ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/112

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περ. α, β, και γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 2682/1940 (Α΄ 411) όπως ισχύουν μετά την τελευταία τροποποίησή τους με το άρθρο 1 του π.δ/τος 239/23.7.1996 (Α΄ 178) αντικαθίστανται ως ακολούθως: Άρθρο 4 1 Πόροι του ταμείου είναι 1 0,25 ευρώ για κάθε επίδοση πάσης φύσεως, αντικειμένου, μορφής, τύπου και ονομασίας δικογράφου ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των ατελών επιδόσεων. 2 0,20 ευρώ για κάθε φύλλο αντιγράφου ως και κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση. 3 0,50 ευρώ για κάθε συντασσόμενη έκθεση, πρόγραμμα ή περίληψη κατασχετήριας ή επαναληπτικής έκθεσης, πρόγραμμα πλειστηριασμού ή επαναληπτική περίληψη πλειστηριασμού, εγκατάσταση, αποβολή, έξωση, προσωποκράτηση, κήρυξη και οποιοδήποτε διαμαρτυρικό τα οποία καταβάλλονται από τον ενεργούντα τις πράξεις αυτές ασφαλισμένο και βαρύνουν αυτόν .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.2006. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ αριθμ. 61/28.3.2005 γνωμοδότηση του ΣΤΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 2η Συνεδρίαση του Α. Κλιμακίου στις 25.10.2004.
 • Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2042/ 1992 (Α΄ 75).
 • Την υπ αριθμ. ΥΔ1/10.3.2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία μεταβλήθηκε ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 1 εδάφ. α).
 • Την υπ αριθμ. 80015/22.4.2004 (Β΄ 598) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 80026/ 9.6.2004 (Β΄ 883) και 80045/23.8.2004 (Β΄ 1293) όμοιες.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 97).
 • Τη γνώμη του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών όπως διατυπώθηκε στα υπ αριθμ. 11/8.6.2004 (θέμα 9°) και 20/17.12.2004 (θέμα 3°) πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την από Δεκεμβρίου 2003 συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη.
 • Την υπ αριθμ. 19795/249/11.8.2004 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΥΔ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΥΔ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2682 1940
Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1996/239 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία