ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/110

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 211/2001 «Οργάνωση της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ 167 τ.Α΄),όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 341/2003 (ΦΕΚ 307 τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 211/2001 προστίθεται περίπτωση (ιγ),ως εξής: (ιγ) την εισήγηση και κατάρτιση σχεδίων υπουργικών αποφάσεων και λοιπών πράξεων ατομικού χαρακτήρα που αφορούν στη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 13 περιπτ. α΄ του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 27 του ν. 2081/1992, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985, όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α΄ του ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». γ) Της υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 τ.Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Την υπ αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.6/1552/7.3.2005 Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 211/2001 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Οργάνωση της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 102/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,