Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων συνιστώνται οι ακόλουθες περιφερειακές μονάδες: Α) Τμήμα ΤΑΞΥ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και χωρική αρμοδιότητα τα νησιά Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου και Τήνου. Σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά λειτουργούν εξωτερικά περιφερειακά κλιμάκια. Β) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Σάμου με έδρα το Βαθύ και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Σάμου. Γ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Ζακύνθου με έδρα την πόλη της Ζακύνθου και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Ζακύνθου. Δ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Πιερίας. Ε) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ ΄Εβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού ΄Εβρου. Στ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πρέβεζας με έδρα την πόλη της Πρέβεζας και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Πρέβεζας.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων 1) Οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων Περιφερειακών μονάδων καθορίζονται ως εξής: α) Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου κάθε κατά νόμο, ασφαλιστέου προσώπου. β) Η τήρηση των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένω [...]"
2.  
  Μετά πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος προστίθενται και οι εξής αρμοδιότητες:
 1. Η επιμέλεια για την συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης των εργαζομένων
 2. Η μέριμνα για τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, λουτροθεραπείας, βοηθήματος τοκετού και κηδείας, ειδικών παροχών, επιστροφής δαπάνης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
 3. Η μέριμνα για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των παροχών σε χρήμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιστροφή δαπάνης, επιδομάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά καταστατικές διατάξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
 4. Η έκδοση αποφάσεων για την έγκριση νοσηλείας σε θεραπευτήρια και νοσοκομεία του εσωτερικού
 5. Ο έλεγχος των στοιχείων, η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του πληρωτέου ποσού επί λογαριασμών ιατρών, κλινικών, νοσοκομείων, εργαστηρίων, φυσιοθεραπευτηρίων και φαρμακείων ή φαρμακευτικών συλλόγων και η έγκριση της δαπάνης
 6. Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων
 7. Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και η παραλαβή αυτών από τους ενδιαφερόμενους
 8. Η μέριμνα για την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία των καταστάσεων παροχών ασθένειας μέσα στις τακτές προθεσμίες που ορίσθηκαν
 9. Η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά συμβάσεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων, κλινικών, εργαστηρίων, θεραπευτικών κέντρων, καταστημάτων θεραπευτικών μέσων, θεραπευτηρίων και η μέριμνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής των
 10. Η κατάρτιση μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών καταστάσεων απολογιστικών εκθέσεων όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Υπηρεσίας
 11. Η μέριμνα για την τήρηση αρχείου χρηματικών ενταλμάτων που αφορά τις παροχές του Κλάδου Ασθένειας
 12. Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών και παραστατικών των διοικητικών δαπανών
Άρθρο 3 "Στελέχωση Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στις συνιστώμενες με το άρθρο 1 του παρόντος υπηρεσίες κατανέμονται οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως ακολούθως: Α) Τμήμα Κυκλάδων ΤΑΞΥ με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου και εξωτερικά περιφερειακά κλιμάκια στα νησιά Θήρας, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου και Τήνου. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων Παθολόγων: θέση 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις 4 Β) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Σάμου (Βαθύ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέση 1 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων Παθολόγων: θέση 1 Γ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Ζακύνθου (Ζάκυνθος) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων Παθολόγων: θέση 1 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέση 1 Δ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πιερίας (Κατερίνη) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέση 1 Ε) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ ΄Εβρου (Αλεξανδρούπολη) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέση 1 Στ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πρέβεζας (Πρέβεζα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέση 1.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Στο Περιφερειακό Τμήμα ΤΑΞΥ Κυκλάδων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Στα αυτοτελή Γραφεία προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ανάλογα με την προβλεπόμενη από το παρόν διάρθρωση θέσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων είναι δυνατόν να προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Διοικητικού - Εσόδων.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107). β) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98)». γ) Της υπ αριθμ. Π.Φ. 40202/28794/1833/18.12.2003 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Επέκταση της ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων στους Νομούς Σάμου, Ζακύνθου, Πιερίας, Έβρου, Πρέβεζας και στα νησιά Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Θήρα του ν. Κυκλάδων» (Β΄ 1967). δ) Της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 513).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β΄ 598), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 80026/9.6.2004 (Β΄ 883) και 80045/23.8.2004 (Β΄ 1293) όμοιες αποφάσεις.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 2.280,00 ευρώ, η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2005 ανέρχεται στο ποσό των 1.520,00 ευρώ και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 11.400,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Ταμείου (0238).
 • Την υπ’ αριθμ. 140/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-02 Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/192
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/40202/28794/1833 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/40202_28794_1833 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία