ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/105

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του π.δ. 281/2002 (ΦΕΚ Α~ 249), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 3/ 2003 (ΦΕΚ Α~ 3) και το π.δ. 39/2004 (ΦΕΚ Α~ 36), προστίθεται περίπτωση (ε) ως εψχξής: ε) Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας Μελετά, εισηγείται και εκτιμά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται τα θέματα που αφορούν: 1) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών. 3) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και την προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες. 4) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών. 6) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων. 7) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιήσεως - ΙSΟ). 8) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις. 9) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 10) Τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. 11) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων καθώς και την προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο. 12) Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. 13) Τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 14) Τη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 15) Την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχειρίσεως παραπόνων και υποδείξεων των πολιτών, σε συνεργασία με τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού, που έχουν συσταθεί στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται εν ενεργεία Αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Μηχανικών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3230/ 2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 44).
  • Την υπ’ αριθμ. 6/11.1.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β~ 527).
  • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β~ 519).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 11.400 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία, κατά το τρέχον έτος, περιορίζεται στο ποσό των 1.900 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΕΘΑ (Ειδ. Φ. 11-110/ΚΑΕ 0227 και ΚΑΕ ομάδας 0800). Κατά την επόμενη πενταετία η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ~ έτος για το σκοπό αυτό, στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2002/281 2002
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249). 2003/3 2003
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2004/39 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία