ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 11
1.  
    Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 εδάφιο β~ του π.δ.14/2001. β. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 1 εδάφιο α, 5 παράγραφος 1 εδάφιο α, 13 παράγραφος 2 εδάφιο η~ και 21 του π.δ.1/2001. γ. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 3 εδάφιο ε~ και 8 του π.δ.161/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του π.δ.146/2000. ~Αρθρο 12. ~Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφια α~, β~, γ~ και στ~ και 7 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α~- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α~- 49).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α~- 41).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 2 παρ. 3 του ν.2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις (Α~- 138), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 (Α~- 179) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α~- 91).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ~Οργανα (Α~- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α~- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α~ του ν.2469/1997 (Α~- 38).
  • Τις διατάξεις του π.δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α~- 36).
  • Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β~- 519).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 280.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2005, 372.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2006, 379.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2007, 370,000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2008, 391.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2009 και 425.000,00 Ευρώ, περίπου, για το έτος 2010. Οι δαπάνες του έτους 2005 θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ενώ οι δαπάνες του έτους 2006 και επομένων ετών θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
  • Την υπ~ αριθμ. 117/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/146 2000
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις. 2006/137 2006
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις. 2008/47 2008
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/75 2012
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014