ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/96

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής :.
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, θέση μία (1)
 3. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
 4. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέση μία (1)
 5. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 6. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις πέντε (5)
 7. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
 8. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δύο (2).
 9. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2).
2.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄107). β) Των παραγράφων 1, 22, 38, 46 και 52 του άρθρου 1 της αριθ. 3555.29/9/88/13.7.1988 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο Π.Δ. 194/1988 (Β΄ 591). γ) Του Π.Δ. 390/93 Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού (Α΄ 165). δ) Του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα (Α΄ 39). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). στ) Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Την 1065956/863/Α0006/15.07.2003 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985/16.07.03).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.07. 2003 (Β΄1000).
 • Την 60 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λ.Τ. Ν. Σάμου.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του (Λιμενικού Ταμείου) από τη μεταφορά δύο (2) θέσεων ΔΕ Κατηγορίας σε Κλάδους των Κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και μιας (1) θέσης ΥΕ Κατηγορίας σε κλάδο της Κατηγορίας ΔΕ ποσού 2 7.133 περίπου, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στους ΚΑΕ 0211,0221,0224, 0226,0238,0265, 0269,0551 και 0552.
 • Τις 171/2003 και 474/2003 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-03 Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου. 2009/118 2009