Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 (Α309), διαδικασία και τρόπος υποβολής των δηλώσεων, διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης."
1.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμών υποβάλλει στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους.
2.  
  Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει επί τρία ακόμη έτη, αφότου παύσουν να βρίσκονται σε κατάσταση ενέργειας, για τους εξής:
 1. Προϊσταμένους των Τμημάτων και Διευθύνσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ανωτέρους τους
 2. το προσωπικό του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Πλοηγικής Υπηρεσίας
 3. Προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών, των Λιμενικών Σταθμών, των Λιμενικών Τμημάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και αναπληρωτές τους
Άρθρο 2 "Τρόπος υποβολής των δηλώσεων"
1.  
  Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται είτε με εμπιστευτική αναφορά των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη είτε αυτοπροσώπως. Τα στελέχη που βρίσκονται εκτός ενέργειας υποβάλλουν τη δήλωση είτε δια των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των περιφερειακών Υπηρεσιών του είτε ταχυδρομικά με απόδειξη είτε αυτοπροσώπως.
Άρθρο 3 "Έλεγχος των δηλώσεων"
1.  
  Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μπορεί να διενεργείται μετά από μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων. Κατά τον έλεγχο τα στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν. μπορούν: α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε Αρχή και από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που περιλαμβάνει η περίπτωση β. της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄101) όπως ισχύει, που έχουν αντίστοιχα, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους, β) να διατάσσουν την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων και γ) να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για το σκοπό του ελέγχου ενέργεια.
2.  
  Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν. ενεργεί περαιτέρω έρευνα για την προέλευση των πόρων του ελεγχόμενου και συντάσσει σχετικό πόρισμα. Ερευνάται ιδιαίτερα αν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Αν από την έρευνα προκύψει ότι ο ελεγχόμενος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα, το πόρισμα αποστέλλεται στο αρμόδιο όργανο για την άσκηση της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης. Αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης Αρχής το πόρισμα αποστέλλεται και στην Αρχή αυτή.
3.  
  Αν συντρέχει η περίπτωση της προτελευταίας περιόδου της προηγούμενης παραγράφου το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν. μπορεί να διενεργεί λογιστική ή οικονομική πραγματογνωμοσύνη ή άλλες ελεγκτικές πράξεις εξετάζοντας λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Ο έλεγχος της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται μόνο για τα στελέχη που εμπλέκονται σε περιπτώσεις για τις οποίες διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 (Α 309).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2 περ. α) του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 290/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία