ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/109

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Πειραιά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε το β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Πειραιά, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενο σχεδιάγραμμα, ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το ακόλουθο σχεδιάγραμμα
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 546) και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29Α παρ. 2 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αριθμ. 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ αριθμ. 12/5.4.2001).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 12/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία