ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/86

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • 1.α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.1992 (Α΄ 79) Εποπτεία και Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) του Π. Δ/τος 161/2000 (145 Α΄) και του Ν. 2672/1998 (290 Α΄).
  • Του Π. Διατάγματος 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
  • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (Β΄ 1484) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 ( Β΄ 985) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Τις γνωμοδοτήσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, όπως διατυπώνονται στα 319/11.3.2003 και 152/27.1.2003 έγγραφα τους, αντίστοιχα.
  • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 8.750 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, 12.010 ευρώ περίπου για το έτος 2004 και 10.710 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Από τη δαπάνη των 8.750,00 ευρώ ( 220,00 ευρώ επίδομα θέσης, 480,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης και 8.050 ευρώ ) οικονομικού έτους 2003, α) το ποσό των 700 ευρώ βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ β) το ποσό των 8.050 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου. Η ετήσια δαπάνη των 12.010 ευρώ για το οικονομικό έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί ως ακολούθως: α) Το ποσό των 4.160,00 ευρώ (1.340,00 ευρώ για επίδομα θέσης + 2.820,00 ευρώ για επίδομα ειδικής απασχόλησης) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης αυτής στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου για το ποσό των 7.850 ευρώ (για λειτουργικά έξοδα). Η ετήσια δαπάνη των 10.710 ευρώ οικονομικού έτους 2005 και επόμενων ετών θα αντιμετωπισθεί για μεν το ποσό των 4. 160 ευρώ με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης αυτής στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, για δε το ποσό των 6.550 ευρώ από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.
  • Την Δ.8/12.1.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-02 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/66
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία