ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/90

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του Π.Δ. 387/1991 (Α΄ 140) Περί Καθορισμού και Αναγνωρίσεως Πτυχίων Ειδικεύσεως-Εξειδικεύσεως των Μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών Αξιωματικών του Π.Ν..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 387/1991 (Α΄ 140) , υπό τον τίτλο Α΄ ΜΑΧΙΜΟΙ προστίθεται περίπτωση 34, η οποία έχει ως εξής : 34. Χειριστή Αεροστρώμνων Πλοίων (Χ. Α/Σ).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής ΄Αμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
 • Το άρθρο 71 του Ν.Δ. 1400/73 Περί καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α΄ 114).
 • Το άρθρο 44 του Α.Ν. 794/1948 Περί καταστάσεως Αξιωματικών ΒΝ και λοιπά συναφή νομοθετήματα που κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. της 10.12.49 Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί καταστάσεως Αξιωματικών ΒΝ (Α΄ 357).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (Α΄ 35/95) ΄Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας.
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτ. υπ αριθμ.34/23.9.2003).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 16.10.2003.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμό Δ4 από 7.1.2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/794 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/794 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/387 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία