ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/113

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάπτυξη τμημάτων και μονάδων νοσηλείας παίδων στις Γενικές και Μικτές Ιδ. Κλινικές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται στις Γενικές και Μικτές Ιδιωτικές κλινικές η ανάπτυξη όλων των τμημάτων ή μονάδων που αφορούν στη νοσηλεία παίδων (μέχρι 14 χρόνων)
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο τμήματα ή μονάδες νοσηλείας παίδων πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο το κτιριακό συγκρότημα της κλινικής, με ανεξάρτητη είσοδο ή κοινή μόνο με Μαιευτική-Γυναικολογική μονάδα
3.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων ή μονάδων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία των αντιστοίχων μονάδων, σύμφωνα με τα π.δ. 247/1991 (Α΄ 93), 517/1991 (Α΄ 202) και 235/2000 (Α΄ 199).
4.  
  Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος π.δ., καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213 Α΄).
 • Την υπ αριθμ. 27304/2004 (Φ.Ε.Κ. 517/Β/2004) κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση β.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ. 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ. 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 30 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 100/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Αθ. Γιαννόπουλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία