ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/13

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Μονάδων Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και σε εποπτευόμενους φορείς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες"
1.  
  Στη Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.), συνιστάται Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής:
 1. Η προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους.
 2. Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων των ΑμεΑ, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και φορείς αρμοδιότητάς του (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες), δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση) και για την διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής.
 3. Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις
 4. Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ή των εποπτευόμενων φορέων οι οποίοι δεν έχουν συστήσει Μονάδα Προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 5. Η μέριμνα για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητά του το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 6. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προσβάσιμων κτιρίων, με την καθιέρωση «ειδικού σήματος πιστοποίησης και προσβασιμότητας»
 7. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων, ανάλογων μεθόδων και καινοτόμων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.
 8. Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αναπηρίες που υπηρετεί στη Δημόσια Διοίκηση
 9. Η μέριμνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες
 10. Η συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα
 11. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα με αναπηρίες
Άρθρο 2 "Σύσταση Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Εθνικό Τυπογραφείο"
1.  
  Στη Δ/νση Στ΄ Τεχνικής Υποστήριξης του Εθνικού Τυπογραφείου, συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής:
 1. Η προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχει το Εθνικό Τυπογραφείο να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του
 2. Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων των ΑμεΑ, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες) δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση) και για την διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής
 3. Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις
 4. Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου
 5. Η μέριμνα για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητά του το Εθνικό Τυπογραφείο
 6. Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αναπηρίες που υπηρετεί στο Εθνικό Τυπογραφείο
 7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες
 8. Η συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αλλά και αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή για την βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στα δημοσιεύματα του Εθνικού Τυπογραφείου με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου.
Άρθρο 3 "Σύσταση Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης"
1.  
  Στη Δ/νση Διοικητικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής:
 1. Η προώθηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του.
 2. Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων των ΑμεΑ, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες) δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση) και για την διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής.
 3. Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.
 4. Η καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 5. Η μέριμνα για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητά του το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 6. Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πολιτικών για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αναπηρίες που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
 8. Η συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αλλά και αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή για την βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι των συνιστώμενων μονάδων Προσβασιμότητας ΑμεΑ"
1.  
  Στο Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες του άρθρου 1 του παρόντος, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ή ΠΕ Ψυχολόγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι από τους παραπάνω κλάδους, μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ προερχόμενοι από ομώνυμους ή αντίστοιχους με τους πιο πάνω κλάδους.
2.  
  Στα αυτοτελή Γραφεία Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ή ΠΕ Μηχανικών. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων από τους πιο πάνω κλάδους στο γραφείο προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνικών.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12, παράγραφος 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 44 Α΄). β) του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄). γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 527 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 519 Β΄).
 • Το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 22.200 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 5.550 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ειδ. Φ.07-110 και 07-170/ΚΑΕ 0027, ομάδας 0800 και ομάδας 1000). Η εν λόγω δαπάνη για καθένα από τα επόμενα έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό. β) Επί του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α: Ετήσια δαπάνη ύψους 10.900 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 14.700 ΕΥΡΩ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη, κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί με ανακατανομή πιστώσεων και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 271/4.11.2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία