ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστώνται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας και
 2. Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες
2.  
  Το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας υπάγεται στη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29Α΄) και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών. Τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών του που υπάγονται σ αυτό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, καθώς και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. Τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσ.Δ.Δ.Α. Την προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες και καθορίζεται ο τρόπος της μέτρησης, η περιοδικότητα της μέτρησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών. Τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, με σκοπό την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων. Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ). Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. Τη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του παραπάνω Υπουργείου.
3.  
  Το Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Την προώθηση, παρακολούθηση και συντονισμό των πάσης φύσεως ενεργειών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Τη μελέτη και επίβλεψη εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Την προώθηση μέτρων βελτίωσης των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησης των παραπάνω ατόμων στους χώρους αυτούς.
4.  
  Στο Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, που συνιστάται ως άνω, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προτιμάται ειδίκευση στην ολική ποιότητα και την μέτρηση της αποδοτικότητας.
5.  
  Στο Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες, που συνιστάται ως άνω, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α~). β. Των παρ.1 και 4 του άρθρου 6 και της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44Α~). γ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α΄),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄)και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527Β~).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 34.000 ευρώ περίπου, για το οικονομικό έτος 2005 και 15.500 ευρώ περίπου, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη του τρέχοντος οικονομικού έτους θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ.Φ.17-110/ΚΑΕ 0227 και ομάδων 0800 και 1000). Η δαπάνη των επόμενων οικονομικών ετών θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως προς το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 88/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία