ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/1977 (ΦΕΚ 95 Α΄) «περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως», όπως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 συμπληρώθηκαν και το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το π.δ. 332/1998 (ΦΕΚ 223 Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου μόνου του π.δ. 332/1998, με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 292/1977, αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
 1. Διευθυντές και Υποδιευθυντές στα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων εκπαίδευσης με βαθμό Α~, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στο σχολείο που πρόκειται να τοποθετηθούν ως Διευθυντές ή Υποδιευθυντές.
 2. Η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών είναι τετραετής.
 3. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 1, περ. α~, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο, οποιουδήποτε κλάδου και οι οποίοι κατέχουν κατά σειρά το βαθμό Β~ ή Γ~.
 4. Η ανάθεση διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για το οποίο ορίζονται.
2.  
  Για τον ορισμό Διευθυντή και Υποδιευθυντή στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία εφαρμόζονται όσα ορίζονται για το θέμα αυτό στην εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική απόφαση, που κυρώνει τις «κανονιστικές διατάξεις περί της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας» του Αγίου Όρους
3.  
  Διευθυντές και Υποδιευθυντές στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές ορίζονται, μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθηγητές Θεολόγοι με βαθμίδα Α~ Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ειδικότητάς τους, οι οποίοι έχουν δεκαετή τουλάχιστον πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία Εκκλησιαστικής ή Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
4.  
  Ελλείψει Διευθυντή ή Υποδιευθυντή που να διαθέτει τα προσόντα διορισμού της παρ. 3, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς του κλάδου Θεολόγων που κατέχουν κατά σειρά τη βαθμίδα Β~ ή Γ~ του καθηγητή των Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών. Ελλείψει εκπαιδευτικών λειτουργών του κλάδου Θεολόγων, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Υποδιευθυντή σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς οποιουδήποτε άλλου κλάδου, που έχουν μονιμοποιηθεί και κατέχουν κατά σειρά τη βαθμίδα Α~, Β~ ή Γ~ του καθηγητή Ανώτερων Παιδαγωγικών Σχολών. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 11 περίπτωση β~ του ν. 2817/2000 ( ΦΕΚ 78 Α~). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Του π.δ. 31/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 (Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)» (Β΄ 527). ε) Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/204 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519). στ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 29/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Μεταφορά αρμοδιότητος εποπτείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2002/31 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία