ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/146

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών των Ειρηνοδικείων Ίου, Μεγίστης και Νισύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι τρεις (3) οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών των Ειρηνοδικείων Ίου, Μεγίστης και Νισύρου ανακατανέμονται ως εξής:"
1.  
  Καρδίτσας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
2.  
  Κρωπίας: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
3.  
  Γιαννιτσών: Μία (1) οργανική θέση Ειρηνοδίκου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟ [...]"
1.  
  Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «WΟRLDLΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα οργάνωσης και πληροφορικής της εν λόγω εταιρείας.
2.  
  Η ως άνω εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως την Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων της από τις αναφερόμενες στο επιχειρηματικό της σχέδιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 5 Αυγούστου 2005 Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ(5) Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΕΧΡRΕSS RΕΜΙΤΤΑΝCΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 202/12.7.2005, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη:. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 1999 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθμ. 3350/2005 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 146 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 23ης Ιουνίου 2005, θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 αυτής, την 18η Αυγούστου 2005.
 1. τις διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,
 2. τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων»,.
 3. την υπ αριθμ.
 4. ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει,.
 5. τα από 10.11.2004, 15.12.2004 και 15.4.2005 (ΑΠ 8636, 9633 και 2961, αντίστοιχα) έγγραφα της εταιρείας «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΕΧΡRΕSS RΕΜΙΤΤΑΝCΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.», με τα οποία υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ζητεί τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων,.
 6. τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την ανάπτυξη των εργασιών της,
 7. το από 28.6.2005 (ΑΠ 990) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής:.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α περ. αα του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το υπ αριθμ. 115/23.6.2005 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Κατάργηση των Ειρηνοδικείων Αγίας Παρασκευής, Θίσβης, Ίου, Αστυπάλαιας, Μεγίστης, Νισύρου, Δικαίων, Φερών Αλεξανδρούπολης, Φερών Βόλου, και Σαγέϊκων Αχαΐας» (ΦΕΚ 165/Α/30.6.2005).
 • Την υπ αριθμ. 273/2004 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατόπιν λήψεως υπόψη των αιτιολογημένων προτάσεων των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 71/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/2536 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2536 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα. 2005/3350 2005
Κατάργηση των Ειρηνοδικείων Αγίας Παρασκευής, Θίσβης, Ίου, Αστυπάλαιας, Μεγίστης, Νισύρου, Δικαίων, Φερών Αλεξανδρούπολης, Φερών Βόλου και Σαγέϊκων Αχαΐας. 2005/115 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία