ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ι. 1. Οι υφιστάμενες θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής : α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις πέντε (5). - Κλάδος ΔΕ [...]"
2.  
    Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό όλων των ανωτέρω κατηγοριών απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39). ΙΙ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107). β) Των παρ. 21 και 47 του άρθρου 1 της αριθ. 3555.29/9/88/13.7.1988 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο Π.Δ. 194/1988 (Β΄ 591). γ) Του Π.Δ. 390/1993 Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού (Α΄165). δ) Του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα (Α΄ 39). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). στ) Του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
  • Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 985/16.7.03).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773/15.7.2003 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 985), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/14145/21.7. 2003 (Β΄1000).
  • Την 53/2002 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας.
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.
  • Τις 139/2003 και 475/2003 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-03-03 Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1065956/863/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1065956_863_Α0006 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/13773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_13773 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 2007/179 2007