Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Συγκρότηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων αποτελούν κατηγορία Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 2912/2001.
2.  
  Έργο, των Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων προτύπων ασφάλειας πτήσεων, σε ό,τι αφορά την Πτητική Ικανότητα, την Πτητική Λειτουργία των α/φών εν γένει, των μέσων υποστήριξης αυτών, και τα πτυχία και άδειες Πολιτικής Αεροπορίας
Article 2 "Ορισμοί - Συντμήσεις Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται:"
1.  
  Αεροπορική Αρχή: η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
2.  
  Επιθεώρηση: Η εξέταση συγκεκριμένου φορέα, εγκατάστασης ή πτητικού μέσου για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τα θεσμοθετημένα πρότυπα
3.  
  Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων: Το πιστοποιημένο άτομο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικών με τα πτητικά πρότυπα
4.  
  Επικίνδυνα Υλικά: Ουσίες ή αντικείμενα τα οποία όταν μεταφέρονται αεροπορικώς, μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια (safety) των αεροσκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά, και των αεροπορικών εγκαταστάσεων
5.  
  Εγκεκριμένος Οργανισμός Συντήρησης: Φορέας που είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος από την αρμόδια αεροπορική Αρχή, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο οικείο πιστοποιητικό
6.  
  ΜΠΘΕ: Μέλος Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών
7.  
  Πιστοποιητικό αερομεταφορέα: Έγγραφο που χορηγείται σε επιχείρηση από την αεροπορική Αρχή του Κράτους, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης και με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω αερομεταφορέας διαθέτει την επαγγελματική ικανότητα και οργάνωση, ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία αεροσκαφών για τις αεροπορικές δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό
8.  
  Πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας: Έγγραφο της αεροπορικής Αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το αναφερόμενο σ’ αυτό αεροσκάφος, θεωρείται, κατά το χρόνο έκδοσής του, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτητικής ικανότητας και ότι θεωρείται ότι διατηρεί την κατάσταση αυτή εφόσον συντηρείται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις οδηγίες της εκδούσης Αρχής και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο πτήσεων ή τους περιορισμούς πτητικής λειτουργίας
9.  
  Πτητικά πρότυπα: Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό, το αεροσκάφος και τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών
10.  
  Πτητική ικανότητα: Η από μηχανική άποψη ικανότητα του αεροσκάφους να ίπταται με ασφάλεια
11.  
  Πτυχίο ή άδεια: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία αναγνωρίζεται στον κάτοχο τους, η ικανότητα άσκησης ορισμένων αεροπορικών καθηκόντων
12.  
  DGΕLG (Dangerοus Gοοds Εurοpean Liaisοn Grοup): Η ευρωπαϊκή επιτροπή Αντιπροσώπων των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας των κρατών μελών του JΑΑ, επί θεμάτων επικινδύνων Υλικών
13.  
  ΕΑSΑ (Εurοpean Ανiatiοn Safety Αgency): Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας
14.  
  JΑΑ (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities): Σύνδεσμος Αεροπορικών Αρχών
Article 3 "Ειδικότητες Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και Προτύπων Οι Επιθεωρητές Πτητικών μέσων και Προτύπων (Ανiatiοn Safety Ιnspectοrs) διακρίνονται σε:"
1.  
  Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας (Αirwοrthiness and Ανiοnics Ιnspectοrs)
2.  
  Επιθεωρητές Πτητικής Λειτουργίας (Flight Οperatiοns Ιnspectοrs)
3.  
  Επιθεωρητές Θαλάμου Επιβατών και Ασφαλείας (Cabin Safety Ιnspectοrs)
4.  
  Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών (Licensing Ιnspectοrs)
5.  
  Επιθεωρητές Ιατρικών Δεδομένων (Μedical Ιnspectοrs)
Article 4 "Έργο Επιθεωρητών"
1.  
  Οι Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Μέσων και Προτύπων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που επιτρέπεται να προσφέρουν έργο και σε άλλες Διευθύνσεις της ΥΠΑ και μόνο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. Το έργο των επιθεωρητών αναφέρεται στο Άρθρο 1 παράγραφο 2.
Article 5 "Διαδικασία επιλογής Επιθεωρητών"
1.  
  Η επιλογή των επιθεωρητών γίνεται μεταξύ αυτών που έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος και έχουν περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος. Όσοι επιλεγούν πιστοποιούνται με απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων, αρχικά για τρία χρόνια. Ημερομηνία λήξης της πιστοποίησής τους είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται η τριετία.
2.  
  Ένα μήνα πριν από την λήξη της τριετίας, κάθε επιθεωρητής δύναται να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της παραμονής του σε θέση επιθεωρητή, για μία ακόμη 3ετία. Ο Διοικητής της ΥΠΑ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων, αποφασίζει τελεσίδικα εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ βάσει της οποίας ο επιθεωρητής παραμένει πιστοποιημένος για μία τριετία ακόμη και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος. Σε περίπτωση αρνητική, αν μεν είναι μόνιμος υπάλληλος μετακινείται σε θέση αρμοδιότητας του κλάδου του, εάν, δε, είναι ΕΣΙΔ, η σύμβαση επί τη βάσει της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του, λύεται.
3.  
  Για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, ο Διοικητής της ΥΠΑ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων, εκδίδει προκήρυξη - πρόσκληση για την υποβολή αίτησης από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ που ενδιαφέρονται να αξιοποιηθούν ως επιθεωρητές. Στην προκήρυξη-πρόσκληση ορίζεται ο αριθμός των επιθεωρητών κατά ειδικότητα, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 εργασίμων ημερών ούτε μεγαλύτερη των 20 εργασίμων ημερών, οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα υποβάλουν στην Δ/νση Διοικητικού της ΥΠΑ σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα τα συγκεντρώνει ο Διευθυντής Πτητικών Προτύπων και τις αποστέλλει στον Διοικητή της ΥΠΑ με αιτιολογημένη πρόταση. Την τελική απόφαση παίρνει ο Διοικητής της ΥΠΑ.
4.  
  Εφ όσον δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις και μη υπάρχοντος ικανού αριθμού προσώπων, που προέρχονται από το προσωπικό της ΥΠΑ τα οποία έχουν τις προυποθέσεις για να αποκτήσουν πιστοποιητικό Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων και επιθυμούν να επιλεγούν ως Επιθεωρητές, ο Διοικητής της ΥΠΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων, με βάση την νομοθεσία πρόσληψης των επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου (ΕΣΙΔ) υπαλλήλων
5.  
  Κατά τη διάρκεια της θητείας ενός επιθεωρητή είναι δυνατή η ανάκληση της πιστοποίησης αυτού για λόγους που σχετίζονται με αποδεδειγμένη ανεπάρκεια του υπαλλήλου, για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή άλλο σοβαρό λόγο, καθώς και έπειτα από αίτηση παραίτησης του ιδίου. Η ανάκληση της πιστοποίησης γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.
6.  
  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά το στάδιο της αρχικής πιστοποίησης των Επιθεωρητών έχει ως εξής:
 1. Κατ’ αρχάς δύνανται να υποβάλλουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αίτηση όσοι ενδιαφέρονται από τους κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος πιστοποιημένους Επιθεωρητές, που μπορούν να εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντα του Επιθεωρητή κάνοντας χρήση των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος
 2. Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Πτητικών Μέσων και Προτύπων εκδίδεται προκήρυξη-πρόσκληση για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές για την επόμενη τριετία
 3. Μετά από αυτά, ακολουθείται η διαδικασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Article 6 "Επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών."
1.  
  Προκειμένου ο Διευθυντής Πτητικών Προτύπων να υποβάλει την εισήγησή του σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, για πιστοποίηση, ανάκληση πιστοποίησης κλπ προς τον Διοικητή της ΥΠΑ, επικουρείται από επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ και αποτελείται από το Διευθυντή Πτητικών Προτύπων ως Πρόεδρο και μέλη τρεις πιστοποιημένους Επιθεωρητές Πτητικών μέσων και προτύπων, εκ των οποίων οι δύο πρέπει να είναι του ίδιου αντικειμένου
2.  
  Ειδικά στο στάδιο της πρώτης εφαρμογής του παρόντος, η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον αρμόδιο Υποδιοικητή της ΥΠΑ, το Γενικό Διευθυντή Αερομεταφορών (ΓΔΑΜ) και τον Διευθυντή Πτητικών Μέσων και Προτύπων
3.  
  Σε περίπτωση που κρίνονται ως επιθεωρητές Πτητικών μέσων και προτύπων, ο προϊστάμενος Πτητικών Προτύπων ή οι Προϊστάμενοι τμημάτων της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων, η επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών συγκροτείται από Υποδιοικητή, που ορίζεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ, τον Γενικό Δ/ντή Αερομεταφορών και τον Γενικό Δ/ντή Διοικητικής Υποστήριξης
4.  
  Η επιτροπή αξιολόγησης Επιθεωρητών συγκαλείται πάντοτε με πρωτοβουλία του προέδρου της
Article 7
1.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Πτητικής Ικανότητας (Αirwοrthiness and Ανiοnics Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των πτητικών μέσων των εγκεκριμένων Οργανισμών Συντήρησης, καθώς και των αερομεταφορέων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που περιέχονται στο εγχειρίδιο του ΙCΑΟ (dοc 9760) και μάλιστα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση, Ομοίως οι επιθεωρητές πτητικής ικανότητας έχουν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στους Ελληνικούς κανονισμούς και τους αντίστοιχους του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών και της (ΕΑSΑ). Ακόμη συμμετέχουν στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, στις διαδικασίες για έγκριση ή αναθεώρηση των εγχειριδίων των αεροσκαφών και για την έκδοση ή αναθεώρηση των Πιστοποιητικών Αερομεταφορέα (Αir Οperatοr Certificate - ΑΟC). Οι επιθεωρητές πτητικής ικανότητας δύνανται να επικουρούν το έργο των επιθεωρητών Πτυχίων και Αδειών οσάκις κάτι τέτοιο απαιτηθεί, όσον αφορά στην εφαρμογή του Ρart 66 ή Ρart 147 της ΕΑSΑ. Επίσης, συμμετέχουν μετά των άλλων συναρμοδίων κατηγοριών επιθεωρητών, σε επιτροπές πιστοποίησης συνθετικών εκπαιδευτικών συσκευών Οι Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας με ειδίκευση επί των ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών είναι υπεύθυνοι για την έγκριση εγκατάστασης, πιστοποίησης και των προβλεπόμενων ελέγχων συντήρησης του ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των αεροσκαφών. Ως εκ τούτου οι επιθεωρητές ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών συμμετέχουν από κοινού με τους επιθεωρητές πτητικής ικανότητας κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους στα αντικείμενα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1. Σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις ή ανανεώσεις Πιστοποιητικών Πτητικής Ικανότητας (ΠΠΙ), ο επιθεωρητής ηλεκτρονικών συστημάτων αναφέρει τα ευρήματα του, στον αντίστοιχο επιθεωρητή Πτητικής Ικανότητας.
2.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Πτητικής Λειτουργίας (Flight Οperatiοns Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των αερομεταφορέων σύμφωνα με τους Κανονισμούς που περιέχονται στα ανάλογα εγχειρίδια του ΙCΑΟ (dοc 8335) και μάλιστα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση. Ομοίως οι επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας έχουν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στους Ελληνικούς κανονισμούς και τους αντίστοιχους του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών, και της ΕΑSΑ. Ακόμη συμμετέχουν στις διαδικασίες για έγκριση ή αναθεώρηση των εγχειριδίων των αεροσκαφών και για την έκδοση ή αναθεώρηση των Πιστοποιητικών Αερομεταφορέα (Αir Οperatοr Certificate- ΑΟC), στους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να συνδράμουν στο έργο των επιθεωρητών Πτυχίων και Αδειών οσάκις κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Ελέγχουν τις ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τέλος συμμετέχουν μετά των άλλων συναρμοδίων κατηγοριών επιθεωρητών, σε επιτροπές πιστοποίησης συνθετικών εκπαιδευτικών συσκευών. Ελέγχουν και εποπτεύουν τα εταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού θαλάμου διακυβέρνησης και ειδικά όσον αφορά τα προγράμματα αρχικής, επαναληπτικής και μεταβατικής εκπαίδευσης.
3.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών (Cabin Safety Ιnspectοrs), Οι Επιθεωρητές Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των σωστικών μέσων και του εξοπλισμού του θαλάμου επιβατών και των πιστοποιητικών του ΠΘΕ (Προσωπικού Θαλάμου Επιβατών) Συμμετέχουν στους ελέγχους ασφάλειας και στις επιθεωρήσεις βάσεων, πίστας και σταθμών (Βase, Ramp and Statiοn) και θαλάμου επιβατών εν πτήση. Επίσης είναι αρμόδιοι για την έγκριση της λειτουργίας των κάθε είδους σχολείων ΠΘΕ και του προσωπικού επιμελητείας για την αρχική, μεταβατική και επαναληπτική εκπαίδευση. Οι επιθεωρητές της συγκεκριμένης κατηγορίας οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα από τα αντίστοιχα εγχειρίδια του ΙCΑΟ και των JΑΑ και ΕΑSΑ μέτρα.
4.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Πτυχίων, Αδειών: (Licensing inspectοrs) Οι Επιθεωρητές της ειδικότητας αυτής είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής πτυχίων και αδειών πολιτικής αεροπορίας. Επίσης, τηρούν το μητρώο του αεροπορικού προσωπικού και ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση και ανανέωση των πτυχίων, ειδικοτήτων και ικανοτήτων του ανωτέρω προσωπικού. Πιστοποιούν την ίδρυση και παρακολουθούν και ελέγχουν τη λειτουργία των αεροπορικών Σχολών ερασιτεχνών και επαγγελματιών χειριστών αεροσκαφών, με βάση τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης του Σικάγου και στα Εγχειρίδια JΑR - FCL1/2,( Flight Crew Licensing- Χορήγηση αδειών ιπτάμενου προσωπικού) Ρart - 66, και Ρart - 147 της ΕΑSΑ. Επίσης, οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να επικουρούν στο έργο των επιθεωρητών πτητικής Λειτουργίας, οσάκις τούτο απαιτηθεί.
5.  
  Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Ιατρικών Δεδομένων: (Μedical inspectοrs) Οι ιατροί επιθεωρητές της ειδικότητας αυτής είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση του συστήματος έκδοσης των ιατρικών πιστοποιητικών του ιπτάμενου προσωπικού, την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ιατρών, καθώς και των ιατρικών κέντρων, σύμφωνα με το JΑR-FCL 3. Επίσης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και αξιοποίηση της βάσης ιατρικών δεδομένων που τηρείται στην ΥΠΑ και καλύπτει όλο το προσωπικό, που κατέχει άδειες ιπταμένων, που έχουν εκδοθεί και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Article 8 "Απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή απαιτούνται, κατά ειδικότητα Επιθεωρητή, τα κατωτέρω προσόντα:"
1.  
  Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας (Αirwοrthiness and Ανiοnics Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας πρέπει να έχουν προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, σε περιβάλλον συνεργείου συντήρησης αεροσκαφών, και να έχουν εργαστεί στη συντήρηση αεροσκαφών. Επίσης να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική αεροπορική ορολογία. Επιθυμητό είναι να έχουν διαδοχικά προαχθεί σε ανώτερους βαθμούς στην ιεραρχία και στην ευθύνη συνεργείου συντήρησης αεροσκαφών. Επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίων μηχανικού αεροσκαφών κατά JΑR 66 ή κάτοχοι Ακαδημαικών διπλωμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σχολών αεροπορικού αντικειμένου. Οι Επιθεωρητές που ειδικεύονται στα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροσκαφών πρέπει επί πλέον να έχουν πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων αεροσκαφών από πανεπιστημιακή σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή πτυχίο ηλεκτρονικής πανεπιστημιακού επιπέδου ή πτυχίο τεχνίτη ηλεκτρονικού αεροσκαφών.
2.  
  Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας (Flight Οperatiοns Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές Πτητικής Λειτουργίας πρέπει να έχουν πτητική εμπειρία τουλάχιστον 5.000 ωρών πτήσεως, ως Κυβερνήτες σε πολιτικά ή στρατιωτικά αεροπλάνα, ή 3.000 ωρών πτήσεως ως Κυβερνήτες σε πολιτικά ή στρατιωτικά ελικόπτερα. Ακόμη οφείλουν να έχουν σε ισχύ πτυχίο χειριστή εναερίων γραμμών και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αεροπορικής ορολογίας. Επιθυμητό είναι να έχουν διαδοχικά προαχθεί σε θέσεις ευθύνης, ανώτερες ή ανώτατες θέσεις διοίκησης ιπταμένων, και να έχουν πρόσθετες ειδικότητες (πχ εκπαιδευτή πτήσεων) ή πρόσθετες ικανότητες σε διαφόρους τύπους αεροσκαφών.
3.  
  Επιθεωρητές Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών (Cabin Safety Ιnspectοrs) Οι επιθεωρητές Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε εκπαιδευτικά κέντρα πιστοποιημένα από την Ελληνική ΥΠΑ για την εκπαίδευση του προσωπικού του θαλάμου των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών. Ακόμη πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε αερομεταφορέα και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αεροπορικής ορολογίας. Οι παραπάνω επιθεωρητές προκειμένου να έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης επιθεωρήσεων Επικίνδυνων υλικών (Dangerοus gοοds Ιnspectοrs), πρέπει επιπροσθέτως να έχουν περατώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη εκπαίδευση στα ανάλογα θέματα (αρχικές ή επαναληπτικές) όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές απαιτήσεις του ΙCΑΟ & της Ευρωπαϊκής επιτροπής Αντιπροσώπων για τα Επικίνδυνα Υλικά DGΕLG του JΑΑ.
4.  
  Επιθεωρητές ειδικότητας πτυχίων και αδειών (Licensing Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές πτυχίων και αδειών πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικό πτυχίο χειριστή και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αεροπορικής ορολογίας
5.  
  Επιθεωρητές ειδικότητας ιατρικών δεδομένων (Μedical Ιnspectοrs) Οι Επιθεωρητές Ιατρικών Προτύπων πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιατρικής πανεπιστημιακής σχολής με εμπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην Αεροπορική Ιατρική και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής αεροπορικής ορολογίας
Article 9 "Εκπαίδευση Επιθεωρητών"
1.  
  Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών διακρίνεται σε θεωρητική που πραγματοποιείται σε εξειδικευμένη σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε πρακτική υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου Επιθεωρητή αντίστοιχης ειδικότητας. Οι σχολές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, είτε από την Ελληνική ΥΠΑ είτε από την αντίστοιχη υπηρεσία χώρας της Ευρωπαικής Ένωσης, των ΗΠΑ ή του Καναδά. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι κοινός για όλες τις ειδικότητες των Επιθεωρητών, ενώ ο δεύτερος κύκλος διαφέρει κατά ειδικότητα. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί 3 εβδομάδες (15 εργάσιμες ημέρες) και 7 εκπαιδευτικές ώρες για κάθε εργάσιμη ημέρα. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τα αντικείμενα: α) Περιγραφή του αντικειμένου του Επιθεωρητή Ασφάλειας Πτήσεων β) Τεχνικές επιθεωρήσεων γ) Απαιτήσεις για συστήματα ποιοτικού ελέγχου, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων δ) Χειρισμός των εγχειριδίων του ΙCΑΟ και των εγχειριδίων του ΕΑSΑ και του JΑΑ ε) Έλεγχος των αεροπορικών οργανισμών, με βάση τα εγχειρίδια λειτουργίας αυτών. στ) Ανθρώπινοι παράγοντες και περιορισμοί. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. ζ) Πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων η) Αεροπορική Νομοθεσία. Στο τέλος του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος ονομάζεται «Επιθεωρητής υπό παρακολούθηση» με απόφαση του Διευθυντή Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ. Ο Επιθεωρητής υπό παρακολούθηση, παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα του δεύτερου κύκλου της εκπαίδευσης του και ταυτόχρονα κάνει πρακτική άσκηση, πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις στις αεροπορικές εταιρείες υπό την παρακολούθηση έμπειρου Επιθεωρητή, ο οποίος συνυπογράφει μαζί του. Ο δεύτερος θεωρητικός κύκλος αποτελείται από μία σειρά μικρών και εξειδικευμένων αντικειμένων, διάρκειας μιας έως πέντε εργασίμων ημερών η κάθε μία, με ξεχωριστό αντικείμενο για κάθε ειδικότητα Επιθεωρητών. Οι εκπαιδεύσεις αυτές γίνονται στο χώρο της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων από εκπαιδευτές της Διεύθυνσης. Όταν ολοκληρωθεί τόσον ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης, όσον και η πρακτική άσκηση ο εκπαιδευόμενος πιστοποιείται ως Επιθεωρητής, με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Πτητικών Μέσων και Προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Τα απαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα για την εκπαίδευση των Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων δύνανται να αλλάζουν με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ για να είναι πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εγχειρίδια του ΔΟΠΑ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (JΑΑ), της Ευρωπαικής Αρχής για την Ασφάλεια στην Αεροπορία (ΕΑSΑ) και τις οδηγίες των λοιπών οικείων διεθνών Οργανισμών προς τις χώρες μέλη, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών και τις απαιτήσεις εναρμόνισης της εκπαίδευσης των Επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων με τους κανονισμούς αυτών.
Article 10 "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων"
1.  
  Οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των Επιθεωρητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2912/ 2001, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εργασίας.
2.  
  Πιστοποιητικά Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων που έχουν εκδοθεί από χώρες που δεν είναι μέλη του JΑΑ, δύνανται να γίνουν αποδεκτά με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, εφόσον αποδειχθεί καταλλήλως ότι οι κάτοχοι αυτών γνωρίζουν επαρκώς την εθνική νομοθεσία που έχει σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο Επιθεώρησης καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες της ΥΠΑ,. Προκειμένου για Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αεροπορικές Αρχές Κρατών μελών του JΑΑ, η παραπάνω απόδειξη επαρκούς γνώσεως της εθνικής νομοθεσίας δεν απαιτείται .
Article 11 "Αριθμός Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και Προτύπων Ο αριθμός των Επιθεωρητών Πτητικών Μέσων και προτύπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα δύο (52) συνολικά άτομα, τα οποία προέρχονται από κλάδους ή ειδικότητες του προσωπικού της ΥΠΑ (τακτικοί ή ΕΣΙΔ) [...]"
1.  
  Επιθεωρητές πτητικής ικανότητας: Συνολικά 21 άτομα Δέκα πέντε (15) συνολικά άτομα, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ6 μηχανικών Αεροναυπηγών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών ή μηχανικών αεροσκαφών. Έξη (6) συνολικά άτομα, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών.
2.  
  Επιθεωρητές πτητικής λειτουργίας: Συνολικά άτομα 15 Δέκα πέντε (15) άτομα, ήτοι: δώδεκα (12) χειριστές αεροπλάνων εναερίων γραμμών και (3) τρεις χειριστές στροφειοπτέρων, κάτοχοι τουλάχιστον επαγγελματικού πτυχίου στροφειοπτέρων
3.  
  Επιθεωρητές Ασφαλείας Θαλάμου Επιβατών: Συνολικά άτομα 8 Οκτώ (8) άτομα με εμπειρία στο αντικείμενο
4.  
  Επιθεωρητών πτυχίων, αδειών και ιατρικών δεδομένων: Συνολικά άτομα 8 Οκτώ (8) άτομα, ήτοι: τέσσερις (4) χειριστές αεροπλάνων, ένας (1) χειριστής στροφειοπτέρων και (3) άτομα με πτυχίο ιατρικής και εκπαίδευση στην αεροπορική ιατρική. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή οιασδήποτε ειδικότητας λογίζεται και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων στον κλάδο ή στην ειδικότητα που ανήκει ο υπάλληλος.
Article 12 "Υποχρεώσεις Επιθεωρητών - κωλύματα"
1.  
  Οι Επιθεωρητές όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα ευρήματα των επιθεωρήσεών τους. Ουδέν στοιχείο ανακοινώνεται σε τρίτους ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς την έγκριση του Διοικητή της ΥΠΑ. Η άσκηση των καθηκόντων του Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Το κώλυμα συμφέροντος που προβλέπεται στο άρθρο 36 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 2683/1999, (Α΄ 19) εφαρμόζεται αναλόγως.
2.  
  Όλοι οι πιστοποιημένοι Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων, υποχρεούνται να παρακολουθούν και να περατώνουν επιτυχώς τις απαραίτητες συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις σε κατάλληλα εκπαιδευτικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει προγραμμάτων που καταρτίζει η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της ΥΠΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εμπειρίας και γνώσης σε τύπους αεροσκαφών και σε λοιπά θέματα της ειδικότητας τους. Στα πλαίσια της απόκτησης της παραπάνω εμπειρίας επιτρέπεται κατόπιν υπηρεσιακής έγκρισης η συμμετοχή επιθεωρητών σε αερομεταφορέα ή σε πιστοποιημένο οργανισμό συντήρησης, στις διαδικασίες συντήρησης, σε θέματα επιμελητείας πτήσεων και εκπαίδευσης πληρωμάτων καμπίνας, όσο και σε θέματα διαδικασιών και τρόπου λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εν ισχύ κανονισμών.
3.  
  Ειδικότερα, οι Επιθεωρητές Πτητικής Λειτουργίας, δεν απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (Π.Ι.Π.) σε ισχύ. Σε περίπτωση όμως που ο Επιθεωρητής είναι κάτοχος Π.Ι.Π., τούτο ανανεώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Οι Επιθεωρητές χειριστές, μπορούν να διατηρούν ΠΙΠ σε ισχύ μέχρι σε 3 τύπους αεροσκαφών. Για την επιλογή των τύπων λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του Επιθεωρητή σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την ανανέωση της ικανότητας επί των τύπων αεροσκαφών που τελικά επιλέγονται, οι Επιθεωρητές της ειδικότητας αυτής οφείλουν να μετάσχουν σε εταιρική επαναληπτική εκπαίδευση επί τύπου και στη συνέχεια να υποστούν με επιτυχία ετήσιο έλεγχο επαγγελματικής επάρκειας, που διενεργείται από εξουσιοδοτημένο εξεταστή (ΤRΕ Τype Rating Εxaminer) ιπταμένων της ΥΠΑ σε εγκεκριμένο εξομοιωτή πτήσεων ή αεροσκάφος.
4.  
  Οι Επιθεωρητές πρέπει να ταξιδεύουν αεροπορικώς, όταν τούτο επιβάλλεται για την άσκηση των καθηκόντων τους, και να εργάζονται και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν
5.  
  Οι Επιθεωρητές όλων των ειδικοτήτων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνον στην ΥΠΑ. Για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας σε εξωυπηρεσιακό φορέα απαιτείται η έγγραφη έγκριση του Διοικητή της ΥΠΑ.
Article 13 "Δικαιώματα των Επιθεωρητών"
1.  
  Οι Επιθεωρητές είναι οι μόνοι αρμόδιοι για διενέργεια επιθεωρήσεων σε τομείς που καθορίζονται με το διάταγμα αυτό. Ουδείς έχει δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του Επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων και να διενεργεί επιθεωρήσεις ασφάλειας πτήσεων, αν δεν είναι πιστοποιημένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, και αν δεν επιδεικνύει την ειδική ταυτότητα που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
2.  
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 οι Επιθεωρητές πτητικών Μέσων και Προτύπων είναι εφοδιασμένοι με ειδική ταυτότητα, που εκδίδεται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της ΥΠΑ. Η ταυτότητα είναι πλαστικοποιημένη και φέρει στη μία πλευρά έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου της, όμοια με εκείνη που απαιτείται για έκδοση διαβατηρίου, και αναγράφονται στην ίδια πλευρά, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πέραν των στοιχείων της εκδούσης Αρχής, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του Επιθεωρητή, καθώς και ο αύξοντας αριθμός μητρώου του. Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του διευθυντή της διεύθυνσης ασφάλειας αερολιμένων, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου. Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής: «Ο εικονιζόμενος στο παρόν είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Πτητικών Μέσων και Προτύπων, ειδικότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 2912/2001 δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, όπως, εγκαταστάσεις, γραφεία και αίθουσες με αεροπορικό εξοπλισμό, καθώς και σε όλους τους χώρους των πτητικών μέσων στο έδαφος ή στον αέρα. Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων ασφάλειας πτήσεων σε κάθε περίπτωση».
3.  
  Οι Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων καλύπτονται νομικά από την ΥΠΑ, σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία εις βάρους τους, η οποία έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
4.  
  Οι όροι «εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής» και «εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΥΠΑ», που αναφέρονται σε πτητικά πρότυπα, αντικαθίστανται από τον όρο «πιστοποιημένος Επιθεωρητής Πτητικών Μέσων και Προτύπων»
Article 14 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος υπάλληλοι της ΥΠΑ που ασκούν πραγματικά καθήκοντα επιθεωρητή Πτητικών Μέσων και Προτύπων, μπορούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ύστερα από αίτησή τους να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω πιστοποιούμενων υπαλλήλων, είναι καθ υπέρβαση του αριθμού των επιθεωρητών που προβλέπονται στο άρθρο 11.
Article 15 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 57/2002 πλην του άρθρου 22 αυτού.
Article 16 "Ισχύς του Παρόντος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 32, 33 παρ. 1 και 35 παρ. 1 και 2 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) «προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις», όπως η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3270/2004. β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Δαπάνη ύψους 132.000 ΕΥΡΩ ετησίως, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ε.Φ. 39-120 ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον έτος ανέρχεται σε 100.000 ΕΥΡΩ και αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ανωτέρω προϋπολογισμό. β) Ετήσια δαπάνη ύψους 587.000 ΕΥΡΩ που θα καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό «ποσά ΤΑΑΣ και ΤΑΕΑ υπέρ ΥΠΑ» (παρ. 7 έως 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), όπως ισχύει. γ) Δαπάνη σε βάρος του αποθεματικού του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16), για την εκπαίδευση των επιθεωρητών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος. Η δαπάνη αυτή ισούται προς 15.000 ΕΥΡΩ κατά Επιθεωρητή, όταν η εκπαίδευση γίνεται στην Ελλάδα, και προς 25.000 ΕΥΡΩ κατά Επιθεωρητή, όταν η εκπαίδευση γίνεται στο εξωτερικό.
 • Την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2001/2912 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2912 2001
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2002/57 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Name
Label
Label