Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύεται Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στη Θήβα, στο οποίο ιδρύεται και εντάσσεται"
1.  
  Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με γνωστικό αντικείμενο τον τομέα της εφοδιαστικής διοίκησης. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
Άρθρο 2
1.  
  Το Παράρτημα και το Τμήμα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 2916/ 2001 για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στο Παράρτημα και νέο Τμήμα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ορίζεται μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του ΤΕΙ ή μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 2. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου ΤΕΙ, τότε απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ αυτού.
 3. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο και μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος που ιδρύεται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος.
 4. Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές.
 5. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1 και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 6. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.
 7. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος
 8. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος του άρθρου 1, οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
 9. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 10. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και, αν δεν υπάρχουν, και από μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 3
1.  
  Μετονομάζονται :
 1. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 2. Το Τμήμα Φωτογραφίας της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας σε Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο τη δημιουργία της φωτογραφικής εικόνας σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής και έκφρασης, τη διαχείριση και διακίνησή της καθώς και την τεχνολογία οπτικοακουστικών τεχνών
 3. Τα Τμήματα Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας, του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας και του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας σε Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο την εφαρμογή βιολογικών, οικολογικών, φυσικών, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών επιστημών στην αειφορική, πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
 4. Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων με γνωστικό αντικείμενο τη γεωργική μηχανολογία και την τεχνολογία υδάτινων πόρων
 5. Το Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο τη διοικητική επιστήμη με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 6. Όλοι οι σπουδαστές και όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.
2.  
  Αλλάζει γνωστικό αντικείμενο το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι και μετατρέπεται σε Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, το οποίο καλύπτει την επιστήμη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με εξειδίκευση εφαρμογής σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στο ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και στα άλλα ΤΕΙ και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του ν. 1404/1983, καθώς και το άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (Α~ 152): Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) α) Καθηγητών 6 θέσεις β) Αναπληρωτών Καθηγητών 5 θέσεις γ) Επίκουρων Καθηγητών 4 θέσεις δ) Καθηγητών Εφαρμογών 4 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) α) Κατηγορίας Π.Ε. Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός 2 θέσεις β) Κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδος Διοικητικός- Λογιστικός 2 θέσεις γ) Κατηγορίας Δ.Ε. Κλάδος Διοικητικών - Γραμματέων 1 θέση δ) Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 2 θέσεις Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού: 2 θέσεις.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α~ 173), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3027/2002 (Α~ 152) και του άρθρου 71 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α~ 167). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α~, β~, και θ΄ του ν. 2817/2000 (Α~ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). γ) Των άρθρων 1 και 5 του ν. 2916/2001 (Α~ 114). δ) Του άρθρου 29α του ν.1558/1985 (Α~ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α~ 38). ε) Του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α~ 152). στ) Της υπ’ αριθμ. 124267/Ε5/12.11.2004 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Β΄ 1680). ζ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 527). η) Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 519). θ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β~ 608) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». ι) Του υπ’ αριθμ.127/2003 (Α~ 114) Προεδρικού Διατάγματος «Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας». ια) Της υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/Η/28.2.2005 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το υπ’ αριθμ. 18904/Ε5/23.2.2005 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3027/ 2002.
 • Τις γνώμες των Συνελεύσεων των ΤΕΙ: • Αθήνας, 20.11.2001, 16.10.2003 • Θεσσαλονίκης, 2/30.10.2003, (και του Συμβουλίου του ΤΕΙ 13/17.6.2003) • Ιονίων Νήσων, 21/25.11.2004 (Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής) • Κρήτης, 34/7.11.2002, 33/31.10.2002, (Συμβούλιο Τμήματος, 286/8.11.2002) • Καβάλας, 5/9.12.2004 • Λαμίας, 43/24.3.2004 • Λάρισας, 54/20.6.2002 • Μεσολογγίου, 1/29.1.2003 • Χαλκίδας, 9/24.11.2004
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 380.000.00 ΕΥΡΩ περίπου από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ιδρυόμενου τμήματος. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. για τις υποδομές αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. β) Ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη της προμήθειας των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές η οποία διαμορφώνεται κατ~ έτος ως εξής: 12.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2005, 48.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2006, 72.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2007, και 96.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα έτη 2008 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 και εξής, η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς το Ίδρυμα αυτό (Ειδ. Φορέα 19 -240, ΚΑΕ 2422). γ) Ετήσια δαπάνη από τη σίτιση των φοιτητών και την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος η οποία διαμορφώνεται κατ~ έτος ως εξής: 66.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2005, 211.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2006, 293.500 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2007, 376.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2008 και 430.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα έτη 2009 και εξής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση προς το ΄Ιδρυμα αυτό (Ειδ. Φορέα 19 - 240, ΚΑΕ 2422 και 2425). δ) Ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 300.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και 813.400 ΕΥΡΩ περίπου, για καθένα από τα οικονομικά έτη 2006 και εξής, από την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων Ε.Π., Ε.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού, του ιδρυόμενου τμήματος και από τη χορήγηση εξόδων παράστασης στον Προϊστάμενο αυτού. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί κατά το έτος 2005 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200) και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη, με πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον Ειδ. Φορέα 19-240, ΚΑΕ Ομάδας 0200, του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Την υπ’ αριθμ. 106/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/124267/Ε5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/124267_Ε5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ908/20857Α/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ908_20857Α_Η 2005
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 2013/100 2013
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 2013/103 2013
Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 2013/82 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2013/83 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2013/87 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 2013/95 2013