ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/99

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 19/95 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α΄15) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του Π.Δ.19/95 (Α΄ 15), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 87/97 (Α΄72), αντικαθίστανται ως εξής: 3. Η αντικατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται χωρίς ιατρική, θεωρητική κ [...]"
4.  
  Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70, ποσό, ως εξής:.
 1. Τριάντα (30) ευρώ, για την περίπτωση έκδοσης πρώτο αντιγράφου,
 2. Εξήντα (60) ευρώ, για την περίπτωση έκδοσης δευτέρου, τρίτου, τετάρτου κ.ο.κ. αντιγράφου.
 3. Για τις ελληνικές άδειες οδήγησης, η αρίθμηση των αντιγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής αρχίζει από την απώλεια ή την κλοπή του πρωτοτύπου.
 4. Για τις ξένες άδειες οδήγησης, η αρίθμηση των αντιγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής αρχίζει από την απώλεια ή την κλοπή της ξένης άδειας αφότου ο κάτοχος της απέκτησε την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα..
Άρθρο 2 "Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 19/95 (Α 15), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 155/96 (Α 115) αντικαθίστανται ως εξής: 2. Για να υποστεί ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια ιατρική εξέτ [...]"
3.  
  Το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ποσό δεν καταβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος παραπεμφθεί για δευτεροβάθμια εξέταση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε περίπτωση που έχει ήδη εξεταστεί πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, αλλά γεννώνται αμφιβολίες για τη σωματική και διανοητική του ικανότητα. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης λόγω οφθαλμολογικής πάθησης, πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή σε διάστημα μικρότερο της πενταετίας από τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται σε εξέταση μόνο από οφθαλμίατρο και καταβάλλει το μισό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2..
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την επομένη από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α΄34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70), και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄21), των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και τη παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 638/1970 (Α΄173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.823/1978 (Α΄189). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Όργανα (Α΄137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 491/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/823 1978
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970