Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αμοιβές ιατρικών επισκέψεων"
1.  
  Οι αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων ανά μήνα και ειδικότητα διαμορφώνονται ως κατωτέρω: Στο ιατρείο: 1η επίσκεψη στο ποσό των 20 ευρώ Στο ιατρείο: Μετά την 1η όλες οι επισκέψεις στο ποσό των 10 ευρώ. Κατοίκον: 1η επίσκεψη Ημέρα - Νύχτα στο ποσό των 25 ευρώ. Κατοίκον: Μετά την 1η όλες οι επισκέψεις Ημέρα - Νύχτα στο ποσό των 15 ευρώ. Σε μηνιαία βάση το Σύνολο των κατ οίκον επισκέψεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επισκέψεων στα ιατρεία. Το Σύνολο των δεύτερων επισκέψεων δεν θα υπερβαίνει το 30% επί του συνολικού αριθμού των πρώτων επισκέψεων. Η ημερομηνία επίσκεψης θα αναγράφεται ευδιάκριτα και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση της σφραγίδας του αναγράφοντος επί αυτής, διαφορετικά η δαπάνη θα καταλογίζεται στον υπαίτιο.
Άρθρο 2
1.  
  Στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση ασθενούς από ιατρό δηλαδή το σύνολο των καθιερωμένων από την κλινική διαγνωστική διαδικασιών και χειρισμών, που σκοπό έχουν την αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς και τον κατ αρχήν προσδιορισμό της νόσου. Ειδικότερα περιλαμβάνει πλήρη λήψη ιστορικού, αντικειμενική εξέταση κατά συστήματα με εφαρμογή των καθιερωμένων ανά ιατρική ειδικότητα ειδικών διαγνωστικών χειρισμών, εντολή εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο και τέλος τη συνταγογράφηση της συνιστώμενης θεραπείας. Για τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνονται επί πλέον οι ακόλουθες αναφερόμενες διαγνωστικές τεχνικές. Αγγειοχειρουργική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης αδρός έλεγχος αιματικής ροής σε αρτηρίες και φλέβες άνω και κάτω άκρων με απλή συσκευή υπερήχων (Dοpper). Γαστρεντερολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης, δακτυλική εξέταση ορθού. Γυναικολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης, η κολποσκόπηση. Δερματολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης με λυχνίας wοοd, επισκόπηση με δερματοσκόπιο. Καρδιολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης, το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) . Ορθοπεδική εξέταση Επιπλέον της κλινικής στατικοκινητικός έλεγχος επιμέρους περιοχών του μυοσκελετικού συστήματος, test μυϊκής ισχύος διαφόρων μυών και μυϊκών ομάδων, test αισθητικότητας, εκτίμηση τενοντίων αντανακλαστικών, ειδικοί διαγνωστικοί χειρισμοί διαφόρων αρθρώσεων (Lachman, Μc Μurray, Αppley κ.α.), νευρολογική εκτίμηση. Ουρολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης, δακτυλική εξέταση προστάτου. Οφθαλμολογική εξέταση α. Λήψη οπτικής οξύτητας β. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία γ. Βυθοσκόπηση δ. Τονομέτρηση Πνευμονολογική εξέταση Επιπλέον της κλινικής εξέτασης, η σπειρομέτρηση και η καμπύλη ροής όγκου. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση α. Εξέταση στοματικής κοιλότητας και φάρυγγος β. Πρόσθια ρινοσκόπηση γ. Οπίσθια ρινοσκόπηση δ. Ωτοσκόπηση ε. Έμμεση λαρυγγοσκόπηση στ. Εκτίμηση ακοής δια τονοδοτών και ομιλίας η. Ψηλάφηση ανατομικών δομών κεφαλής και τραχήλου.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.9.2005 και παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη. Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 111/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Την πρόταση της Επιτροπής ανακοστολόγησης του Ο.Π.Α.Δ .
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/γματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ασφαλιστικών Οργανισμών το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του α.ν.1565/1939 (ΦΕΚ16/Α/1939) «Περί κώδικος ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του ν.1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθμ.14650/ΔΙΟΕ85 (ΦΕΚ 519/Β/17/2004) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/2004 (ΦΕΚ 598/Β/2004), όπως τροποποιήθηκε με τις 80026/2004 (ΦΕΚ883/Β/2004) και 80045/2004 (ΦΕΚ 1293/Β/2004), κοινές αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 • Τις υπ’ αριθμ. 2 της 187ης Ολ./23.10.2003 και 4 της160ης Ολ./18.5.2000 αποφάσεις της Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ.
 • Το υπ’ αριθμ. 152/2.2.2004 έγγραφο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-07-22 Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/182
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80026 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80045 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1278 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1565 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία