Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων για την μελέτη και την κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος, (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) και για την μελέτη και την κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος, (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ), όπως ορίστηκε με τα π.δ/ματα 214/1997 και 215/1997 αντίστοιχα, (ΦΕΚ 167/Α΄), παρατείνεται για πέντε χρόνια.
Άρθρο 2 "Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ [...]"
1.  
  Επιτρέπεται στις εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων να παρέχουν τις πιο κάτω συμπληρωματικές υπηρεσίες:
 1. Διενέργεια αγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση την απόφαση ΝΕ 176/4/1977, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που θα χορηγεί για περιορισμένα ποσά, κατά περίπτωση, η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
 2. Συνεργασία με εκδότες πιστωτικών καρτών που έχουν έδρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την καταβολή μετρητών σε κατόχους πιστωτικών καρτών έναντι του ορίου ανάληψης μετρητών που τους έχει, αντίστοιχα, χορηγηθεί από τον εκδότη του πιστωτικού δελτίου
 3. Αποδοχή της εξόφλησης λογαριασμών επιχειρήσεων
 4. Διάθεση εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς εσωτερικού και εξωτερικού, συναυλιών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων
 5. Πρακτόρευση τουριστικών υπηρεσιών και ταξιδιωτικών ασφαλειών υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως χορηγηθεί η τυχόν απαιτούμενη άδεια από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, καθώς και διάθεση προϊόντων της Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδρομεία.
 6. Προώθηση και διάθεση προϊόντων εταιρειών κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο
2.  
  Καθορίζεται ότι σε περίπτωση που οι εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων συνεργάζονται με πιστωτικά ιδρύματα για τη μεταφορά κεφαλαίων:
 1. που καταλήγουν σε πίστωση λογαριασμών καταθέσεων των εντολέων ή των δικαιούχων, τηρούμενων στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα είτε απευθείας, είτε μέσω των λογαριασμών καταθέσεων που τηρούν οι πιο πάνω εταιρείες στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα
 2. που αφορούν εξόφληση λογαριασμών/υποχρεώσεών των εντολέων έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
 3. i)οι πιο πάνω εταιρείες δεν θα αποτελούν συνδεδεμένες με τα πιστωτικά ιδρύματα επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε και του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ii) δε θα αναλαμβάνουν την ανάληψη συμβατικής δέσμευσης για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που επιφυλάσσονται εκ του νόμου αποκλειστικά σε πιστωτικά ιδρύματα ή ειδικού σκοπού εταιρείες (π.χ. εταιρείες παροχής πιστώσεων), iii) δε θα αναλαμβάνουν τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων των πιο πάνω πιστωτικών ιδρυμάτων, η παροχή των οποίων επιφυλάσσεται εκ του νόμου αποκλειστικά σε πιστωτικά ιδρύματα ή ειδικού σκοπού εταιρείες.
 4. Β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2541/ 27.2.2004 και καθορίζεται ότι οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου Α.2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.
 5. Γ. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να εξειδικεύει περαιτέρω τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
 6. Δ. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή της με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου Α.1 που ισχύουν από 1.10.2005.
 7. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 8. Η απόφαση αυτή να απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005 Η Γραμματέας ΕΙΡ.
 10. ΓΕΩΡΓΑΚΑ (5)Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΡRΟΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με τις εταιρείες «ΑRRΟW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και «ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», με απορρόφηση των τριών τελευταίων από την πρώτη. (Συνεδρίαση 203/26.7.2005.) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη:.
 11. το 2101780/11.7.2005 (ΑΠ 5142) έγγραφο της «ΡRΟΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με το οποίο ζητεί την έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «ΑRRΟW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και «ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υποβάλλει προς τούτο αντίγραφο Πρακτικών της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά,.
 12. ότι η διασφάλιση μεγαλύτερης διασποράς και διαφάνειας, μέσω της εισαγωγής των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε οργανωμένη αγορά, εντάσσεται στους στόχους της εποπτείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2076/1992, όπως ισχύει,.
 13. το από 25.7.2005 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 14. Εγκρίνεται η συγχώνευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΡRΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» με τις εταιρείες «ΑRRΟW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και «ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», με απορρόφηση των τριών τελευταίων από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι η εν λόγω συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μετά την εισαγωγή των μετοχών της «ΡRΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 15. Διευκρινίζεται ότι η τήρηση της διαδικασίας εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμπίπτει στη δικαιοδοσία των εκ του ν.3371/2005 αρμοδίων αρχών.
 16. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 17. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (Α 98).
4.  
  Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527).
5.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
6.  
  Τη Δ 142/29.6.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3
1.  
  Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου
Άρθρο 4 "Η ισχύς τον παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005 Ο ΠΡ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄).
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν.2469/1997.(ΦΕΚ 38/Α΄).
3.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
4.  
  Το με αριθμ. πρωτ. οικ 806/22.4.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος, (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
5.  
  Το με αριθμ. πρωτ. οικ 717/γ/15.4.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος, (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβέλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:.
6.  
  Την αριθμ. 186/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
 • Την από 28.3.2005 πρόταση της Επιτροπής, πον συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2503/1997, για το χαρακτηρισμό των πόλεων και των χωριών εκείνων που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944, ως μαρτυρικών πόλεων και χωριών.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη Δ 145/29.6.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-05 Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/2541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2541 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία