Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις."
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής σε προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του αρχιφύλακα έχουν οι αστυφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
 1. ΄Εχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων
 2. Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων
 3. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής
 4. ΄Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β.
2.  
  Καθ΄ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων και για την κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του αρχιφύλακα, προάγονται χωρίς εξετάσεις οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και έχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των εδαφίων α΄, β΄ και δ΄ της προηγουμένης παραγράφου
Άρθρο 2
1.  
  Αριθμός προαγομένων. Ο αριθμός των προαγομένων στο βαθμό του αρχιφύλακα καθορίζεται κάθε φορά, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τα κενά που υπάρχουν στις θέσεις των βαθμών του αρχιφύλακα - ανθυπαστυνόμου, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων. Αύξηση του αριθμού των προαγομένων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 3 "Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων."
1.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με την προκήρυξη των εξετάσεων μπορεί να ορίζεται ως τόπος διενέργειας αυτών μόνο η Αθήνα.
2.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις γίνονται, μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται κατά μήνα Απρίλιο ή Μάιο και στην οποία αναφέρονται :
 1. Ο αριθμός των προαγομένων συνολικά
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
 4. Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων.
 5. Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης ούτε να μετατεθεί παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης ή άλλης σοβαρής αιτίας.
 6. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του άρθρου 7
 7. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η προκήρυξη διαβιβάζεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Άρθρο 4 "Δικαιολογητικά υποψηφίων."
1.  
  Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον αστυνομικού τμήματος, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά :
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα
 3. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες :
 4. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική
2.  
  Οι υποψήφιοι που δικαιούνται και επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις ως πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη στις Υπηρεσίες της παρ. 1 σχετική αίτηση και τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων ημέρα.
Άρθρο 5 "Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών προτάσεις ικανότητας υποψηφίων."
1.  
  Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στις προαγωγικές εξετάσεις :
 1. Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Συντάσσουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου.
 3. Πρόταση ικανότητας συντάσσουν επίσης και για κάθε υποψήφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 που κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση για προαγωγή του χωρίς εξετάσεις.
 4. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ΄ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αστυφυλάκων.
 5. Κάθε σχετική αμφιβολία αίρεται με διαταγή του Αρχηγού.
 6. Υποβάλλουν, μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία, στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας του υποψηφίου, στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού του βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.
 7. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην προκήρυξη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά.
2.  
  Οι Υπηρεσίες του εδαφίου γ΄ της προηγουμένης παραγράφου :
 1. Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά
 2. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, σε δύο αντίτυπα :
 3. (1) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες.
 4. (2) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.
 5. (3) Των πτυχιούχων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις και κρίνονται ικανοί.
 6. (4) Των πτυχιούχων υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για να προαχθούν χωρίς εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.
Άρθρο 6 "Πίνακες ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων."
1.  
  Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων :
 1. Αποφασίζει οριστικά για τη συμμετοχή ή όχι στις εξετάσεις κάθε υποψηφίου που κρίνεται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους ομόφωνα ως μη ικανός ή για την ικανότητα του οποίου υπάρχει διαφωνία.
 2. Για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τις εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ΄ έξιν διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 3. Καταρτίζει πίνακες ικανών υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και αποκλειστέων από αυτές, καθώς επίσης ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων για προαγωγή χωρίς εξετάσεις
 4. Κοινοποιεί τους πίνακες του προηγούμενου εδαφίου, με διαταγή του, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και καλεί τους υποψηφίους του πίνακα ικανών για συμμετοχή στις εξετάσεις, για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7, μέσα στις προθεσμίες και τον τόπο που αναφέρονται στην προκήρυξη
2.  
  Αν υποψήφιος απώλεσε ένα από τα προσόντα συμμετοχής στις εξετάσεις πριν από τη διενέργεια αυτών διαγράφεται από τους πίνακες ικανών με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 7 "Εξεταστέα μαθήματα - Θέματα εξετάσεων."
1.  
  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :
 1. Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος)
 2. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
 3. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο
 4. Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας)
 5. Ξένες γλώσσες:
 6. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (προαιρετικά)
2.  
  Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους
3.  
  Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται με την προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που κοινοποιείται στους υποψηφίους
4.  
  Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν
5.  
  Στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
6.  
  Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από 0-10. Το άθροισμα τον δύο βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος.
7.  
  Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α΄- 186), όπως ισχύει κάθε φορά. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών :.
 1. Κατευθυνόμενη έκθεση (Guided Cοmpοsitiοn) :
 2. Δίδεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του υποψηφίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
 3. Άσκηση κατανόησης κειμένου.
 4. Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία.
 5. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο.
 6. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.
 7. Χρόνος για απάντηση 20΄ λεπτά της ώρας.
 8. Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
 9. Δίνεται κείμενο διακοσίων περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.
 10. Χρόνος για συμπλήρωση 20΄ λεπτά της ώρας.
 11. Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο χωρίς να αλλάξει το νόημα.
 12. Δίνονται πέντε προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους υποψήφιους να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις).
 13. Χρόνος για απάντηση 20΄ λεπτά της ώρας.
Άρθρο 8
1.  
  ΄Οργανα εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται, κάθε φορά, από τα κατωτέρω συλλογικά και ατομικά όργανα : α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. β. Επόπτες εξετάσεων. γ. Επιτηρητές εξετάσεων. δ. Επιτροπή βαθμολογικού κέντρου. ε. Βαθμολογητές - αναβαθμολογητές. στ. Επιτροπή κατάρτισης θεμάτων. ζ. Επιτροπές αποκάλυψης γραπτών.
Άρθρο 9 "Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων."
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, που εδρεύει στην Αθήνα και αποτελείται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και δύο Ταξίαρχους ή Αστυνομικούς Διευθυντές, με αντίστοιχους αναπληρωτές. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών.
2.  
  Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα και μεριμνά για τη διαβίβαση των θεμάτων στους χώρους διενέργειας των εξετάσεων με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Επίσης, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενη στο έργο της από το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας. Τέλος, προβαίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 14 παρ. 1, στην κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης θεμάτων και βαθμολογητών - αναβαθμολογητών.
Άρθρο 10 "Βαθμολογικό Κέντρο."
1.  
  Έδρα του βαθμολογικού Κέντρου είναι η Αθήνα
2.  
  Το βαθμολογικό Κέντρο λειτουργεί σε χώρο της Αστυνομικής Ακαδημίας καθοριζόμενο επακριβώς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Η είσοδος σε αυτό κάθε προσώπου, εκτός από εκείνα που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία, απαγορεύεται.
3.  
  Στο βαθμολογικό Κέντρο συγκεντρώνονται τα γραπτά των εξεταζομένων από τους χώρους διενέργειας των εξετάσεων για τη βαθμολόγησή τους
Άρθρο 11 "Επιτροπή βαθμολογικού κέντρου."
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και δύο (2) Αστυν. Υποδιευθυντές ή Αστυνόμους Α΄, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αναλόγου βαθμού ή προσόντων. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών.
2.  
  Η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου έχει ως έργο:
 1. Την οργάνωση, το συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών του βαθμολογικού κέντρου
 2. Την παραλαβή των γραπτών από τους χώρους διενέργειας των εξετάσεων και την, κατά το δυνατό, ισομερή κατανομή στους βαθμολογητές, για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση και την εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών
 3. Τη διαβίβαση των γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των γραπτών
 4. Την επισήμανση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολόγησης
 5. Την ασφαλή φύλαξη των γραπτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο18 παρ. 8.
3.  
  Με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός αστυνομικού προσωπικού από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής βαθμολογικού κέντρου
Άρθρο 12 "Βαθμολογητές - αναβαθμολογητές."
1.  
  Το μήνα Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζεται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού, το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακας βαθμολογητών και πίνακας αναβαθμολογητών για τη διενέργεια των εξετάσεων. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τα μέλη της Επιτροπής εκτελεί χρέη Προέδρου. Οι παραπάνω πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση ελλείψεως ή κωλύματος των ορισθέντων βαθμολογητών και αναβαθμολογητών οι οικείοι πίνακες συμπληρώνονται με την ίδια ως άνω διαδικασία.
2.  
  Ο πίνακας των βαθμολογητών περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) άτομα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ειδικά για τα μαθήματα ξένων γλωσσών ο πίνακας περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) βαθμολογητές για τα Αγγλικά και τουλάχιστον πέντε (5) για τις λοιπές ξένες γλώσσες.
3.  
  Ο πίνακας των αναβαθμολογητών περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) άτομα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα
4.  
  Ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται :
 1. Καθηγητές των Σχολών του Σώματος και σε περίπτωση αδυναμίας καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αττικής, για το μάθημα της ΄Εκθεσης Ιδεών και τις ξένες γλώσσες
 2. Μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στις Σχολές του Σώματος, καθώς και εν ενεργεία αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή εν αποστρατεία αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά προτίμηση πτυχιούχοι Νομικής Σχολής, για τα μαθήματα του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου.
 3. Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή για το μάθημα του Αστυνομικού Δικαίου, κατά προτίμηση πτυχιούχοι Νομικής Σχολής
5.  
  Για κάθε μάθημα ορίζονται με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με βάση τον αριθμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ικανών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Για αριθμό έως εκατό (100) υποψηφίων ορίζονται δύο (2) βαθμολογητές και ένας (1) αναβαθμολογητής, έως τριακοσίων (300) υποψηφίων ορίζονται τρεις (3) βαθμολογητές και δύο (2) αναβαθμολογητές, ενώ για κάθε επιπλέον τριακοσίους (300) υποψηφίους, ορίζεται ένας ακόμη βαθμολογητής και για κάθε επιπλέον πεντακοσίους υποψήφιους (500), ένας αναβαθμολογητής. Σε κάθε βαθμολογητή ανατίθεται η βαθμολόγηση μέχρι τριακοσίων πενήντα (350) γραπτών, σε πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακοσίων πενήντα (350) γραπτών, σε δεύτερη βαθμολόγηση. Σε κάθε αναβαθμολογητή ανατίθεται η βαθμολόγηση μέχρι διακοσίων (200) γραπτών. ΄Ατομα που δεν κληρώθηκαν ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές ή για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων σε ένα μάθημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, δύνανται να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλήρωση για το επόμενο μάθημα, εφόσον περιλαμβάνονται στον οικείο πίνακα.
Άρθρο 13 "Επόπτες εξετάσεων - Επιτηρητές."
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζονται ως επόπτες εξετάσεων ένας από τους Διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, για την Αθήνα και ο Διοικητής της οικείας Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης, για τη Βόρεια Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως βοηθοί αυτών, οι Υποδιοικητές των αντίστοιχων Σχολών. Οι επόπτες ευθύνονται για την κανονική εκτέλεση του έργου των επιτηρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην Βόρεια Ελλάδα, ο επόπτης έχει επιπλέον τα καθήκοντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2 έως και 4, 18 παρ. 5 έως και 8 και 19 παρ. 2.
2.  
  Σε κάθε αίθουσα εξετάσεων ορίζεται ένας Αστυνόμος Α΄ ή Αστυνόμος Β΄ ως επιτηρητής και ανάλογος αριθμός αξιωματικών, ως βοηθοί αυτού, με διαταγή του Διοικητή της οικείας Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ο αριθμός των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2). Οι επιτηρητές ορίζονται από το προσωπικό των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ή άλλων Υπηρεσιών της Αττικής για την Αθήνα και από το προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας ή άλλων Υπηρεσιών της έδρας ή του νομού της έδρας της Σχολής αυτής για τη Βόρεια Ελλάδα.
3.  
  Οι επιτηρητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα :
 1. Ελέγχουν την καλή προετοιμασία των αιθουσών και την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών
 2. Παραλαμβάνουν από την οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με απόδειξη, όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό υλικά
 3. Ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων, κατανέμουν αυτούς στις αίθουσες και διανέμουν την γραφική ύλη
 4. Κοινοποιούν στους υποψηφίους οδηγίες και διαταγές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τις εξετάσεις
 5. Απαγορεύουν στους υποψήφιους να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα, βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά σημειωματάρια και άλλα αντικείμενα εκτός των επιτρεπόμενων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
 6. Παρέχουν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων των υποψηφίων επί των γραπτών
 7. Υπαγορεύουν τα θέματα στους διαγωνιζόμενους στις οικείες αίθουσες των εξετάσεων και όσοι απ΄ αυτούς ασκούν τα καθήκοντά τους στο κτίριο που γίνεται η κλήρωση των θεμάτων παρίστανται σ΄ αυτή
 8. Ελέγχουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων στις υποχρεώσεις τους και ασκούν αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ΄ αυτών
 9. Απαγορεύουν την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων εκτός εκείνων που ορίζονται από τις σχετικές διαταγές
 10. Παραδίδουν, μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά σ’ αυτούς που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5, τα δε λοιπά είδη στην οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 14 "Κατάρτιση θεμάτων."
1.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων προσκαλεί, κατά τη σειρά εγγραφής στον πίνακα του άρθρου 12, τουλάχιστον δέκα (10) βαθμολογητές και τουλάχιστον τέσσερις (4) αναβαθμολογητές, για κάθε μάθημα, να ευρίσκονται στην έδρα της τέσσερις (4) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης του κάθε μαθήματος και διενεργεί κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης θεμάτων και τον ορισμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η επιτροπή κατάρτισης θεμάτων αποτελείται από δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή. Τα μέλη της επιτροπής κατάρτισης θεμάτων συμμετέχουν στη κλήρωση για τον ορισμό βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών του ιδίου μαθήματος. Σε περίπτωση διενέργειας των εξετάσεων και στη Θεσσαλονίκη οι επιτροπές κατάρτισης θεμάτων και οι βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται και ασκούν τα καθήκοντά τους μόνο στην Αθήνα.
2.  
  Η επιτροπή κατάρτισης θεμάτων καταρτίζει τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε (5) ούτε περισσότερα των δέκα (10). Τα θέματα αυτά αριθμούνται και τίθενται μέσα σε κλειστούς φακέλους του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι και αριθμούνται. Συγχρόνως καταρτίζονται ισάριθμοι ομοιόμορφοι κλήροι. Μετά την κλήρωση των θεμάτων, η επιτροπή παραδίδει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές την απάντηση του κληρωθέντος θέματος και καθορίζει τον τρόπο βαθμολογίας, κατά ενότητες, για την ομοιόμορφη και αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών.
Άρθρο 15 "Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες Διανομή γραφικής ύλης."
1.  
  Οι αίθουσες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις καθορίζονται με διαταγή των εποπτών των εξετάσεων. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των διατεθειμένων χώρων, οι υποψήφιοι κατανέμονται στις αίθουσες, σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους.
2.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται σ’ αυτούς τετράδιο ειδικού τύπου που φέρει τη σφραγίδα της Αστυνομικής Ακαδημίας και την υπογραφή του Διευθυντή αυτής, η οποία μπορεί να είναι και ενσφράγιστη. Το αριστερό τμήμα του εσωτερικού του εξώφυλλου του τετραδίου αποτελεί το απόκομμα του γραπτού και το δεξιό το στέλεχος αυτού. Και στα δύο τμήματα υπάρχουν όμοια πλαίσια για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου και της βαθμολογίας του.
3.  
  Το τετράδιο της προηγουμένης παραγράφου αποτελεί το γραπτό του υποψηφίου από τη στιγμή που θα γραφούν στα ειδικά πλαίσια και πάντοτε πριν από την εκφώνηση των θεμάτων, οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των στοιχείων ταυτότητάς του. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται με ευθύνη τους με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).
4.  
  Χορήγηση δεύτερου τετραδίου επιτρέπεται μόνο σε αντικατάσταση του πρώτου, εφόσον αυτό που χορηγήθηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι κατά την κρίση των επιτηρητών ακατάλληλο
5.  
  Σε κανέναν υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχουν περάσει 30΄ λεπτά τουλάχιστον από την έναρξη του χρόνου εξέτασης του μαθήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 17. Στους υποψηφίους χορηγείται, επίσης, ένα ημίφυλλο χάρτου, σφραγισμένο όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, που φέρει την ένδειξη «ΣΧΕΔΙΟ» και χρησιμοποιείται για πρόχειρες σημειώσεις.
6.  
  Τα τετράδια ειδικού τύπου και τα σχεδιόχαρτα προετοιμάζονται από την Αστυνομική Ακαδημία, η οποία αποστέλλει στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης τον αναγκαίο αριθμό αυτών για τις εξετάσεις. Τα τετράδια και σχεδιόχαρτα που δεν χρησιμοποιούνται επιστρέφονται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Άρθρο 16 "Κλήρωση θεμάτων."
1.  
  Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και της επιτροπής κατάρτισης θεμάτων, μετά την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων και την εκτέλεση των απαραιτήτων προκαταρκτικών εργασιών, παραλαμβάνουν το φάκελο των θεμάτων και μεταβαίνουν σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων, όπου παρίστανται επιτηρητές από όλες τις αίθουσες και ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καλεί με κλήρωση έναν από τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αίθουσα, ο οποίος και προβαίνει στην εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου. Ο αριθμός του θέματος που κληρώνεται διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και παραδίνεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί από τον ίδιο και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Το θέμα αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής και παραδίνεται στους παριστάμενους επιτηρητές για υπαγόρευση στους υποψηφίους. Παράλληλα, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων μεταβιβάζουν, με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας το θέμα που κληρώθηκε.
2.  
  Ο επόπτης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, παρουσία των επιτηρητών από όλες τις αίθουσες και ενός των υποψηφίων, λαμβάνει με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), το θέμα που μεταβιβάζεται και αφού μεριμνήσει για την αναπαραγωγή του σε τόσα αντίτυπα, όσα και οι αίθουσες των εξετάσεων και το μονογράψει, το παραδίδει στους επιτηρητές για την υπαγόρευση στους υποψηφίους
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), από οποιαδήποτε αιτία, η μεταβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγματοποιείται με το τηλέφωνο
4.  
  Οι υποψήφιοι που παρίστανται στη διαδικασία της κλήρωσης του θέματος και στη λήψη αυτού, προκειμένου για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του θέματος
Άρθρο 17 "Υποχρεώσεις υποψηφίων."
1.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον τόπο των εξετάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα και να συμμορφώνονται επακριβώς στις διαταγές και οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, του επόπτη, των επιτηρητών και των βοηθών αυτών
2.  
  Κατά την διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους ιδίως :
 1. Να αναγράφουν στο ειδικό τετράδιο στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου, αντί των δικών τους
 2. Να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο εξεταζόμενο μάθημα
 3. Να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους
 4. Να αναγράφουν στο γραπτό διάφορα ενδεικτικά σημεία που μπορεί να εκληφθούν ενδεικτικά της ταυτότητάς τους
 5. Να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός αν υπάρχει αναπότρεπτη ανάγκη, κατά την κρίση του επόπτη ή του οικείου επιτηρητή, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου
 6. Να κατακρατούν μετά το τέλος της εξέτασης τα γραπτά και τα σχεδιόχαρτά τους
 7. Να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα
3.  
  Σε περίπτωση παράβασης από τον υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στα εδάφια β΄ έως και δ΄ της προηγουμένης παραγράφου, ο επιτηρητής της αίθουσας, ένας εκ των βοηθών αυτού και ο επόπτης εξετάσεων συντάσσουν επί του γραπτού σχετική πράξη την οποία και υπογράφουν, το δε γραπτό βαθμολογείται με μηδέν (0) από την επιτροπή κατάρτισης θεμάτων και υπογράφεται από τα μέλη αυτής. Μετά τη σύνταξη και υπογραφή των ανωτέρω πράξεων διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων. Ο υποψήφιος αποκλείεται οριστικά από την εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα, η βαθμολογία των προηγουμένων μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη και τιμωρείται πειθαρχικά. Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του εδαφίου ε΄ της παρ. 2, ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εξέταση, το γραπτό του όμως βαθμολογείται κανονικά.
4.  
  Υποψήφιος που με οποιοδήποτε τρόπο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της πειθαρχίας και τις υποδείξεις και συστάσεις των αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα, βαθμολογείται με μονάδα (1), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα δύο πρώτα εδάφια της προηγούμενης παραγράφου και τιμωρείται πειθαρχικά
Άρθρο 18 "Διενέργεια εξετάσεων."
1.  
  Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7 με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται σ΄ αυτούς έγκαιρα. Στην διαταγή ορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία και ώρα διενέργειας των εξετάσεων.
2.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στους χώρους εξέτασης την οριζόμενη με τη διαταγή του Αρχηγού ώρα, με στολή και χωρίς είδη εξάρτυσης, να φέρουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας ή μελάνη χρώματος μπλε
3.  
  Οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων με βάση τα δελτία ταυτότητας, ορίζουν με κλήρο τις θέσεις μέσα στις αίθουσες, ενεργούν προσκλητήριο αυτών και τους ανακοινώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17. Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την πραγματοποίηση του προσκλητηρίου και πριν από την υπαγόρευση του θέματος, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση του επόπτη των εξετάσεων. Αν παρουσιασθεί μετά την υπαγόρευση του θέματος, αποκλείεται της εξέτασης.
4.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους και τη χορήγηση σ’ αυτούς της γραφικής ύλης που ορίζεται στο άρθρο 15, οι υποψήφιοι γράφουν πριν από την εκφώνηση του θέματος, στην οικεία θέση του ειδικού τετραδίου τα στοιχεία ταυτότητός τους (βαθμό, αριθμό μητρώου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο). Αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων διατάσσεται η κάλυψή τους με επικόλληση του αδιαφανούς χάρτου και υπαγορεύεται σ΄ αυτούς από τους επιτηρητές το θέμα που κληρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Το θέμα αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφα εφόσον αποφασισθεί αυτό από την επιτροπή κατάρτισης θεμάτων.
5.  
  Μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου για την ανάπτυξη του θέματος χρόνου, οι επιτηρητές παραλαμβάνουν τα γραπτά, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του θέματος και υπογράφουν το γραπτό στο τέλος του κειμένου, ενώπιον του υποψηφίου. Τα γραπτά παραδίνονται από τους επιτηρητές με πρωτόκολλο για μεν την Αθήνα στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, για δε τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στον οικείο επόπτη εξετάσεων. Τα χρησιμοποιηθέντα σχεδιόχαρτα καταστρέφονται από τους επιτηρητές.
6.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσονται και υπογράφονται από τους επόπτες, πρακτικά για την κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων, τα οποία περιέχουν την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες αριθμητικά και ονομαστικά, το θέμα που κληρώθηκε, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης της εξέτασης, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις
7.  
  Τα γραπτά των υποψηφίων που διαγωνίζονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας και το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων με μέριμνα του επόπτη εξετάσεων αποστέλλονται αυθημερόν με κατώτερο αξιωματικό της Σχολής, στην επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου
8.  
  Για την ασφαλή φύλαξη των γραπτών ευθύνεται η επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στην Αστυνομική Ακαδημία. Ειδικότερα για τα γραπτά των διαγωνιζομένων στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας ευθύνονται :.
 1. Ο επόπτης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο Αξιωματικό
 2. Ο αξιωματικός αυτός από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου
Άρθρο 19 "Υποβολή ενστάσεων."
1.  
  Ένσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος δικαιούται να υποβάλλει κάθε διαγωνιζόμενος κατά την διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι την παράδοση του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν την διενέργεια των εξετάσεων. Η υποβολή ένστασης δεν συνεπάγεται διακοπή της διαδικασίας της εξέτασης.
2.  
  Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση της επιτροπής κατάρτισης θεμάτων στην Αθήνα ή του επόπτη εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη και αντίγραφο του πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και μέσω αυτής στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφαίνεται επ’ αυτής μέσα σε τρεις ημέρες. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.
Άρθρο 20 "Βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση."
1.  
  Η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, παραλαμβάνει τα γραπτά των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 18, ελέγχει τον αριθμό αυτών, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που αναφέρεται στο προσκλητήριο και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
2.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών διεξάγεται σε ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου από τους βαθμολογητές, με την εποπτεία της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου
3.  
  Τα γραπτά κατανέμονται, κατά το δυνατόν, ισομερώς και παραδίδονται ενυπογράφως στους βαθμολογητές, για την πρώτη βαθμολόγηση. Μετά το πέρας αυτής κάθε βαθμολογητής επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή, η οποία τα παραδίδει για δεύτερη βαθμολόγηση σε άλλο βαθμολογητή της ίδιας ομάδας.
4.  
  Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Δεν επιτρέπεται δεύτερη βαθμολόγηση του ιδίου γραπτού από τον ίδιο βαθμολογητή. Η σημείωση ελλείψεων, σφαλμάτων ή ατελειών επί του γραπτού, γίνεται με κόκκινο στυλό διαρκείας από τον πρώτο βαθμολογητή και πράσινο από τον δεύτερο. Η αξιολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς, με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν μέχρι είκοσι (0-20), αφού ληφθούν υπόψη και όσα προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 7. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του στελέχους και του αποκόμματος του γραπτού το βαθμό αξιολόγησης και θέτει την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό αξιολόγησης που έθεσε ο ίδιος με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. Βαθμό αξιολόγησης κάθε γραπτού αποτελεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών.
5.  
  Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών από το δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τριών μονάδων
6.  
  Σε περίπτωση που ο βαθμός του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή παρουσιάζουν διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες, το γραπτό παραδίδεται για αναβαθμολόγηση, αφού καλυφθούν, με μέριμνα της επιτροπής βαθμολογικού κέντρου, οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών. Ο αναβαθμολογητής διορθώνει με μαύρο στυλό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Στη περίπτωση αυτή τελικό βαθμό του γραπτού αποτελεί το άθροισμα που προκύπτει από το βαθμό του αναβαθμολογητή και το μέσο όρο του βαθμού των βαθμολογητών, στον οποίο διατηρούνται και τυχόν εκατοστά της μονάδας.
7.  
  Επανεξέταση και αναβαθμολόγηση του γραπτού πέραν της προβλεπομένης από την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται
8.  
  Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας που αναγράφονται στα οικεία πλαίσια των γραπτών και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή και τον πρόεδρο της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου, φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας και συντάσσεται περί αυτών σχετικό πρακτικό
9.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας του ίδιου βαθμολογητή που αναγράφεται στο στέλεχος και στο απόκομμα του γραπτού ισχύει ο βαθμός που αναγράφεται στο στέλεχος
10.  
  Μετά το πέρας της βαθμολόγησης, η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, αριθμεί όλα τα γραπτά δοκίμια κατ’ αύξοντα αριθμό, και με τον ίδιο αριθμό σε στέλεχος και απόκομμα και συντάσσει σε δύο αντίτυπα ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, στους οποίους καταχωρεί τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών, καθώς και τον τυχόν βαθμό του αναβαθμολογητή και τον προκύπτοντα τελικό βαθμό. Στους πίνακες αυτούς και μεταξύ του αύξοντα αριθμού του πίνακα και της βαθμολογίας του δευτέρου μέλους βαθμολογητού, αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή, μετά την αποκάλυψη των γραπτών, των στοιχείων ταυτότητας των υποψηφίων. (ΒΑΘΜΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ).
Άρθρο 21 "Αποκάλυψη γραπτών - Σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων."
1.  
  Η αποκάλυψη των γραπτών κάθε μαθήματος γίνεται από αντίστοιχη ειδική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόμο Α΄ ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Β΄ ή Υπαστυνόμους Α΄ ή Β΄, ως μέλη. Η επιτροπή αποκάλυψης συνεδριάζει σε χώρους του Βαθμολογικού Κέντρου.
2.  
  Η επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών :
 1. Παραλαμβάνει με πρακτικό τα γραπτά και τους δύο πίνακες βαθμολογίας από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου
 2. Προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των γραπτών και στην καταγραφή των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας έναντι του αύξοντα αριθμού του αντίστοιχου γραπτού
 3. Αναρτά φωτοαντίγραφο του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα
 4. Υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το δεύτερο αντίτυπο του πίνακα βαθμολογίας.
 5. Το πρώτο αντίτυπο μαζί με το στέλεχος του γραπτού παραδίδεται στην Αστυνομική Ακαδημία, ενώ το απόκομμα του γραπτού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα και τηρούνται στο αρχείο τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10.
3.  
  Αν κατά την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου στο γραπτό διαπιστωθεί η αναγραφή ανακριβών στοιχείων, με αποτέλεσμα να ανακύπτει αμφιβολία για την ταυτότητα του υποψηφίου, το γραπτό θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση μη αναγραφής στοιχείων υποψηφίου, γίνεται έρευνα προς εξακρίβωση των στοιχείων αυτού και σε αρνητική περίπτωση το γραπτό θεωρείται επίσης, άκυρο. Η ακύρωση του γραπτού γίνεται με πράξη της οικείας επιτροπής αποκάλυψης επί του γραπτού, που υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη.
4.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συντάσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακες, σε δύο αντίτυπα, με τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου, τη βαθμολογία κατά μάθημα και το γενικό βαθμό, ως εξής :
 1. Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
 2. Αποτυχόντων κατ’ αλφαβητική σειρά
 3. Επιτυχόντων κατ’ αλφαβητική σειρά
5.  
  Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση
6.  
  Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών ή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης από το άθροισμα του βαθμού του αναβαθμολογητή και του μέσου όρου των βαθμών των δύο βαθμολογητών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τον άνω της βάσης βαθμό στις ξένες γλώσσες.
7.  
  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση είκοσι (20) στο μάθημα της ΄Εκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες
8.  
  Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι στον πίνακα της παρ. 4 περ. α΄, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα, με τη σειρά που αυτά αναγράφονται στο άρθρο 7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
9.  
  Μετά την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο και αν προκύψει ισοβαθμία για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, προάγεται μόνο ο πρώτος από τους ισοβαθμούντες
10.  
  Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στην Αστυνομική Ακαδημία. Μετά την παρέλευση δύο ετών από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.
Άρθρο 22 "Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Προαγωγή επιτυχόντων."
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την κύρωση των πινάκων των αποτελεσμάτων :
 1. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και
 2. Προάγει με απόφασή του ονομαστικά τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας και κατά κατηγορίες και σε αριθμό ίσο με τον καθορισμένο αριθμό προαγομένων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων
2.  
  Με την απόφαση του εδαφ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προάγει και όσους από τους πτυχιούχους αστυφύλακες και αρχιφύλακες μη ανακριτικούς υπάλληλους υπέβαλαν σχετική αίτηση και κρίθηκαν ικανοί για προαγωγή χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1. Οι προαγόμενοι αυτής της κατηγορίας εγγράφονται στο τέλος του πίνακα προακτέων, κατά σειρά εγγραφής που καθορίζεται με βάση τη χρονολογία απόκτησης του πτυχίου. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων προηγούνται αυτών των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το χρόνο που απέκτησαν το πτυχίο τους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά εγγραφής τους καθορίζεται με κλήρωση, που ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του προηγούμενου άρθρου.
3.  
  Αν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση διαπιστωθεί ότι αρχιφύλακας προήχθη κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, στο βαθμό αυτό, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκπίπτει του βαθμού του, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, και επανέρχεται στο βαθμό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή του
Άρθρο 23 "Επιμόρφωση προαγομένων."
1.  
  Οι προαγόμενοι στο βαθμό του αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, που προέρχονται από αστυφύλακες ή αρχιφύλακες που κατείχαν θέση αστυφύλακα, εφόσον εισήχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων πριν την εφαρμογή του ν.2226/1994, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα προανακρίσεων και πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων στην οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών.
2.  
  Εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος κωλύεται συνέχεια ή τμηματικά πέραν του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης διακόπτει την εκπαίδευσή του με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικού μετά από πρόταση της Σχολής και καλείται να παρακολουθήσει το σεμινάριο στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος κωλύεται κατά το χρόνο έναρξης της μετεκπαίδευσης και το κώλυμα πρόκειται να διαρκέσει πέραν του 1/7 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης.
3.  
  Αστυνομικός που προάγεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ασκεί τα καθήκοντα του προηγούμενου βαθμού
4.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε είκοσι (20) τουλάχιστον ερωτήσεις στην ύλη όλων των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων και αξιολογούνται μόνο με τον περιγραφικό χαρακτηρισμό του άρθρου 37 παρ. 2 του π.δ.190/1996 (Α΄- 153).
5.  
  Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 24
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 209/1995 (Α΄ - 111).
Άρθρο 25
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Τα άρθρα 11 παρ. 1 εδάφ. στ΄, ζ΄ και η΄ και 53 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄- 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ - 154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Την 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 ευρώ η οποία κατά το έτος 2005 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ΚΑΕ : 0515,1111). Οι δαπάνες του έτους 2006 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό ανά έτος.
 • Την υπ’ αριθμ. 99/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 1995/209 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996