Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) αντικαθίσταται ως εξής:
  Όσοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, μπορεί να επαναπροσληφθούν στην Υπηρεσία της αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα κατ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) αντιπυρικές περιόδους, εφόσον έχουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παράγραφο 2(γ) υγεία, που βεβαιώνεται με έγγραφο του ασφαλιστικού τους φορέα, ή κρατικού νοσοκομείου και όπου δεν λειτουργεί, με βεβαίωση κέντρου υγείας. Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί, που ισχύουν κάθε φορά για τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα και αφορούν τη συνολική διάρκεια απασχόλησης και άλλα συναφή θέματα, εφαρμόζονται και στο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Το προσωπικό αυτό υποβάλλεται κάθε φορά πριν τη σύναψη νέας σύμβασης πρόσληψης και στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 αθλητικές εξετάσεις, εφόσον γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους .
Article 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 58 του π.δ. 174/1983 (Α΄ 68), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 περίπτωση (13) του π.δ. 412/1987 (Α΄ 183), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1951/1991 (Α΄ 84) καθώς και του προσωπικού πυροπροστασίας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τις πυροσβεστικές διατάξεις και τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στην ίδια Σχολή μπορεί να φοιτούν για εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος, δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εργαζόμενοι σε διάφορους φορείς, αρχές και επιχειρήσεις καθώς και εθελοντές και πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Επίσης, δύναται να φοιτούν και Αξιωματικοί Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από διακρατικές και άλλες συμφωνίες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης καταρτίζει η Σχολή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και εγκρίνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα προγράμματα αυτά δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τους δύο (2) μήνες και αποφασίζονται από τον Αρχηγό του Σώματος. Προκειμένου για στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος καθώς και για το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, τα προγράμματα αποφασίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης .
Article 3
1.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του π.δ. 210/1992 (Α΄99) (άρθρο 13 του π.δ.130/1991) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Οι Αντιστράτηγοι - Υπαρχηγοί και οι Υποστράτηγοι μέχρι 8/10 ενός (Μ.Β.Μ) .
2.  
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 177/2004 (Α΄ 152) απαλείφεται η φράση «που είναι ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες χειριστές», και η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο Διοικητής σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στην Υπηρεσία
3.  
  Στην ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ο όρος «Διευθυντής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος» αντικαθίσταται εφεξής με τον όρο «Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος»
4.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 16/1998 (Α΄ 27) καταργείται.
Article 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 εδάφια (α), (στ) και (ζ) του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». γ. Των άρθρων 25 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41). δ. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α΄ 98). στ. Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 126/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/412 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/71 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/130 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 1998/16 1998
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. 2004/177 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις. 2006/39 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2007/121 2007
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2013/109 2013
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2016/60 2016
Name
Label
Label