Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται το Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία και εισαγωγή των πρώτων φοιτητών για το ως άνω Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος: 2005-2006
3.  
  Η αποστολή του ιδρυόμενου Τμήματος με την παράγραφο 1 αναλύεται ως εξής: Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει ως αποστολή:
 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα βασικά αντικείμενα της πληροφορικής και της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και δικτύων
 2. Να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως ανάλυση δεδομένων, διαδίκτυο, ανάλυση σήματος και εικόνας, τεχνολογία λογισμικού, κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες κ.α.
 3. Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιδίως σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στο δημόσιο τομέα
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - Φοίτηση - Τίτλοι - Διάρκεια Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο ιδρύονται είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) Π.Ε. κατηγορίας, τέσσερις (4) Τ.Ε. κατηγορίας και δύο (2) Δ.Ε. κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα που ιδρύεται με το παρόν Διάταγμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε., ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ παρ. 1 του ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλει στην Δ.Ε. ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Δ.Ε. και το σώμα των εκλεκτόρων. Ο διορισμός του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), όπως εκάστοτε ισχύουν με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6 "Λοιπές ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Δ.Ε.
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/ 1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο αυτό άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). β) Του άρθρου 79 παρ. 5(5) του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2503/ 1997 (Α΄ 107). γ) Των άρθρων 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982 και 15 παρ. 2(θ) του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Του άρθρου 1 παρ. 1α΄ του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 37876/ΣΤ5/26-4-2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 25/28.1.2005).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το υπ αριθμ. 10563/Β1/10.2.2005 έγγραφο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 680.000 ΕΥΡΩ περίπου από την επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. β) Δαπάνη ύψους 240.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2005, 200.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2006 και 150.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα των ετών 2007 - 2009, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. γ) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους: 1.200.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 50.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 70.000 ΕΥΡΩ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 135.500 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω υπό στοιχείο α) εφάπαξ δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η υπό στοιχείο β) δαπάνη θα καλύπτεται μέχρι και το έτος 2006 από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ενώ για τα έτη 2007 έως 2009 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης η οποία για το οικονομικό έτος 2005 περιορίζεται στα 1.600 ΕΥΡΩ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19-110, ΚΑΕ 5115). Από το 2006 και μετά η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 3.780 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2005, 13.700 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2006, 23.600 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2007, 33.500 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2008 και 49.500 ΕΥΡΩ για καθένα των οικ. ετών 2009 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 20.000 ΕΥΡΩ για το 2005 και 60.000 ΕΥΡΩ για το 2006 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 και εξής οι δαπάνες αυτές, ύψους 70.000 ΕΥΡΩ περίπου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250, ΚΑΕ 2421).
 • Την 160/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-02 Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/192
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία