους ΔΕΠ γίνεται με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Σύγκλητος ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Σύγκλητος περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α΄ 160) όπως εκάστοτε ισχύουν με πράξη του Πρύτανη ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6 "Λοιπές Ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφασή της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β, παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 100) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 1566/1989 (Α΄ 167). γ) Των άρθρων 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 και 15 παρ. 2 εδαφ. (θ) του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε) Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/13773/16.07.2003 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 985), όπως τροποποιήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της (Β΄ 1000). ζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/15.7.2003 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 27.2.2003).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 28571/9.4.2003 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται ετήσια δαπάνη, μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος, ύψους 866.500 ΕΥΡΩ περίπου, από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και εξόδων παραστάσεως, 39.600 ΕΥΡΩ περίπου, για τη σίτιση των φοιτητών, 72.000 ΕΥΡΩ περίπου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 90.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 καλύπτεται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ του Γ΄ Κ.Π.Σ. και από το οικονομικό έτος 2007 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για επιδόματα θέσεως ευθύνης και εξόδων παραστάσεως η οποία για το οικονομικό έτος 2004 ανέρχεται στο ποσόν των 6.300 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5173 του φορέα 19-110, ενώ η δαπάνη από το οικονομικό έτος 2005 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 24.120 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2004, 29.700 ΕΥΡΩ για το έτος 2005, 39.600 ΕΥΡΩ για το έτος 2006 και εξής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος, ύψους 96.000 ΕΥΡΩ για το 2004 και 72.000 ΕΥΡΩ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος θα καλύπτονται, μέχρι το 2006, από πιστώσεις του ΕΠΕΑΕΚ του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 και μετά η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει μόνο τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών καλυπτόμενο από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέας 19-250 ΚΑΕ 2421)
 • Την 79/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1566 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ανασυγκρότηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/229 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/85 2013