Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία προβλέπεται στο π.δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό. Επίσης είναι αρμόδια για το συντονισμό των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2 Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 2. - στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, - στον προσδιορισμό σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και στην προώθηση της διαδικασίας έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004. - στην εφαρμογή πολιτικών για την συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών, - στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων, - στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίας πιστοποίησης βάσει ΙSΟ) - στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις, - στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και συγχρόνως διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 4. - στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, - στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, - στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, - στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, - στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3.  
  Στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, καθώς και στα Τμήματα αυτής προϊστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Επιχειρησιακής Έρευνας και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ προερχόμενοι από ομώνυμους ή αντίστοιχους με τους πιο πάνω κλάδους
4.  
  Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών, καθώς και το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Ποιότητας Υπηρεσιών του άρθρου 36 του π.δ. 242/1999 μετονομάζονται σε Διεύθυνση Οργάνωσης και Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών, αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 ν. 3230/2004 Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (Α΄ 44). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107). γ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/04/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (527 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (519 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 30.000 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 15.200 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως. Η δαπάνη του τρέχοντος έτους θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΕΝ (Ειδ. Φ. 41-110/ ΚΑΕ 5115 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων). Για την επόμενη πενταετία η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41-110/ΚΑΕ 0227 και ΚΑΕ Ομάδας 0800). 5 Την υπ’ αριθμ. 85/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999