Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγίας 1999/22/ΕΚ) Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θεσπίζεται ένα σύστημα παροχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ζωολογικών κήπων καθώς και επιθεώρησης αυτών, με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, της βιοποικιλότητας και της καλής διατήρησης των ζώων στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους (ΕΕL 94/24 της 9/4/1999)
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 Οδηγίας 1999/22/ΕΚ )"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:
 1. Ζωολογικοί κήποι όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις, στις οποίες φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό, με ή χωρίς εισιτήριο, τουλάχιστον για επτά ημέρες το χρόνο
 2. Ζωολογικοί κήποι δεν θεωρούνται:
 3. -τα τσίρκα, -τα καταστήματα πωλήσεως οικιακών ζώων, -τα εκτροφεία θηραμάτων και ειδών της άγριας πανίδας, -τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, -οι ατομικοί κήποι, -οι προβλεπόμενες στην περίπτωση α) εγκαταστάσεις, εφόσον σε αυτές φυλάσσεται προς επίδειξη ένας μη σημαντικός αριθμός ζώων ή ειδών (εκθέσεις ζώων)
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο μη σημαντικός αριθμός ζώων ή ειδών. Για τον καθορισμό του μη σημαντικού αριθμού η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη: α) τη σπανιότητα του είδους, τη συμμετοχή του στη βιοποικιλότητα των ειδών, το ρόλο του στη τροφική αλυσίδα του οργανικού ιστού της άγριας φύσης, καθώς και το αν πρόκειται για ενδημικά είδη εθνικού ενδιαφέροντος, β) τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ειδών και την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 3 "Γνωμοδοτική Επιτροπή"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από ένα δασολόγο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών ως πρόεδρο, ένα κτηνίατρο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, ένα ιχθυολόγο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής αναπληρούνται από υπαλλήλους του ιδίου κλάδου των αντιστοίχων Γενικών Δ/νσεων. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Γενικών Δ/νσεων, ορίζονται τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Άρθρο 4 "Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας"
1.  
  Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων έχουν το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 5 "Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας"
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 παρ 1
2.  
  Για την έκδοση άδειας ίδρυσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. νόμιμο τίτλο κυριότητας ή κατοχής της έκτασης,
 2. μία σειρά τοπογραφικών σχεδίων, στα οποία απεικονίζονται οι θέσεις των κτιρίων, και μία σειρά των κτιριακών σχεδίων,
 3. προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.), όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία,.
 4. μελέτη για τους χώρους υποδομής του ζωολογικού κήπου, τον εξοπλισμό του, τη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, την τήρηση των διεθνών κριτηρίων λειτουργίας ζωολογικών κήπων και των ειδικών διεθνών προδιαγραφών που ισχύουν για τη διαμονή των ειδών που θα φιλοξενηθούν στον ζωολογικό κήπο
3.  
  Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. επίσημο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης του ζωολογικού κήπου
 2. οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες
 3. στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του
 4. ποινικό μητρώο του αιτούντος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για παράβαση του παρόντος διατάγματος, της κείμενης νομοθεσίας για την κατοχή και προστασία των ζώων και την εμπορία των ειδών.
4.  
  Η Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 φακέλων και τους διαβιβάζει εντός 10 ημερών στη επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, επιστρέφεται εγγράφως στον αιτούντα.
Άρθρο 6 "Διαδικασία αδειοδότησης"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων, την ανανέωση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους συνιστάται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα δασολόγο ως πρόεδρο, ένα κτηνίατρο και ένα ιχθυολόγο ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γ. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από εισήγηση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας.
2.  
  Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης η επιτροπή εξετάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αν διαπιστώσει ελλείψεις, τις γνωστοποιεί στον αιτούντα και θέτει προθεσμία για την συμπλήρωσή τους. Ο φάκελος με τη γνωμοδότηση διαβιβάζονται στον Γ. Γραμματέα της Περι- φέρειας, ο οποίος χορηγεί την άδεια ίδρυσης ζωολογικού κήπου με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.
3.  
  Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου η επιτροπή γνωμοδοτεί, αφού πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο, για να βεβαιώσει την υλοποίηση των έργων υποδομής και της σχετικής μελέτης του άρθρου 5 παρ. 2δ. Ο φάκελος με τη γνωμοδότηση διαβιβάζονται στον Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος χορηγεί την άδεια λειτουργίας του ζωολογικού κήπου με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.
4.  
  Η αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου δύναται να απορριφθεί, αν ο αιτών ή κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 έχει καταδικαστεί για παράβαση του παρόντος διατάγματος, της κείμενης νομοθεσίας για την εμπορία, κατοχή και προστασία των ζώων και την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για τους ανωτέρω λόγους.
5.  
 1. Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής που εισηγούνται την απόρριψη της αίτησης έκδοσης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής, ο οποίος καλείται να υποβάλει τις απόψεις του εντός 20 ημερών
 2. Οι αποφάσεις του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής.
Άρθρο 7 "Ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών"
1.  
  Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε έτη και ανανεώνεται πριν τη λήξη της πενταετίας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου για πέντε ακόμα έτη με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1.
2.  
  Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του ζωολογικού κήπου δύναται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου να τροποποιούνται ή να μεταβιβαστούν σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και στην ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών.
Άρθρο 8 "(άρθρο 3 Οδηγίας 1999/22/ΕΚ) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας των ζωολογικών κήπων υποχρεούνται:"
1.  
  να συμμετέχουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω δραστηριότητες:
 1. έρευνα, εφόσον αυτό αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διατήρηση των ειδών
 2. εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων στον τομέα διατήρησης των ειδών
 3. αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, ανανέωση του πληθυσμού των ζώων ή επανεισαγωγή των ειδών στη φύση, όπου αυτό είναι σκόπιμο,
2.  
  να προωθούν υπό την επίβλεψη της εποπτεύουσας αρχής την ενημέρωση, συνειδητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τους φυσικούς οικότοπους και τα είδη που εκτίθενται,
3.  
  να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των ειδών και τις απαιτήσεις διατήρησης τους, να μεριμνούν για τον ειδικό ανά είδος εμπλουτισμό των χώρων εγκλεισμού τους, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωοτεχνίας με ανεπτυγμένο πρόγραμμα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής,
4.  
  να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η μη διαφυγή των ζώων και η μη εισαγωγή επιβλαβών ζώων και παρασίτων,
5.  
  να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών,
6.  
  να τηρούν πλήρη και ενημερωμένα αρχεία για τη είδη που διατηρούν
Άρθρο 9 "(άρθρα 4 και 7 Οδηγίας 1999/22/ΕΚ)"
1.  
  Αρμόδιες αρχές για την επιθεώρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι οι Δ/νσεις Δασών των Περιφερειών και οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής και Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αρχές αυτές προβαίνουν από κοινού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους σε τακτική επιθεώρηση κατ έτος των ζωολογικών κήπων και σε επιτόπιους έκτακτους ελέγχους αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.
2.  
  Ένα μήνα πριν την τακτική επιθεώρηση ειδοποιείται εγγράφως η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου. Κατά την τακτική επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 8 και των όρων και προδιαγραφών της μελέτης του άρθρου 5 παρ. 2δ.
3.  
  Οι εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου υποβάλλονται δια της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Περιφέρειας στην επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 1 και κοινοποιούνται στον κάτοχο της άδειας με απόδειξη παραλαβής και στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.
4.  
  Εποπτεύουσες αρχές των υπηρεσιών της παραγράφου 1 είναι οι Γενικές Δ/νσεις Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής και Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρο 10 "(άρθρα 4 και 6 Οδηγίας 1999/22/ΕΚ)"
1.  
  Στη περίπτωση που ο ζωολογικός κήπος δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας, οι αρχές που διενεργούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο απευθύνουν έγγραφη σύσταση με προθεσμία συμμόρφωσης στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου. Αν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος, ο κάτοχος της άδειας δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται για ολόκληρο το ζωολογικό κήπο ή τμήμα αυτού με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1.
2.  
  Εφόσον συντρέχει κίνδυνος για την ασφάλεια και προστασία των ζώων ή του κοινού η αρμόδια αρχή διατάσσει την άμεση προσωρινή παύση λειτουργίας του ζωολογικού κήπου
3.  
  Στην περίπτωση που ένας ζωολογικός κήπος ή τμήμα του κλείσει ή αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε κατάσχεση των ζώων και εξασφαλίζουν τη μεταχείριση και τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 (Α΄200).
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, υποχρεούται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος να υποβάλει αίτηση στη Δ/νση Δασών της οικείας Περιφέρειας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5
2.  
  Αν η ανωτέρα εγκατάσταση δε διαθέτει άδεια λειτουργίας, με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 1 διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του.
Άρθρο 12 "Έκδοση κανονιστικών πράξεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 13 "Κυρώσεις (Άρθρο 8 της Οδηγίας 1999/22/ΕΚ)"
1.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και των σε εκτέλεση αυτών εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων τιμωρούνται ως ακολούθως:
 1. Οι παραβάτες του άρθρου 11 με φυλάκιση από ένα ως δύο έτη
 2. Οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας των ζωολογικών κήπων που αρνούνται ή παρεμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, αρνούνται την παροχή πληροφοριών ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες κατά τον έλεγχο, τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα έως έξι μήνες
 3. Στις παραβάσεις των περιπτώσεων α και β επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 288α του Ν.Δ. 86/1969 (Α΄ 7), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 (Α΄200) και της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 1845/1989 (Α΄102), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 2637/1998 (Α΄200).
2.  
  Η ποινική δίωξη ασκείται στις ατομικές επιχειρήσεις κατά των ιδιοκτητών των ζωολογικών κήπων, στους ζωολογικούς κήπους των προσωπικών εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης κατά των διαχειριστών αυτών, στους ζωολογικούς κήπους ιδιοκτησίας συνεταιρισμών ή ανωνύμων εταιρειών κατά του διευθύνοντος την εταιρεία ή τον συνεταιρισμό, στους ζωολογικούς κήπους ιδιοκτησίας των ΟΤΑ και του δημοσίου κατά των κατά νόμον υπευθύνων των ζωολογικών κήπων
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α΄ 34) [όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130), 22 Ν. 2789/2000 (Α 21), του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 [όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄101)] και του άρθρου 5 του Ν. 1338 /1983 [όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1440/1984]. β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (Β΄ 1479).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 397/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/22/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/22_ΕΕ 1999
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία