Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπόχρεοι σε δήλωση"
1.  
  Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους είναι το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία
2.  
  Η δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε έτος κατά το διάστημα που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας τους για οποιοδήποτε λόγο. Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3213/2003.
3.  
  Το μήνα Μάιο κάθε έτους η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, συντάσσει κατάλογο των υπόχρεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τον οποίο υποβάλλει στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 2 "Περιεχόμενο και τύπος της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης"
1.  
  Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:.
 1. Τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος
 2. Τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με ακριβή προσδιορισμό τους
 3. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους
 4. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα
 5. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα
 6. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση
2.  
  Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφισταμένου, στη δήλωση περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.
3.  
  Οι υπόχρεοι επισυνάπτουν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφα των τίτλων κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που αποκτούν μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
4.  
  Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγό του, αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους
5.  
  Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων, συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα του άρθρου 6
Άρθρο 3 "Διαδικασία ελέγχου"
1.  
  Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και ελέγχονται αντίστοιχα από τριμελή επιτροπή αστυνομικών της Υπηρεσίας αυτής, που συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της. Ο έλεγχος των δηλώσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργείται από επιτροπή αξιωματικών, εκ των οποίων ο ένας με βαθμό τουλάχιστον Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ενώ ο έλεγχος των δηλώσεων του υπόλοιπου προσωπικού ενεργείται από επιτροπή στην οποία μετέχει και αξιωματικός με βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β΄.
2.  
  Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων
3.  
  Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού για το οποίο:
 1. Διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση από αστυνομικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.2713/ 1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3103/2003.
 2. Περιέρχεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου προς υποβολή δήλωσης
4.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προβαίνει, δια των αρμοδίων οργάνων της, σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου νόμιμη ενέργεια. Μπορεί ιδίως:.
 1. Να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν, αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους
 2. Να διατάσσει την προσκόμιση εγγράφων, την κλήση μαρτύρων, καθώς και το διορισμό πραγματογνωμόνων, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, εφαρμοζομένων, κατά περίπτωση, των οικείων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 3. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί να καλεί τους ελεγχομένους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, για ισόχρονο διάστημα
5.  
  Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία περιέχονται οι διαπιστώσεις, σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης προς διακρίβωση τέλεσης ή μη αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3103/2003 (Α΄- 23), η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εισαγγελέα εφετών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν.2713/1999, όπως στο τέλος αυτού προστέθηκαν αντίστοιχα εδάφια με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.2800/2000 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 4 και άρθρο 5 του ν.3213/2003 διαδικασία.
6.  
  Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται, ως επίσης και οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αναφερομένης στο άρθρο 8 παρ. 2α του ν.3213/2003 αποστολής της, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4
1.  
  Χρόνος διατήρησης δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ο χρόνος διατήρησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο αρχείο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων καθορίζεται στα έξι (6) χρόνια από την απώλεια της ιδιότητας των υπόχρεων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ο κατάλογος της παρ. 3 του άρθρου 1 διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 6 "Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτάται, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος, Παράρτημα που έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 7
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄- 309).
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 89).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 163/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,