ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/85

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης1.Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε με το άρθρο 8α του Ν.2323/1995 (Α 145) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης έχει έδρα την Θεσσαλονίκη [...]"
2.  
  Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους , καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών
3.  
  Η διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισμών παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους απ΄ ευθείας στην κατανάλωση μέσα από τις λαϊκές αγορές
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης συγκροτούμενης από τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. β. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων. γ. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού. δ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Μητρώου.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α.Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ανήκουν: αα. Η έκδοση των αδειών προσέλευσης των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, στις λαϊκές αγορές, καθώς και η χορήγηση αδειών απουσίας αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις και αποφάσεις. αβ. Η μέριμνα για τις μεταβολές και τις αναθεωρήσεις των αδειών, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς καθώς και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους κατόχους αδειών. αγ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών, τον καθορισμό των θέσεων των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας αυτών σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους ή Κοινότητες και τη διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας. αδ. Η υποβολή προτάσεων για την ίδρυση, κατάργηση ή μετακίνηση λαϊκών αγορών. αε.Η παρακολούθηση της διακίνησης, της επάρκειας και των τιμών των προϊόντων που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. β. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων ανήκουν : βα. Η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού γενικά. ββ.Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού. βγ. Η μέριμνα και ο έλεγχος για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος του Οργανισμού που καταβάλλεται από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, καθώς και η μέριμνα για την κατάθεση των εισφορών υπέρ του ασφαλιστικού φορέα των επαγγελματιών πωλητών. βδ.Η τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων, η μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και η διεξαγωγή κάθε σχετικής αλληλογραφίας. βε. Η μέριμνα για την ενημέρωση των πωλητών σε θέματα ασφάλισής τους. βστ. Η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού και η τήρηση των βιβλίων μισθοδοσίας. βζ. Η φροντίδα για την προμήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού, καθώς και της εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών. βη. Η επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών. βθ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού, καθώς και η μέριμνα για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού. γ.Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού ανήκουν: γα. Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε θέματα κατάστασης προσωπικού, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων και των ατομικών φακέλων αυτού. γβ. Η τήρηση αρχείου της σχετικής νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των ΦΕΚ, η μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού και των συναλλασσομένων πολιτών με τον Οργανισμό. γγ. Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού. γδ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και Συμβουλίων του Οργανισμού, καθώς και την υπόδειξη εκπροσώπων του Οργανισμού σε άλλες Επιτροπές ή Συμβούλια. γε. Η μέριμνα για την πρόσκληση και την διεξαγωγή του Δ.Σ. του οργανισμού , η συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη αποφάσεων καθώς και η τήρηση των πρακτικών. γστ. Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των θεμάτων του Οργανισμού δ.Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών εφαρμογών ανήκουν : δα.Η μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων μηχανοργάνωσης όλων των εργασιών του Οργανισμού. Η επιμέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών. Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων. δβ. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των υπηρεσιακών στοιχείων. δγ.Η τήρηση και ενημέρωση του γενικού μητρώου των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, καθώς και του μηχανογραφικού αρχείου. δδ.Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για την τυποποίηση και βελτίωσή τους, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές με τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους που έχουν συσταθεί με την περ. β΄της παρ. 3 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 κατανέμονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός-Οικονομικός: έξη (6) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) θέση στο βαθμό του Διευθυντή και πέντε (5) στους βαθμούς Δ΄- Α΄. Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής : δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄, ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικός: δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. Κλάδος Διοικητικών-Γραμματέων: οκτώ (8) θέσεις στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Κλάδος Προσωπικού Η/Υ: Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄, ειδικότητας χειριστών Η/Υ. Κλάδος Τεχνικός: δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ΄- Α΄ ειδικότητας . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας: μία (1) θέση στους βαθμούς Ε΄-Β΄.
Άρθρο 5 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται κατά ειδικότητα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (Α315).
Άρθρο 6 "Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις Προσωπικού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης"
1.  
  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΕ . ΠΕ ΠΛΗΡ. ΤΕ ΔΕ ΔΚ. ΔΕ ΧΕΙΡ.Η/Υ ΔΕ ΥΕ ΠΡΟΣ.ΚΑΘ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΙΚ.ΟΙΚ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓ ΓΡΑΜ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ/ ΜΟΝΑΔΑΔ/ΝΣΗ 1 1 ΤΜ.ΟΡΓ.& ΛΕΙΤ. ΛΑΪΚΩΝΑΓΟΡΩΝ 3 3 1 7 ΤΜ. ΟΙΚ. Δ/ΚΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ 1 1 1 2 1 6 ΤΜ.Δ/ΚΣΗΣΠΡΟΣΩΠ. 1 1 2 1 2 1 8 ΤΜ.ΜΗΧΑΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1 1 1 3 ΣΥΝΟΛΟ 6 2 2 8 4 2 1 25.
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Των Τμημάτων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, εκτός του Τμήματος Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων. Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προϊσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8α του Ν.2323/1995 (Α 145) , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3190/2003 (Α 249).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 Διοίκηση , Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν.2469/1997 (Α 38)
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Α/57/2002).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ 1/2/13773/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκο Μπίστη (ΦΕΚ 985/Β/03) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ1/2/14145/21.7.2003 όμοιά της απόφαση (ΦΕΚ 1000/Β/03)
 • Την 1065956/Α0006/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β/03).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, καθόσον ο κρατικός προϋπολογισμός ενδέχεται να καλύψει μέρος των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού εφόσον δεν επαρκούν τα έσοδά του τα οποία βασικά προέρχονται από το τέλος που καταβάλλουν οι πωλητές , επαγγελματίες και παραγωγοί που προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές.
 • Την 74/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-02 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/66
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ1_2_13773 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ1/2/14145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ1_2_14145 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003