ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α6).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε το π.δ. 11/2004 (Α6), ως εξής:"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ιστ΄, που έχει ως εξής: 1 Μεριμνά για την προώθηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες στους χώρους ανάπτυξης της δραστηριότητας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης λα΄ του άρθρου 5 .
2.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ιθ΄, που έχει ως εξής: 1 Μεριμνά για την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος του Επιμελητηρίου που δεν κατονομάζεται ρητά στα ανωτέρω και δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες των υπολοίπων Τμημάτων καθώς και για την καθαριότητα, ασφάλεια και συντήρηση των γραφείων του Επιμελητηρίου
3.  
  Στο άρθρο 5 προστίθενται περιπτώσεις λα΄ και λβ΄, που έχουν ως εξής: 1 Μεριμνά για την προώθηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες στους χώρους ανάπτυξης της δραστηριότητας του Παραρτήματος. 2 Μεριμνά για την αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος του Παραρτήματος που δεν κατονομάζεται ρητά στα ανωτέρω, καθώς και για την καθαριότητα, ασφάλεια και συντήρηση των γραφείων του Παραρτήματος .
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής ΘΕΣΕΙΣΤακτικές Προσωρινές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών 22 3 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 18 7 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1 Σύνολο 48 10
5.  
  Η περίπτ. Η΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΘΕΣΕΙΣΤακτικές Προσωρινές 1 Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών 2 2 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2 1
6.  
  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «΄Αρθρο 9 ΠαράρτημαΠροσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44). β) Του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128). γ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 « Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 14/ 15.7.2004 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 57/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-02 Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α6).
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/192
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία