ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς την σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών ως ακολούθως:"
1.  
  Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
 1. Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 6 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄) και 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄), σχετικά με τη σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή γνωστικού αντικειμένου Παραρτήματος, Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι., εκδίδεται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 15 παρ. 2β του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), 11 παρ. 15 και 15 παρ. 2 εδ. θ΄ του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄) και 3 παρ. 1α του ν. 3027/ 2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄), σχετικά με τη σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή γνωστικού αντικειμένου Παραρτήματος, Σχολής ή Τμήματος Τ.Ε.Ι., εκδίδεται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργού Ανάπτυξης: Το προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 1875/1990 (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄) σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος κουρέα- κομμωτή- κομμώτριας, καθώς και των όρων ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων- κομμωτηρίων, εκδίδεται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 2 "Τα παρακάτω θέματα για την ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση κοινής απόφασης περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς την σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών ως ακολούθως:"
1.  
  Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
 1. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ.179 Α΄) σχετικά με την τροποποίηση ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 2. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄) σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων ωραρίου και κάθε άλλου θέματος συναφούς με την απασχόληση πολιτικού προσωπικού σε ωκεανογραφικές ή υδρογραφικές εργασίες εν πλω, ανάλογα προς τις ιδιαίτερες συνθήκες των εργασιών αυτών , εκδίδεται εφεξής μόνο από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
 3. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄) σχετικά με την ατομική πράξη διορισμού διακεκριμένων αθλητών, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
 4. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 4α του ν. 2538/1997 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του ν. 2732/1999 (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄) σχετικά με την πρόσληψη (καθορισμός αριθμού θέσεων κατά ειδικότητα, η κατανομή τους κατά Υπηρεσία, η επιλογή και τοποθέτηση) Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, και Ιχθυολόγων των αποφοίτων του Τμήματος Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι., και όσων έχουν αποκτήσει πτυχίο ή δίπλωμα των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Δασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Ιχθυοκομίας, Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135 Α΄) για λόγους πρακτικής άσκησης, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 5. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29 Α΄) σχετικά με τη μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημοσίου και ν.π.δ.δ. στην Γραμματεία Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
 6. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29 Α΄) σχετικά με την απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του δημοσίου και. ν.π.δ.δ. ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
 7. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2949/2001 (Φ.Ε.Κ. 243 Α΄) σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στον κλάδο των Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 8. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 135 του ν. 2594/1998 (Φ.Ε.Κ. 62 Α΄) σχετικά με τον καθορισμό αναπροσαρμογής του επιδόματος αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί στις Διπλωματικές αρχές και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
 9. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 (Φ.Ε.Κ. 289 Α΄) σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 10. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329 Α΄) σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς, στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης, εκδίδεται εφεξής μόνο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον κατά περίπτωση οικείο Υπουργό.
 11. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 52α του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄) σχετικά με τη μεταφορά ενός Τμήματος από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο, και αντιστοίχως από ένα Τ.Ε.Ι. σε άλλο, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
 1. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο εδ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄) σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών χορήγησης αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 2. Η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄) σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων, τον αριθμό αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, τη χρονική περίοδο που θα κυκλοφορούν, καθώς και τις διοικητικές ποινές, οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 3. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και στους οικείους κατά περίπτωση Υπουργούς την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 4. Η ισχύς του παρόντος π.δ. αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 9 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄). β. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3.Την υπ’ αριθμ. 84/2005 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μακεδονίας-Θράκης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και της Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-06-15 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/137
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1875 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις. 1998/2671 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 96/1998, Α΄ 85), σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 2006/110 2006
Μετονομασία του Τμήματος Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». 2006/111 2006
Μετονομασία του Τμήματος Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 165/2001, Α΄ 148), σε Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. 2006/112 2006
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2006/169 2006
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2006/226 2006
Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. 2007/149 2007
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2007/199 2007
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2008/186 2008
Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 2008/60 2008
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2009/104 2009
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου[...]" 2009/105 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/106 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/107 2009
Μετονομασία του τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και μείωση του ελάχιστου αριθμού των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 2009/129 2009
Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 2009/151 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/158 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας 2009/159 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2009/177 2009
Μετονομασία (α) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και (β) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε[...]" 2009/26 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 2009/44 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/45 2009
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» 2009/47 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/78 2009