΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - Αποστολή"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ιδρύεται το Τμήμα: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία και εισαγωγή των πρώτων φοιτητών για το ως άνω Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος: 2004-2005
3.  
  Η αποστολή του ιδρυόμενου Τμήματος με την προηγούμενη παράγραφο αναλύεται ως εξής: Το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογή στη Βιοϊατρική έχει ως αποστολή: i) Να παρέχει τον βασικό κορμό των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής και ii) ταυτοχρόνως την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα των: α) πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής / υγείας και β) των εφαρμογών στην Ιατρική και Βιοπληροφορική
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - Φοίτηση - Τίτλοι - Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2.Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο ιδρύονται είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) Π.Ε. κατηγορίας, τέσσερις (4) Τ.Ε. κατηγορίας και δύο (2) Δ.Ε. κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Το Τμήμα που ιδρύεται με το παρόν Διάταγμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε., ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ παρ. 1 του Ν. 2083/92, η οποία καταρτίζει και υποβάλει στην ΔΕ ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Δ.Ε. και το σώμα των εκλεκτόρων. Ο διορισμός του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με Πράξη του του προέδρου της Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της ΔΕ. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α΄160), όπως εκάστοτε ισχύουν με πράξη του Προέδρου της ΔΕ, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6 "Λοιπές ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 Ν.2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Δ.Ε.
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 « Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α΄ 152) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 50 παρ. 3 του ν. 1268/82 και 15 παρ. 2(θ) του Ν. 2817/00 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (Α΄137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 2469/ 97 (Α΄ 38).
 • Του π.δ. 81/02 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.03 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη» Β΄ 985, όπως τροποποιήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της (Β΄ 1000).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/ 15.7.2003 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 985).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (συνεδρίαση 5/12.11.2003).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 40265α/Β1/15.11.2003 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 2.100.000 ΕΥΡΩ περίπου από την επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. β) Δαπάνη ύψους 147.000 ΕΥΡΩ για καθένα των ετών 2004.2008, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. γ) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους: 1.050.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 60.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 70.000 ΕΥΡΩ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 90.000 ΕΥΡΩ περίπου, για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω υπό στοιχείο α) εφάπαξ δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Η υπό στοιχείο β) δαπάνη θα καλύπτεται μέχρι και το έτος 2006 από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ενώ για τα έτη 2007 και 2008 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 καλύπτεται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. και από το οικονομικό έτος 2007 και εξής θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης η οποία για το οικονομικό έτος 2004 περιορίζεται στα 1.600 ΕΥΡΩ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 19-110, ΚΑΕ 5115 και από το 2005 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ 0200). Δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 6.500 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2004, 30.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2005, 45.000 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2006, 60.000 ΕΥΡΩ για το 2007 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 18.000 ΕΥΡΩ για το 2004, 60.000 ΕΥΡΩ για το 2005 και 65.000 ΕΥΡΩ για το 2006 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 και εξής οι δαπάνες αυτές, ύψους 70.000 ΕΥΡΩ περίπου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την 76/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-02 ΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/65
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2013/92 2013
Κατάργηση Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2013/99 2013