ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/111

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Προξενικού Γραφείου σε Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας και μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Προξενείου Νις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στο Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην πόλη Πρίστινα του Κοσσόβου με περιφέρεια αρμοδιότητας την επαρχία Κοσσόβου-Μετοχίου (Κοsονο-Μetοhija) και συγκεκριμένα τους νομούς Κοσσυφοπεδίου (Κοsονο), Πετς-Ιπεκίου (Ρec), Πριζρένης (Ρrizren), Κοσσόφσκα-Μητροβίτσα (Κοsονska Μitrονica) και Κοσσόβου-Παραμοραβίου (Κοsονskο-Ροmοraνski)
Άρθρο 2
1.  
    Μεταβάλλεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Νις, όπως καθορίσθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2694/1999 (Α΄ 55), η οποία πλέον εκτείνεται στην περιοχή της Σερβίας νότια της πόλης Νις και συγκεκριμένα στους νομούς Ρασίνας (Rasina), Νις (Νis), Τοπλίτσας (Τοplica), Πιρότ (Ρirοt), Γιαμπλανίτσας (Jablanica) και Πτσίνιας (Ρcinia).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 38 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
  • Τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 113/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2694 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία