Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποστολή - Σύσταση και Διάρθρωση Υπηρεσιών
Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας
2.  
  Προς το σκοπό αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ 2004) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2 "Γενική Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης συστήνονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες: Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 6. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 7. Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) η)Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Οργάνωσης Διοίκησης και Εποπτείας
 8. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης
 9. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
2.  
  Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης οι παρακάτω Υπηρεσίες και Γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν:
 1. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 4. Υπηρεσία Στατιστικής
Άρθρο 3 "Γραφείο Υπουργού Γραφεία Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα"
1.  
  Το Γραφείο του Υπουργού και τα Γραφεία του Υφυπουργού και των Γενικού και Ειδικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία και γενικότερα τη Διοίκηση, καθώς και με το κοινό
Άρθρο 4 "Διάρθρωση Αυτοτελών Γραφείων και Υπηρεσιών"
1.  
  Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα: • Την οργάνωση της ενημέρωσης, των επαφών και της επικοινωνίας του Υπουργείου με τους εκπροσώπους του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου και λοιπών μέσων ενημέρωσης και δημοσιότητας με τον προσφορότερο τρόπο. • Την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος. • Την παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν τις δραστηριότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και τη συνεχή ενημέρωση των Γραφείων του Υπουργού, Υφυπουργού και των Γενικού και Ειδικού Γραμματέα.
2.  
  Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την ενημέρωση του Υπουργού επί των αναφορών, ερωτήσεων, αιτήσεων καταθέσεως εγγράφων, επερωτήσεων και γενικά των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών τόσο από τα Γραφεία των Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, όσο και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων για την ενημέρωση της Βουλής και των Βουλευτών
3.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Την κατάρτιση και την τήρηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης εν καιρώ πολέμου και εκτάκτων αναγκών. • Τη λήψη μέτρων εξασφάλισης των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων προς υποστήριξη των σχεδίων του. • Την εκπαίδευση των υπαλλήλων του και γενικότερα του πολιτικού προσωπικού του επί θεμάτων πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης. • Την κοινοποίηση των σχεδίων στις Νομαρχίες και στις Περιφέρειες και την παροχή σ’ αυτές οδηγιών, ώστε βάσει αυτών να καταρτισθούν τα τοπικά σχέδια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 5 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Οργάνωσης Διοίκησης και Εποπτείας συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού
 2. Διεύθυνση Διοικητικού
 3. Διεύθυνση Οικονομικού
 4. Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
 5. Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
 2. Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων
3.  
  Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
 2. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
Άρθρο 6 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής
 2. Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού
 3. Τμήμα Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ και Α.Ε.
 4. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
 5. Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής: Α) Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής: Α.α Ο καθορισμός των στόχων της τουριστικής πολιτικής, η εκπόνηση προγραμμάτων επιδίωξης των στόχων αυτών με καταγραφή των αναγκαίων φορέων συνεργασίας, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και του προϋπολογιζόμενου κόστους υλοποίησης αυτών. Αβ. Η εισήγηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων και άλλων ρυθμίσεων για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Αγ.Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των λαμβανομένων μέτρων και η επιμέλεια για την ανάπτυξη του Τουρισμού, στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η επιμέλεια για τη βελτίωση αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται στη διεθνή και εσωτερική τουριστική αγορά. Αδ. Η πρόταση για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού λουτροπόλεων, αρχαιολογικών τόπων, τόπων θερινών και χειμερινών διαμονών ως ξενοδοχειακά κορεσμένων και η απαγόρευση ανέγερσης ή λειτουργίας άλλων ξενοδοχείων ανηκόντων σε κατηγορίες που παρουσιάζεται κορεσμός (άρθρ. 7 του α.ν. 431/1937). Αε. Η πρόταση για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού τόπων ως τουριστικών, πηγών υδάτων ως ιαματικών ή για την άρση των χαρακτηρισμών αυτών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αστ. Η επεξεργασία των προτάσεων χαρακτηρισμού μικρών νησιών ως χώρων αειφόρου ανάπτυξης με την προώθηση της Αgenda 21 για τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δηλαδή των θεμάτων που άπτονται της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού- και τη χορήγηση αντίστοιχων Labels. Αζ. Η ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης Βιι της παρ. 18 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, όπως εκάστοτε ισχύει, για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων. Αη. Η έγκριση για τη συνδρομή των προδιαγραφών που καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. της παρ. 21 του άρθρ. 6 του ν. 2601/1998, όπως εκάστοτε ισχύει, του εξοπλισμού των μονάδων συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών. Αθ. Η λήψη των κατάλληλων διοικητικών και άλλων μέτρων για την μεταφορά, προσβασιμότητα και την εν γένει ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε άγονες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αι. Η σύνταξη των προτάσεων γενικών κατευθύνσεων τουριστικής πολιτικής για τη δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) σε εθνικό επίπεδο. Αια. Η επεξεργασία προτάσεων για την έκδοση των προβλεπόμενων στη νομοθεσία πράξεων χαρακτηρισμού δημοσίων εκτάσεων ως Τουριστικών και καθορισμού του τρόπου διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης αυτών.Β) Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Βα. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών συναφών με τουριστικά θέματα και προβλήματα. Ββ. Η παρακολούθηση, μελέτη και αξιολόγηση των αναλύσεων για τις προοπτικές της διεθνούς τουριστικής αγοράς και η επεξεργασία θέσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού. Βγ. Η διαμόρφωση ή η εξεύρεση νέων μεθόδων και συστημάτων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, βάσει της ανάλυσης των τάσεων της τουριστικής αγοράς. Βδ. Η συγκριτική μελέτη και ανάλυση των προγραμμάτων τουρισμού, που προσφέρονται σε άλλες χώρες. Γ) Τμήμα Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ και Ανωνύμων Εταιρειών Γα. Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων διορισμού, ανάκλησης, παράτασης θητείας των οργάνων διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, και λοιπών Φορέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Γβ. Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων από την υφισταμένη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διαχείριση και γενικά τον έλεγχο των πράξεων των οργάνων και των υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, φορέων και οργανισμών. Γγ. Η μέριμνα για την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών πράξεων. Γδ. Η σύσταση επιτροπών εργασίας για την παρακολούθηση του έργου των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών και την επεξεργασία προτάσεων για την πληρέστερη απόδοση του έργου τους. Δ) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού: Δα. Η επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Δβ. Η διαβίβαση σχεδίων διατάξεων στα συναρμόδια Υπουργεία για τη διατύπωση των απόψεων και των προτάσεών τους. Δγ. Η επεξεργασία θέσπισης και τροποποίησης του πλαισίου σχέσεων ξενοδόχων και πελατών. Δδ. Η επεξεργασία κανονισμού αναφορικά με τα προσόντα του λουτρονομικού προσωπικού, την πρόσληψή του, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του. Δε. Η επεξεργασία ρυθμίσεων σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της εκμεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων, τη λειτουργία, την εκπαίδευση, την έκδοση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος λουτρονόμου και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Δστ. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών, προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται πληρέστερα και να εξυπηρετούνται ταχύτερα κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Δζ. Η μέριμνα για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων. Δη. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων. Ε) Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εα. Ο γενικός σχεδιασμός της τουριστικής εκπαίδευσης και η χάραξη πολιτικής, για την κατάρτιση μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων, προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για τον Τουρισμό. Εβ. Η παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών στον τουριστικό τομέα και η καθοδήγηση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, για την κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης του προσωπικού τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εγ. Η αξιοποίηση εθνικών και λοιπών πόρων για χρηματοδότηση των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης που προτείνονται από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Εδ. Η συνεχής παρακολούθηση υλοποιήσεως των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τα λοιπά εποπτευόμενα από το Υπουργείο νομικά πρόσωπα, η σύνταξη εκθέσεων και υπομνημάτων επί της πορείας και της αποδοτικότητας αυτών και η εισήγηση μέτρων τροποποίησης και βελτίωσής τους. Εε. Η μελέτη, αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας των προτεινόμενων προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τα λοιπά εποπτευόμενα από το Υπουργείο νομικά πρόσωπα. Εστ. Η επεξεργασία των προτάσεων του Ο.Τ.Ε.Κ. για τον καθορισμό των όρων και των κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών για περαιτέρω σπουδές και πρακτική άσκηση, στην ημεδαπή και αλλοδαπή σε απόφοιτους μονάδων Τουριστικής Εκπαίδευσης. Εζ. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων Ν.π.δ.Δ. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) Εη. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων. Εθ. Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων.
Άρθρο 7 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού
 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 3. Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 4. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
 5. Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής: Α) Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού: Αα. Η μελέτη και ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την υφιστάμενη Οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και η εισήγηση για έκδοση και τροποποίηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Αβ. Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού, η κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση καθηκόντων και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης. Αγ. Η μελέτη κατανομής του προσωπικού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, η μέριμνα για τη διαπίστωση της ανάγκης πρόσληψης προσωπικού, η παρακολούθηση της τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετάθεσης, μετακίνησης, μετάταξης, απόσπασης, προαγωγής, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης όλου του προσωπικού του Υπουργείου. Αδ. Η τήρηση των προσωπικών μητρώων βιβλίων, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού του Υπουργείου. Αε. Η μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων από τα αρμόδια όργανα. Αστ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου όλου του προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και η σύνταξη κάθε είδους υπομνημάτων και εκθέσεων σε ένδικα μέσα αυτού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων για θέματα προσωπικού. Αζ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων. Αη. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας σε όλο το προσωπικό του Υπουργείου. Αθ. Η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και η έκδοση αποφάσεων για την χορήγηση των προβλεπόμενων επιδομάτων και γενικότερα των αποφάσεων μισθολογικής εξέλιξης για όλο το προσωπικό του Υπουργείου. Αι. Η παροχή υποστήριξης σε θέματα προσωπικού στις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα. Αια. Η διενέργεια επιθεωρήσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με θέματα που αφορούν στην ορθή εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων σε λογιστικά, οικονομικά, διοικητικά και λειτουργικά θέματα. Αιβ. Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων επί των υποβαλλόμενων αναφορών και καταγγελιών για διοικητικά και οικονομικά ζητήματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Αιγ. Η τήρηση αρχείου και ευρετηρίου εκθέσεων, επιθεωρήσεων, ελέγχου και ερευνών, καθώς και των πορισμάτων, εκθέσεων των διοικητικών εξετάσεων και κάθε άλλου στοιχείου για την παρακολούθηση του έργου του Τμήματος. Β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: Βα. Η μέριμνα για την καταγραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, η διακρίβωση των σχετικών αναγκών, καθώς και η μέριμνα για την εκποίηση ή καταστροφή αυτών που χαρακτηρίζονται ακατάλληλα ή άχρηστα. Ββ. Η μέριμνα για τη διάθεση εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Βγ. Η μέριμνα για την κίνηση, ασφάλιση και συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου. Βδ. Η διαπίστωση και ικανοποίηση των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Υπουργείου, ο εξοπλισμός τους, η τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών, η συντήρηση, καθαριότητα και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλεια αυτών. Γ) Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Γα. Η κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των εφαρμογών της. Γβ. Ο χειρισμός των συστημάτων εισαγωγής στοιχείων, η μέριμνα για την παράδοση στις αρμόδιες οργανικές μονάδες των αποτελεσμάτων της μηχανογραφικής επεξεργασίας και η παροχή υποστήριξης σε όλες τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής, καθώς και η μέριμνα για τη δημιουργία και διατήρηση δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΤ, των Γραφείων Ενημέρωσης και Πληροφοριών του ΕΟΤ, και των Γραφείων του Υπουργείου στο εξωτερικό. Γγ. Η μέριμνα για την προμήθεια, καλή λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των εγκατεστημένων, σε κάθε οργανική μονάδα, εφαρμογών. Γδ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα νέων τεχνολογιών. Δ) Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας: Δα. Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Δβ. Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών. Δγ. Ο προσδιορισμός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, και η προώθηση κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες. Δδ. Η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Δε. Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών. Δστ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων. Δζ. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει δεικτών ποιότητας κατά ΙSΟ-Ιnternatiοnal Οrganizatiοn fοr Standardizatiοn). Δη. Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις. Δθ. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Δι. Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του υπουργείου και των λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό. Δια. Η παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και η προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο. Διβ. Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Διγ. Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Διδ. Η συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης. Ε) Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης: Εα. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχομένων εγγράφων, του πρωτοκόλλου εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου του Υπουργείου. Εβ. Η διακίνηση της αδιαβάθμιτης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση, παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων και εντύπων γενικά. Εγ. Η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων και οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους. Εδ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπαλλήλων και η τήρηση του δείγματος υπογραφής τους, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών. Εε. Η γραμματειακή υποστήριξη συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, ή συλλογικών οργάνων γενικά που λειτουργούν στο Υπουργείο. Εστ. Η μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική και αντίστροφα για τις ανάγκες του Υπουργείου.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού
 2. Τμήμα Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών
 3. Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής: Α) Τμήμα Προϋπολογισμού Αα. Η κατάρτιση και υλοποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Αβ. Η μέριμνα για τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών ως και η έγκριση των δαπανών του προϋπολογισμού. Αγ. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που υποβάλλονται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. Αδ. Η παροχή υποστήριξης σε θέματα προϋπολογισμού, πιστώσεων και δημόσιου λογιστικού στις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα. Β) Τμήμα Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών: Βα. Η εκκαθάριση των αποδοχών και των λοιπών απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται στο Υπουργείο. Ββ. Η μέριμνα για την προώθηση δικαιολογητικών και διαδικασίας έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή κάθε δαπάνης που αφορά το Υπουργείο. Βγ. Η επεξεργασία και έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την επιχορήγηση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων. Γ) Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας: Γα. Η επεξεργασία και ο έλεγχος των σχεδίων συμβάσεων που προετοιμάζουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ή που υποβάλλονται για έγκριση από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα. Γβ. Η παρακολούθηση των σχεδίων συμβάσεων μέχρι της υπογραφής τους. Γγ. Η τήρηση του αρχείου των συμβάσεων τόσο του Υπουργείου, όσο και εκείνων των Νομικών Προσώπων του Υπουργείου που εγκρίνει ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης. Γδ. Η φύλαξη των προτύπων των συμβάσεων που συνομολογεί, καθώς και των σχεδίων που εγκρίνει ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης. Γε. Η χορήγηση αντιγράφων συμβάσεων στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Γστ. Η κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, η προμήθεια και διαχείριση υλικών, μηχανημάτων, επίπλων, αυτοκινήτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου. Γζ. Η καταγραφή της ακίνητης και της σημαντικής αξίας κινητής περιουσίας του Υπουργείου. Γη. Ο καθορισμός του τρόπου ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων που συνιστούν τη Δημόσια Τουριστική περιουσία. Γθ. Ο έλεγχος των τρόπων αξιοποίησης της Δημόσιας Τουριστικής Περιουσίας από τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και η εναρμόνισή τους με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Τουριστικής Πολιτικής της Χώρας.
Άρθρο 9
1.  
  Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού Τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού συγκροτούν το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού που λειτουργεί στην έδρα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και τα κατά τόπους Γραφεία και Παραρτήματα Εξωτερικού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος. Α) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού Στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Αα. Ο συντονισμός των Υπηρεσιών Εξωτερικού και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων για την επίτευξη των στόχων τους μέτρων. Αβ. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την υλοποίηση στο εξωτερικό της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο. Αγ. Η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στις Υπηρεσίες Εξωτερικού για την εγκεκριμένη διαφημιστική εκστρατεία της χώρας στο εξωτερικό, τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις. Αδ. Η φροντίδα για την έγκαιρη σύνταξη από τις Υπηρεσίες Εξωτερικού του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, η αξιολόγησή του, η τροποποίησή του σε όσες περιπτώσεις απαιτείται και η συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Αε. Ο έλεγχος της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Εξωτερικού και η μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών σε συνεργασία με το τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας. Αστ. Η εισήγηση έγκρισης δαπανών των Υπηρεσιών Εξωτερικού, η μέριμνα και η καθοδήγηση αυτών, για την ορθή εκτέλεση των δαπανών. Αζ. Η περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας και διαχείρισης των Υπηρεσιών Εξωτερικού και η υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων. Αη. Η συλλογή κάθε αναγκαίου στοιχείου για τη μελέτη εξοικονόμησης δαπανών στη λειτουργία των υπηρεσιών εξωτερικού και η σχετική εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Αθ. Η μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Εξωτερικού, των δυνατοτήτων συστέγασης Υπηρεσιών Εξωτερικού με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, η μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού . Αι. Η εισήγηση για την έγκριση των προσλήψεων και απολύσεων του επιτόπιου προσωπικού, η συλλογή πληροφοριών και η σχετική ενημέρωση της διοίκησης, για τη νομοθεσία που διέπει το επιτόπιο προσωπικό κάθε χώρας. Αια. Η μέριμνα για θέματα ασφαλίσεως, υγειονομικής περίθαλψης, χορήγησης αδειών και μετακινήσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Εξωτερικού. Αιβ. Η μελέτη της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Εξωτερικού και της ανάγκης αναδιάρθρωσης αυτών (σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση) και η εισήγηση για τις αναγκαίες μεταβολές. Αιγ. Η μέριμνα για τη συλλογή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Εξωτερικού, για την τουριστική νομοθεσία των ανταγωνιστριών χωρών και την εκτίμηση της τουριστικής τους πολιτικής σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στον ελληνικό τουρισμό. Β) Υπηρεσίες Εξωτερικού Τις Υπηρεσίες Εξωτερικού συγκροτούν τα Γραφεία, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, και τα Παραρτήματα που υπάγονται σε αυτά, και είναι αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος. Οι αρμοδιότητες των Γραφείων και Παραρτημάτων Εξωτερικού περιγράφονται στο άρθρο 20 του παρόντος.
Άρθρο 10 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνων συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Αδειών και Συμβάσεων Καζίνων
 2. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνων κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής: Α) Τμήμα Αδειών και Συμβάσεων Καζίνων: Αα. Η στήριξη διοικητικά και γραμματειακά της Επιτροπής Καζίνων στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της. Αβ. Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των όρων και προϋποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε κάθε άδεια Καζίνο. Αγ. Η σύνταξη και αποστολή προς την Επιτροπή Καζίνων εκθέσεων επί των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί στα πλαίσια παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Αδ. Η εισήγηση στην Επιτροπή Καζίνων για χορηγήσεις αδειών καταλληλότητας σε επιχειρήσεις κατασκευής και σε προμηθευτές μηχανημάτων τυχερών παιγνίων και η τήρηση μητρώου κατασκευαστών και προμηθευτών μηχανημάτων τυχερών παιγνιδιών. Αε. Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα Καζίνο και η σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή Καζίνων. Αστ. Η τήρηση αντιγράφων των εκδιδομένων δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα καζίνο και των ατομικών τους φακέλων. Αζ. Η τήρηση μητρώου εργαζομένων στα Καζίνο καθώς και μητρώου ποινών που επιβάλλονται σε εργαζόμενους στα Καζίνο. Αη. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα Καζίνο και η συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες της ημεδαπής και αλλοδαπής για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης υπαλλήλων που απασχολούνται στον έλεγχο λειτουργίας Καζίνων. Αθ. Η σύνταξη ή ανάθεση σε τρίτους της σύνταξης μελετών για λογαριασμό της Επιτροπής Καζίνων. Β) Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων: Βα. Η διενέργεια του ελέγχου λειτουργίας των Καζίνων προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων σε θέματα διεξαγωγής παιγνίων και σε θέματα προδιαγραφών των μέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων. Ββ. Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης προανακριτικής πράξης για την υπό των αρμοδίων αρχών και την Επιτροπή Καζίνων επιβολή των νομίμων κυρώσεων ως προς τις παραβάσεις περί τη διεξαγωγή των παιγνιδιών. Βγ. Η σύνταξη και η αποστολή προς την Επιτροπή Καζίνων εκθέσεων επί του ελέγχου που πραγματοποιεί και την εισήγηση της εκτέλεσης των ενδεδειγμένων βελτιώσεων και λήψης κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου. Βδ. Η συγκέντρωση και κατάταξη των καταγγελιών, των παραπόνων και των υποδείξεων των πελατών των Καζίνο, ο έλεγχος της ορθότητάς τους και η δυνατότητα ικανοποίησής τους. Βε. Η τήρηση μητρώου παραβάσεων και παραβατών της νομοθεσίας και η επιμέλεια επιβολής των νομίμων κυρώσεων κατά των παραβατών. Βστ. Η τήρηση μητρώου ποινών που επιβάλλονται στα Καζίνο και μητρώου απαγόρευσης εισόδου πελατών σε αυτά. Βζ. Η κατάρτιση των κλιμακίων ελέγχου και η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διοικητικού για την έκδοση των διοικητικών πράξεων μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής των μελών των κλιμακίων ελέγχου. Βη. Η έκδοση των αναγκαίων βεβαιώσεων υπερωριακής νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των μελών των κλιμακίων ελέγχου.
3.  
  Κλιμάκια Ελέγχου Σε κάθε επιχείρηση καζίνο λειτουργεί Κλιμάκιο Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης οι οποίοι ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων. Με την ίδια απόφαση ένα μέλος του Κλιμακίου ορίζεται υπεύθυνος αυτού. Το Κλιμάκιο Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα: • Τη διενέργεια του ελέγχου διεξαγωγής παιγνίων και ελέγχου μηχανημάτων τυχερών παιγνίων. • Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου οι οποίες κοινοποιούνται με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου στο αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων. • Ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στην ομαλή διεξαγωγή των παιγνίων. • Καταρτίζει, με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου, πρόγραμμα απασχόλησης των μελών του κλιμακίου και ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων. • Ενημερώνει, με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου, το Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων για την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των μελών του κλιμακίου. • Υποβάλλει γραπτές υποδείξεις προς την διοίκηση της επιχείρησης Καζίνο, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των παιγνίων και προβλήματα σχετικά με την καταλληλότητα των μέσων και υλικών διεξαγωγής των παιγνίων. • Παραλαμβάνει παράπονα και υποδείξεις πελατών, τα αξιολογεί και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κοινοποιώντας ταυτόχρόνα τα παράπονα και τις υποδείξεις στο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων.
Άρθρο 11 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 3. Τμήμα Ειδικών μορφών Τουρισμού Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής:
 4. Α) Τμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων:
 5. Αα.
 6. Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών στον τουριστικό τομέα, ιδίως σχετικά με τα παρεχόμενα κίνητρα επενδύσεων, τα φορολογικά κίνητρα, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τα αναπτυξιακά προγράμματα, στατιστικά στοιχεία, ισχύουσες προδιαγραφές, διαδικασίες και όρους λειτουργίας και κάθε σχετική πληροφορία για τις επενδύσεις που αφορούν τον τουριστικό τομέα, με στόχο τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 7. Αβ.
 8. Η τήρηση στοιχείων ακινήτων που είναι πρόσφορα για τουριστικές επενδύσεις και συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προτίθενται να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες.
 9. Αγ.
 10. Η υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής στον τουριστικό τομέα και τη θέσπιση των προσφορότερων και εναρμονισμένων με την πολιτική αυτή κινήτρων.
 11. Αδ.
 12. Η επισήμανση αδυναμιών και ρυθμίσεων που θεωρούνται ως αντικίνητρα για τις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και εισήγηση για επιβαλλόμενες ρυθμίσεις ή τη λήψη σχετικών μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως για την άρση διοικητικών εμποδίων.
 13. Αε.
 14. Κάθε άλλη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη πρόοδο και παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, η οποία δεν ανήκει σε άλλη υπηρεσία.
 15. Αστ.
 16. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών για την πολιτική των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα και η καθοδήγηση αυτών για την επίσπευση των διαδικασιών πραγματοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων και προγραμμάτων.
 17. Αζ.
 18. Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών φυλλαδίων και οδηγιών στην ελληνική και άλλες γλώσσες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τουριστικές επενδύσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς.
 19. Β) Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
 20. Βα.
 21. Η κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε θέματα Τουρισμού.
 22. Ββ.
 23. Η κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων σε κοινοτικές πρωτοβουλίες.
 24. Βγ.
 25. Η συνεργασία με άλλες χώρες για την από κοινού κατάρτιση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 26. Βδ.
 27. Η διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και τη διοίκηση και διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ως Διαχειριστικής Αρχής και ιδίως την ένταξη των πράξεων στα μέτρα των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους, η σύνταξη των προτάσεων προσαρμογής του συμπληρώματος προγραμματισμού καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
 28. Βε.
 29. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών για τις επιμέρους κατηγορίες μέτρων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα ειδικότερα έργα που μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτά, τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία υποβολής των προτάσεών τους και την ειδικότερη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αυτών.
 30. Γ) Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού:
 31. Γα.
 32. Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζήτηση και ανάδειξη εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
 33. Γβ.
 34. Η διαμόρφωση ή εξεύρεση νέων μεθόδων, προτύπων και συστημάτων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, με βάση τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
 35. Γγ.
 36. Η ανάλυση κόστους-οφέλους των ανωτέρω μορφών τουριστικής ανάπτυξης για τον τουρισμό και την εθνική οικονομία γενικότερα.
 37. Γδ.
 38. Η στήριξη και η ενίσχυση, σε ρυθμιστικό επίπεδο, του αγροτουρισμού στη χώρα μας καθώς και η εισήγηση για την προώθηση μέτρων πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος με σκοπό τη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη.
 39. Γε.
 40. Η επιδίωξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με διεθνείς και εθνικές αγροτουριστικές οργανώσεις.
 41. Γστ.
 42. Η διαμόρφωση και εξασφάλιση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα πολιτιστικά, ιστορικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά και γαστρονομικά στοιχεία της κάθε περιοχής αλλά και δραστηριοτήτων που προάγουν τον τουρισμό περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή και δράση στη φύση.
 43. Γζ.
 44. Η εισήγηση μέτρων και ρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως του θαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού υγείας, του αθλητικού τουρισμού, του εκθεσιακού τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού, του οικολογικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
 45. Γη.
 46. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών και η παρέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την εφαρμογή τους από άλλους φορείς της τουριστικής πολιτικής στις ειδικές μορφές τουρισμού.
 47. Γθ.
 48. Η συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες του εξωτερικού και η μελέτη εκπόνησης κοινών προγραμμάτων ειδικών μορφών τουρισμού.
 49. Γι.
 50. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής στον τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού.
Άρθρο 12 "Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων
 2. Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης
 3. Τμήμα Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα ως εξής: Α) Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων Αα. Ο σχεδιασμός δικτύου λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων, καταφυγίων) στο πλαίσιο ενός εθνικού χωροταξικού προγράμματος. Αβ. Οι εισηγήσεις ρυθμίσεων συμπληρωματικών του ν. 2160/1993, ως εκάστοτε ισχύει, η σύνταξη προδιαγραφών και κριτηρίων χωροθέτησης των Τουριστικών Λιμένων και των διαχειμαντηρίων σκαφών αναψυχής. Αγ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών. Αδ. Η παραλαβή δικαιολογητικών και μελετών του ν. 2160/1993, ως ισχύει, (άρθρο 31 παρ. 5), ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η διαβίβαση των μελετών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και η παρακολούθηση των εγκρίσεων και των εκδιδόμενων αδειών. Αε. Η εξέταση των αιτημάτων και ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων. Αστ. Η διαβίβαση των αιτημάτων στους οικείους ΟΤΑ για διατύπωση γνώμης. Αζ. Η εισήγηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 8 παρ. 10 του ν. 3270/2004 επί θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος. Αη. Η μέριμνα για την κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων έγκρισης χωροθέτησης, προσχώσεων, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης. Αθ. Οι εισηγήσεις για άρση ή τροποποίηση των αποφάσεων χωροθέτησης. Αι. Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων. Αια. Η διενέργεια αυτοψιών στους υπό χωροθέτηση τουριστικούς λιμένες. Αιβ. Η συνεργασία με δημόσιους εν γένει και ιδιωτικούς φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ζώνες ναυσιπλοΐας αναψυχής. Αιγ. Η μέριμνα για την καταγραφή του δημοσίου κτήματος που ενδεχομένως δημιουργείται με την ολοκλήρωση των έργων του Τουριστικού Λιμένα. Αιδ. Η εκπόνηση λιμενικών μελετών. Αιε. Η εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών, ιδίως εδαφοτεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών. Αιστ. Η εκπόνηση μελετών για διευθέτηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αιζ. Η εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών. Αιη. Η επεξεργασία συστήματος κατάταξης των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με σταθερά ποιοτικά κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές με όσα ισχύουν διεθνώς. Αιθ. Ο έλεγχος υλοποίησης των έργων (λιμενικών και χερσαίων) των τουριστικών λιμένων κάθε είδους σε συνεργασία με το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις. Β) Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης Βα. Η κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης-εκμετάλλευσης των τουριστικών λιμένων, εισηγήσεις για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Ββ. Η εισήγηση για λύση των συμβάσεων και ανάκληση των Υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης τουριστικών λιμένων. Βγ. Η μέριμνα για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης της χρήσης και διαχείρισης των ξενοδοχειακών τουριστικών λιμένων, των ζωνών αγκυροβολίων και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και η εισήγηση για την ανάκληση αυτών. Βδ. Ο έλεγχος της υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Βε. Η εισήγηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων ή επιβολή κυρώσεων στους φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, οι οποίοι ενεργούν κατά παράβαση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Βστ. Η μέριμνα για τυχόν καταπτώσεις-αντικαταστάσεις εγγυητικών επιστολών. Βζ. Οι εισηγήσεις προς την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 8 , παρ. 10 του ν. 3270/2004, για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. Βη. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης των Κανονισμών λειτουργίας και της τιμολόγησης των κάθε είδους τουριστικών λιμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βθ. Οι ρυθμίσεις επί της τιμολογιακής πολιτικής των Τουριστικών Λιμένων με τον καθορισμό των κατώτατων τελών ελλιμενισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Βι. Η προκήρυξη σε συνεργασία με το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, διεθνών και εθνικών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων και την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων. Βια. Ο έλεγχος λειτουργίας των τουριστικών λιμένων, των ζωνών αγκυροβολίων, των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και των τουριστικών λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων. Γ) Τμήμα Διαχείρισης Παράκτιας ζώνης: Γα. Οι εισηγήσεις για την ορθολογική διαχείριση του παράκτιου χώρου στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Γβ. Οι γνωμοδοτήσεις για έργα ή παρεμβάσεις στον αιγιαλό, την παραλία ή τον εγγύς θαλάσσιο χώρο καθώς και σε παρόχθιες ζώνες μεγάλων λιμνών ή πλευσίμων ποταμών από δημόσιους ( ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝ. κλπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Γγ. Οι εισηγήσεις για σύνταξη προδιαγραφών, για δραστηριότητες-χρήσεις συμβατές με το θαλάσσιο τουρισμό. Γδ. Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αναψυχής στην παράκτια ζώνη. Γε. Η συμμετοχή σε προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη του παράκτιου χώρου. Γστ. Η σύνταξη θεματικών μελετών για σχεδιασμό ανάπτυξης ειδικών υποδομών στην παράκτια ζώνη (aqua plans, ναυτικά μουσεία, ναυταθλητικές χρήσεις, beach νοlley, cricket, κ.λπ.). Γζ. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν σε θέματα της Διεύθυνσης.
Άρθρο 13 "Διάρθρωση- Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα και το γραφείο:
 1. Τμήμα Διμερών - Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
 4. Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα και στο γραφείο ως εξής: Α) Τμήμα Διμερών-Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών Αα. Η προώθηση της διμερούς συνεργασίας και η ενίσχυση προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας σε τουριστικά θέματα με χώρες προέλευσης τουριστών. Αβ. Η επεξεργασία συμβάσεων διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Αγ. Η προετοιμασία και πραγματοποίηση υπουργικών και λοιπών διασκέψεων για την επεξεργασία θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος και προώθηση των ελληνικών θέσεων σ’ αυτές. Αδ. Η παρακολούθηση του έργου και των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η ενημέρωση των λοιπών Διευθύνσεων για θέματα της αρμοδιότητάς τους, η εφαρμογή αυτών και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα διεθνή τουριστικά δεδομένα. Αε. Η παρακολούθηση των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την απελευθέρωση των τουριστικών υπηρεσιών και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το περιεχόμενο των πολυμερών συμφωνιών. Αστ. Η επεξεργασία συμβάσεων, αποφάσεων και συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων σε θέματα Τουρισμού. Αζ. Η συμμετοχή σε Συνέδρια Διεθνών Οργανισμών με αντικείμενο τον Τουρισμό, η παρακολούθηση εργασιών υπουργικών διασκέψεων και ομάδων εργασίας που επεξεργάζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η μέριμνα συμμετοχής Ελλήνων αντιπροσώπων σε αυτές. Αη. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DΑC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η παρακολούθηση υλοποίησης των ίδιων προγραμμάτων από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα. Β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Βα. Η παρακολούθηση του έργου των οργάνων, των Επιτροπών και των ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Τουρισμού. Ββ. Η προώθηση των ελληνικών θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγ. Η εξασφάλιση της συνεργασίας και των επαφών με εκπροσώπους άλλων κρατών μελών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων. Βδ. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα τουρισμού. Βε. Η εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων. Βστ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κονδυλίων, η διαχείριση και παρακολούθηση της απορρόφησής τους σε τομείς τουριστικού ενδιαφέροντος. Βζ. Η κατάρτιση και υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Βη. Η συνεργασία με άλλες χώρες για την από κοινού κατάρτιση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Τουρισμού. Γ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Γα. Η οργάνωση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εκθέσεων και συνεδρίων, που αφορούν ή προβάλλουν τον Ελληνικό Τουρισμό. Γβ. Ο καθορισμός του φορέα, της διαδικασίας και των όρων συμμετοχής και εκπροσώπησης της Ελλάδας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις και Συνέδρια με αντικείμενο τον Τουρισμό, καθώς και τη διοργάνωση λοιπών συναφών εκδηλώσεων. Γγ. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων καθώς και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Υπουργείου. Γδ. Η εισήγηση και οργάνωση προγράμματος απονομής τιμητικών διακρίσεων σε άτομα και φορείς που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Τουριστική Ανάπτυξη της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό. Γε. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με διεθνή και πανελλήνια εμβέλεια με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Γστ. Η συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διοργάνωση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την τόνωση των δράσεων πολιτιστικού τουρισμού. Γζ. Η κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό και εσωτερικό με βάση μελέτες για την οργάνωση και λειτουργία των αγορών διακίνησης τουριστών, οι νέες τουριστικές αγορές και η δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών από αυτές. Γη. Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος διαφήμισης και προβολής από τον Ε.Ο.Τ. και τα Γραφεία του Υπουργείου στο Εξωτερικό. Γθ. Η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων διαφημιστικών προγραμμάτων και την έγκαιρη αναπροσαρμογή τους. Γι. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που διέπει τη διαφήμιση και γενικά την τουριστική προβολή στις χώρες, όπου προβάλλεται ο Ελληνικός τουρισμός. Για. Η προετοιμασία και η οργάνωση των επισήμων μετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης στο εξωτερικό, η συνεννόηση με τις κατά τόπους Ελληνικές Πρεσβείες για την επίσημη υποδοχή, η μέριμνα για την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων και η κατάρτιση του προγράμματος επίσκεψης και των επισήμων επαφών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Γιβ. Η οργάνωση των επισκέψεων Ξένων Αποστολών και Πρέσβεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αφού προηγηθούν η σχετική αλληλογραφία και οι απαραίτητες συνεννοήσεις. Γιγ. Η οργάνωση των επισκέψεων Ξένων Επισήμων και Αποστολών από το εξωτερικό, η υποδοχή τους στο αεροδρόμιο και η μεταφορά προς και από το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν, η μέριμνα για τη φιλοξενία και εξασφάλιση των απαραίτητων αιθουσών συναντήσεων εφοδιασμένων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, η οργάνωση των επισήμων γευμάτων και επισκέψεων, η κατάρτιση και η επίβλεψη του όλου προγράμματος της επίσκεψης και των επισήμων επαφών. Δ) Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού Δα. Η συγκέντρωση των προφορικών ή γραπτών παρατηρήσεων, παραπόνων και καταγγελιών τουριστών της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και των πάσης φύσεως φορέων και αντιπροσώπων τουριστικών κλάδων και επιχειρήσεων ως προς τα προβλήματα της τουριστικής αγοράς και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Δβ. Η διαβίβαση των αιτημάτων των ως άνω φορέων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, άλλων Υπουργείων, Οργανισμών και Αρχών και η παρακολούθηση των ενεργειών των υπηρεσιών αυτών με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 14 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού συγκροτούν τα ακόλουθα τμήματα και το γραφείο:
 1. Τμήμα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Χωροταξικής Οργάνωσης
 2. Τμήμα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασμού
 3. Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού κατανέμονται στα παρακάτω τμήματα και στο γραφείο ως εξής: Α) Τμήμα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Χωροταξικής Οργάνωσης Αα. Ορίζει, βάσει κριτηρίων που θα επεξεργαστεί, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, μεγάλες χωρικές ενότητες της Επικράτειας που παρουσιάζουν τουριστική ομοιογένεια όσον αφορά τις δυνατότητες και το χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης. Αβ. Παρακολουθεί με βάσει ειδικές μελέτες και στατιστικά δεδομένα τη διάσταση και το είδος των χωρικών επιπτώσεων που προκαλούνται ή προβλέπεται να προκληθούν από την άσκηση των λοιπών, πλην της τουριστικής πολιτικής, τομεακών πολιτικών στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς. Αγ. Εφαρμόζει σύγχρονους μηχανισμούς και πληροφοριακά συστήματα για την απεικόνιση της δυναμικής του χώρου και την υποστήριξη του τουριστικού χωροταξικού σχεδιασμού. Αδ. Καταγράφει τις εξελίξεις της τουριστικής δραστηριότητας στις επί μέρους γεωγραφικές χωρικές ενότητες όσον αφορά κυρίως τις αποκλίσεις από τους τεθέντες στόχους και εισηγείται στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού τις αναγκαίες προσαρμογές. Αε. Γνωμοδοτεί επί της συμβατότητας, με τους άξονες της χωροταξικής τουριστικής πολιτικής, προτεινόμενων σχεδίων και προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης. Αστ. Παρακολουθεί και ελέγχει τη συμβατότητα του χωροταξικού σχεδιασμού που εκπονείται από άλλους φορείς με τη χωροταξική τουριστική πολιτική. Αζ. Αναθέτει ειδικές μελέτες και έρευνες για τη στήριξη του έργου της Διεύθυνσης και ειδικότερα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού του τουριστικού τομέα. Αη. Συνεργάζεται με ανάλογα τμήματα άλλων φορέων και κατά προτεραιότητα με τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Β) Τμήμα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασμού Βα. Διερευνά τυπολογίες ενδεικτικών περιπτώσεων τουριστικών τόπων που χρήζουν ειδικών παρεμβάσεων λόγω ιδιαιτεροτήτων στη μορφή της υφιστάμενης και της εν δυνάμει τουριστικής ανάπτυξης. Ββ. Καταγράφει τουριστικούς τόπους που χρήζουν ειδικής παρέμβασης από πολεοδομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Βγ. Συντάσσει προδιαγραφές για τον καθορισμό μεθόδων παρέμβασης που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τουριστικού τόπου. Βδ. Κωδικοποιεί τα ζητήματα που επιβάλλεται να ρυθμιστούν ανά γεωγραφική ενότητα παρέμβασης και καθορίζει στάδια και περιεχόμενο παρεμβάσεων. Βε. Υποδεικνύει περιοχές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ορθή λειτουργία σημαντικών τουριστικών τόπων. Βστ. Εισηγείται στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού για απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις προς άλλους φορείς άσκησης χωροταξικής πολιτικής. Βζ. Εγκρίνει τη χωροθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης ως προς τη συμβατότητά τους με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Βη. Γνωμοδοτεί προς άλλα Υπουργεία για χωροθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την τουριστική φυσιογνωμία κάθε περιοχής. Βθ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων για την κατάρτιση προγραμμάτων προς ένταξη στα Διαρθρωτικά Ταμεία. Γ) Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες: Γα. Η προώθηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κτίρια (στο ισόγειο και στους ορόφους) όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Γβ. Η προώθηση μέτρων που θα βελτιώνουν την ποιότητα των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους.
Άρθρο 15 "Επιτροπές"
1.  
  Στο πλαίσιο των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης λειτουργούν οι ακόλουθες Διαρκείς Επιτροπές του ν. 3270/2004: α) Η Επιτροπή Προσφυγών της παρ. 6 περιπτ. (δ) του άρθρου 4 του ν. 3270/2004. β) Η Επιτροπή της παραγρ. 13 περιπτ. (γ) του άρθρου 1 του ν.3270/2004. γ) Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004. δ) Η Επιτροπή παρακολούθησης-αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής τουριστικής νομοθεσίας, εισήγησης των αναγκαίων προσαρμογών και κωδικοποίησης, συγκροτούμενη από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου, δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού και δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 16 "Προσωπικό"
1.  
  Από τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, που προβλέπονται με το άρθρο 12 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α΄) και μεταφέρθηκαν με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/2004) από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, διατηρούνται οι ακόλουθες:.
 1. Εκατόν εξήντα τρεις (163) θέσεις μονίμου προσωπικού που κατανέμονται σε βαθμούς και κλάδους ως εξής:
 2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τριάντα επτά (37) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Έντεκα (11) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δέκα (10) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δέκα οκτώ (18) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μία (1) θέση στους βαθμούς Δ-Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Είκοσι εννέα (29) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΔΕ Η/Υ Δέκα επτά (17) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ Πέντε (5) θέσεις στους βαθμούς Δ-Α ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Οκτώ (8) θέσεις στους βαθμούς Ε-Β ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Ε-Β ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οκτώ (8) θέσεις στους βαθμούς Ε-Β ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ Μία (1) θέση στους βαθμούς Ε-Β
 3. Μία (1) θέση Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2.  
  Διατηρούνται επίσης οι ακόλουθες θέσεις:
 1. Δύο (2) θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας / κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, οι οποίες συστήθηκαν με τη μεταφορά αντιστοίχων θέσεων από τον ΕΟΤ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
 2. Τ/3757/19.6.2001 (ΦΕΚ 239/Γ/28.9.2001) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υφυπουργού Οικονομικών.
 3. Τρεις (3) θέσεις μονίμου προσωπικού προσωποπαγείς κατηγορίας κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ οι οποίες συστήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 300, 301 και 302/10.1.2005 (ΦΕΚ 58/Γ/8.3.2005) αποφάσεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
3.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συνιστώνται εκατόν δέκα επτά (117) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 50 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 6 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ7 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 9 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 13 10 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ11 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ12 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ13 ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ4. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού (υφισταμένων και συνιστωμένων), σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, έχει ως εξής: Α. Διακόσιες ογδόντα πέντε (285) θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς ως εξής: Αα. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις 122 στους βαθμούς Δ-Α που κατανέμονται ως εξής: Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 90 θέσεις (εκ των οποίων 3 προσωποπαγείς) Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15 θέσεις Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 θέσεις Κλάδος ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 10 θέσεις Α.β. Κατηγορία ΤΕΙ (ΤΕ) θέσεις 54 στους βαθμούς Δ-Α, που κατανέμονται ως εξής: Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 θέσεις Κλάδος ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 26 θέσεις Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2 θέσεις Κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 θέσεις Κλάδος ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 θέσεις Α.γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέσεις 79 στους βαθμούς Δ-Α που κατανέμονται ως εξής: Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 40 θέσεις Κλάδος ΔΕ Η/Υ 17 θέσεις Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2 θέσεις (προσωποπαγείς) Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 15 θέσεις Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 5 θέσεις Α.δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις 30 στους βαθμούς Ε-Β, που κατανέμονται ως εξής: Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 10 θέσεις Κλάδος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 7 θέσεις Κλάδος ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 θέσεις Κλάδος ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 3 θέσεις Β. Μια (1) θέση Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5.  
  Διατηρούνται είκοσι επτά (27) προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά ειδικότητα ως ακολούθως: ΠΕ (4) θέσεις ΤΕ (3) θέσεις ΔΕ (19) θέσεις ΥΕ (1) θέση
6.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση, κατατάσσεται ως εξής:
 1. Το μόνιμο προσωπικό καταλαμβάνει κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με αυτές που κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος
 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχες με αυτές που κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος και με την ίδια σχέση εργασίας
7.  
  Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Εξωτερικού συνιστώνται:
 1. Δέκα πέντε (15) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
 2. ΠΕ 10 θέσεις κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα τουρισμού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουριστικής διοίκησης και διαχείρισης.
 3. ΤΕ 5 θέσεις κάτοχων μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα τουρισμού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουριστικής διοίκησης και διαχείρισης.
 4. Τέσσερις (4) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 5. Τριάντα (30) θέσεις προσωπικού Διευθυντικών καθηκόντων με τριετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης.
 6. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλέγονται για την κατάληψη των παραπάνω θέσεων θα γίνεται βάσει των εξαιρέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.
 7. Δέκα έξι (16) θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής:
 8. Νομικών 3 θέσεις Οικονομικών 5 θέσεις Ειδικών επί τουριστικών θεμάτων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3 θέσεις Λοιπών Ειδικοτήτων (Μηχανικοί, κ.λ.π) 5 θέσεις.
 9. Δέκα πέντε (15) θέσεις μετακλητού προσωπικού για την υποστήριξη των Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Άρθρο 17 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Εσωτερικού Α. 1. Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Οργάνωσης, Διοίκησης και Εποπτείας προΐσταται Ειδικός Γραμματέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση κα [...]"
1.  
  Στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
3.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Β. Στις Διευθύνσεις προΐστανται:.
4.  
  Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών
5.  
  Στη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
6.  
  Στη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
7.  
  Στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
8.  
  Στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών
9.  
  Στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
10.  
  Στη Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος άλλου κλάδου της κατηγορίας ΠΕ. Ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε. στις Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. συναφών κλάδων. Γ. Στα Τμήματα προΐστανται:.
11.  
  Στο Τμήμα Προϋπολογισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
12.  
  Στο Τμήμα Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
13.  
  Στο Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσιών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
14.  
  Στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
15.  
  Στο Τμήμα Αδειών και Συμβάσεων Καζίνων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
16.  
  Στο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
17.  
  Στο Τμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
18.  
  Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
19.  
  Στο Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
20.  
  Στο Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
21.  
  Στο Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
22.  
  Στο Τμήμα Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
23.  
  Στο Τμήμα Διμερών - Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
24.  
  Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
25.  
  Στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
26.  
  Στο Τμήμα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Χωροταξικής Οργάνωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών
27.  
  Στο Τμήμα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε. στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. συναφών κλάδων. Δ. 1. Στο Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Άρθρο 18 "Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Προϊστάμενων Οργανικών Μονάδων Εσωτερικού"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής, διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, ελέγχει το προσωπικό, συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Γενικής Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς το Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Γραμματέα. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση, ελέγχει το προσωπικό, συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς το Γενικό Διευθυντή. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Ο Προϊστάμενος Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του τμήματος ή του γραφείου αντίστοιχα. Καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου του Τμήματος ή του Γραφείου και προβαίνει σε διορθωτικές, τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται, συντάσσει δε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου του τμήματος, προς τον προϊστάμενο της διεύθυνσης. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπηρεσίες Εξωτερικού
Άρθρο 19 "Διάρθρωση Υπηρεσιών Εξωτερικού"
1.  
  Τις Υπηρεσίες Εξωτερικού συγκροτούν τα Γραφεία, σε επίπεδο Τμήματος και τα Παραρτήματα, τα οποία υπάγονται στα Γραφεία και ορίζονται ως εξής:
 1. Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.
 2. Στο Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας υπάγεται το Παράρτημα της Ιρλανδίας με έδρα το Δουβλίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιρλανδία.
 3. Γραφείο Αμερικής, με έδρα την Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.
 4. Στο Γραφείο Αμερικής υπάγεται το Παράρτημα του Καναδά με έδρα το Τορόντο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τον Καναδά.
 5. Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φραγκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ελβετία.
 6. Στο Γραφείο Γερμανίας υπάγονται τα Παραρτήματα Μονάχου, Βερολίνου, Αμβούργου, με έδρα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τις ομώνυμες πόλεις και το Παράρτημα Ελβετίας με έδρα τη Ζυρίχη.
 7. Γραφείο Αυστρίας, με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία .
 8. Στο Γραφείο Αυστρίας υπάγεται το Παράρτημα Ουγγαρίας με έδρα τη Βουδαπέστη.
 9. Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία.
 10. Στο Γραφείο Ιταλίας υπάγεται το Παράρτημα Ρώμης με έδρα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
 11. Γραφείο Γαλλίας, με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία
 12. Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα Κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ (εκτός Βαλτικής).
 13. Στο Γραφείο Ρωσίας υπάγεται το Παράρτημα Ουκρανίας με έδρα το Κίεβο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ουκρανία.
 14. Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ στο οποίο υπάγεται και το Παράρτημα Βελγίου με έδρα τις Βρυξέλλες και τοπική αρμοδιότητα το Βέλγιο-Λουξεμβούργο
 15. Γραφείο Σκανδιναβίας, με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία.
 16. Στο γραφείο Σκανδιναβίας υπάγεται το Παράρτημα Δανίας με έδρα την Κοπεγχάγη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής.
 17. Γραφείο Νέας Γιουγκοσλαβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή αρμοδιότητας τη Νέα Γιουγκοσλαβία, Κροατία, Βοσνία, Σλοβενία, FΥRΟΜ και Αλβανία
 18. Γραφείο Αυστραλίας με έδρα το Σίδνεϋ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
 19. Γραφείο Ισπανίας με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αμερικής
 20. Γραφείο Ιαπωνίας με έδρα το Τόκυο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιαπωνία και την Κορέα
 21. Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή αρμοδιότητας τη Ρουμανία, Βουλγαρία και τις παραευξείνιες χώρες
 22. Γραφείο Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία
 23. Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ
 24. Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο
 25. Γραφείο Χωρών Βίσεγκραντ, με έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία.
 26. Στο γραφείο χωρών Βίσεγκραντ υπάγονται τα Παραρτήματα Σλοβακίας και Πολωνίας, με έδρα τις αντίστοιχες πρωτεύουσες και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σλοβακία και την Πολωνία, αντίστοιχα.
 27. Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.
 28. Στο Γραφείο Κίνας υπάγεται το Παράρτημα Σαγκάης με έδρα και περιοχή αρμοδιότητας την ομώνυμη πόλη.
 29. Γραφείο Ινδίας με έδρα το Νέο Δελχί και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ινδία
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας όποιων από τα ως άνω Γραφεία δεν λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος θα γίνει σταδιακά με αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία, των υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος, για σπουδαίο λόγο και να συστήνονται ή να καταργούνται Παραρτήματα Γραφείων.
Άρθρο 20 "Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Εξωτερικού"
1.  
  Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες εντός της περιοχής της τοπικής τους αρμοδιότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος: α. Έχουν την ευθύνη για την προβολή της τουριστικής εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και γενικότερα για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις χώρες αρμοδιότητας κάθε Υπηρεσίας. β. Συντάσσουν και υποβάλλουν για έγκριση στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού ετήσια επιχειρησιακά σχέδια δράσης. Τα επιχειρησιακά σχέδια περιλαμβάνουν δραστηριότητες προβολής, διαφήμισης, οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, τηλεοπτικών εκπομπών, διαφημιστικών καταχωρίσεων σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, λοιπών δραστηριοτήτων προβολής που κρίνονται αναγκαίες ιδίως αυτές που προσιδιάζουν στον τρόπο ζωής των κατοίκων της χώρας στην οποία εδρεύει ή των χωρών των οποίων έχει την ευθύνη κάθε υπηρεσία εξωτερικού. γ. Υλοποιούν το κάθε φορά εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και εισηγούνται τις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν π.χ. για την αναστροφή δυσμενούς κλίματος που δημιουργείται από έκτακτα γεγονότα. δ. Διερευνούν και παρακολουθούν τις εξελίξεις των τουριστικών αγορών, καταγράφουν τις συνθήκες και τις τάσεις που επικρατούν σε αυτές και που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό, συστηματοποιούν τις σχετικές πληροφορίες και ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα ενημερώνουν τα Γραφεία, τα δε Γραφεία την κεντρική υπηρεσία, τακτικώς μεν ανά τρίμηνο, εκτάκτως δε όποτε προκύπτει ανάγκη, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και σχετικές προτάσεις. Η τακτική ενημέρωση περιλαμβάνει και τεκμηριωμένα στοιχεία για την εξέλιξη του τουριστικού ρεύματος προς ελληνικούς προορισμούς και προς προορισμούς ανταγωνιστριών χωρών. ε. Παρέχουν πληροφορίες και διανέμουν διαφημιστικό υλικό σε όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την Ελλάδα. στ. Συμμετέχουν σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Διαφημιστικών προγραμμάτων, Συνεδρίων και Εκθέσεων του ΕΟΤ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. ζ. Συνεργάζονται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τις επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, τις οργανώσεις ομογενών και λοιπούς διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή της χώρας στο εξωτερικό. η. Οργανώνουν εκδηλώσεις ανάπτυξης ευνοϊκών για τον ελληνικό τουρισμό δημοσίων σχέσεων και επαφών, όπως ενημερώσεις επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού με δημοσιεύσεις στο διεθνή τύπο, συνεντεύξεις και επαφές με δημοσιογράφους και προσωπικότητες που επηρεάζουν την κοινή γνώμη. θ. Παρακολουθούν τα δημοσιεύματα του αλλοδαπού τύπου που αναφέρονται σε τουριστικά, εθνικά, οικονομικά ή άλλα θέματα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό, αναλύουν αυτά και ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. ι. Συνεργάζονται με τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξωτερικού και ιδιαίτερα με τα Γραφεία Τύπου των Πρεσβειών της Ελλάδας. ια. Συνεργάζονται με τους Προϊστάμενους Γραφείων ομόγλωσσων χωρών ή χωρών με κοινά χαρακτηριστικά τουριστικής αγοράς.
Άρθρο 21 "Κατανομή Θέσεων Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων και Παραρτημάτων) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατανέμονται ως εξής:
 1. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε κάθε ένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας-Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ρωσίας.
 2. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ σε κάθε ένα από τα λοιπά γραφεία
 3. Μία θέση κατηγορίας ΤΕ σε κάθε παράρτημα
2.  
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων προϊστάμενων από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παραγρ. 7 του ν. 3270/2004 και το άρθρο 23 του παρόντος, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων αυτών με υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ που έχουν τα προσόντα του άρθρου 23.
Άρθρο 22 "Στελέχωση Υπηρεσιών Εξωτερικού"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων και Παραρτημάτων) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης πληρούνται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων για τρία χρόνια, ως και υπαλλήλων επί θητεία
2.  
  Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των εποπτευομένων φορέων ως και επί θητεία υπάλληλοι διευθυντικών καθηκόντων του υπουργείου. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των Γραφείων και των Παραρτημάτων αυτών μπορεί να ασκείται και με υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάληψη των θέσεων των προϊσταμένων των Υπηρεσιών Εξωτερικού, διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες.
3.  
  Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και οι αποσπάσεις του προσωπικού στις θέσεις των προηγουμένων παραγράφων γίνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24
Άρθρο 23 "Προσόντα Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού"
1.  
  Οι υπάλληλοι προκειμένου να καλύψουν θέσεις προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, πέραν του απαιτουμένου, ανά κατηγορία, τίτλου σπουδών και ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν, απαιτείται να γνωρίζουν:
 1. Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γραφείων και Παραρτημάτων άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν καθώς και μία από τις αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική.
 2. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι που να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις προτιμώνται αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την αγγλική καθώς και μία από τις γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.
 3. Για την πλήρωση των λοιπών θέσεων άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν ή την αγγλική ή τη γαλλική
2.  
  Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί ιδιαίτερο προσόν
Άρθρο 24 "Τοποθετήσεις -Μεταθέσεις-Αποσπάσεις"
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιών (Γραφείων και Παραρτημάτων) του Εξωτερικού γίνεται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο, που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεση ή τοποθέτηση ή απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
2.  
  Η διάρκεια της θητείας στα Γραφεία Εξωτερικού είναι τριετής. Επιτρέπεται η παράταση της μετάθεσης για μία ακόμη τριετία, με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της. Για την παράταση της μετάθεσης το υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνει υπόψη του τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου.
3.  
  Η μετάθεση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της διάρκειάς της κατά την παράγραφο 2 του παρόντος
4.  
  Η απόσπαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπασή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός.
5.  
  Η διάρκεια της απόσπασης είναι μέχρι δύο (2) έτη. Επιτρέπεται η παράταση της απόσπασης μέχρι μία ακόμη διετία, με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της.
6.  
  Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της διάρκειάς της κατά την παράγραφο 5. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 25 "Αντιμετώπιση Εκτάκτων Υπηρεσιακών Αναγκών 1.Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, επιτρέπεται η πλήρωση αυτής της θέσης με προσωπικό των παραγράφων 1 κ [...]"
2.  
  Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του παρόντος σε Υπηρεσία Εξωτερικού με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
3.  
 1. Με όμοια απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Υπηρεσίας Εξωτερικού του Υπουργείου σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
 2. Επίσης, με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Υπουργείου και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
 3. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
4.  
  Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση. Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση από την οποία μετατέθηκε ή αποσπάστηκε χωρίς άλλη διατύπωση.
5.  
  Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα
Άρθρο 26 "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Προσωπικού"
1.  
  Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και των εποπτευομένων από αυτό φορέων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Εξωτερικού, καταβάλλεται πέραν των τακτικών τους αποδοχών επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής μετά των εκάστοτε προσαυξήσεων τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999). Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο το επίδομα αλλοδαπής που αντιστοιχεί στην οργανική τους θέση στην οποία έχουν μετατεθεί ή αποσπασθεί.
2.  
  Στους υπαλλήλους που μετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και σε όσους μετακινούνται από μια Υπηρεσία Εξωτερικού σε άλλη για την άσκηση παραλλήλως καθηκόντων, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης κατά τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), όπως ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Η μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης καθώς και των εποπτευομένων από αυτό φορέων θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια
4.  
  Απαγορεύεται στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης η άσκηση κερδοσκοπικών πράξεων, η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές τουριστικές επιχειρήσεις ή η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση του υπαλλήλου, ενώ παράλληλα κινείται υποχρεωτικά η πειθαρχική διαδικασία.
5.  
  Οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να διαμένουν στην πόλη όπου είναι η έδρα της Υπηρεσίας Εξωτερικού στην οποία υπηρετούν ή σε προάστιο αυτής. Επιτρέπεται η απομάκρυνση από την έδρα τους κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας, εκτός επειγούσης και ανεπιδέκτου αναβολής απομάκρυνσης, οπότε ενημερώνεται σχετικά η Κεντρική Υπηρεσία εκ των υστέρων.
6.  
  Πλημμελής άσκηση των καθηκόντων ή άσκηση αυτών κατά τρόπο που δεν προωθούνται ή βλάπτονται τα συμφέροντα του ελληνικού τουρισμού, αποτελεί σπουδαίο λόγο για την ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης και υποχρεωτική παραπομπή στην πειθαρχική διαδικασία. 7.Η ανάκληση της απόφασης μετάθεσης ή απόσπασης διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 27 "Επιτόπιο Προσωπικό"
1.  
  Για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των Υπηρεσιών Εξωτερικού δύναται να προσλαμβάνεται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, επιτόπιο προσωπικό
2.  
  Το επιτόπιο προσωπικό των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του, προσλαμβάνεται επιτοπίως σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του. Η σχέση του επιτόπιου προσωπικού με το Υπουργείο διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η υπηρεσία του εξωτερικού που το προσλαμβάνει. Το επιτόπιο προσωπικό δεν δικαιούται επίδομα αλλοδαπής και δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις.
Άρθρο 28 "Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Γραφεία Εξωτερικού του ΕΟΤ κατά τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να γίνουν οι μεταθέσεις ή οι αποσπάσεις στις υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το ν. 3270/2004 και τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούμενοι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου το οποίο και βαρύνεται με τη μισθοδοσία τους. Μετά την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού παύει αυτοδικαίως η μετάθεση ή απόσπαση των παραπάνω υπαλλήλων, οι οποίοι επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 29
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος του ακόλουθο παράρτημα:
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Των άρθρων 8 παρ. 4 και 1 παρ. 7 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».
 • Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997(ΦΕΚ107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 • Του π.δ.122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». (ΦΕΚ 85/Α/2004).
 • Του π.δ.123/2004 (ΦΕΚ 86/Α/2004) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
 • Της υπ’ αριθμ. 2521/18.5.2004 (ΦΕΚ 754/Β/2004) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού περί σύστασης στο Υπουργείο Τουρισμού Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Οργάνωση Διοίκησης και Εποπτείας».
 • Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β/ 2004) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/2004) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. β) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα: α. Ετήσια δαπάνη ύψους 4.750.000 ευρώ, που αναλύεται σε: ι) 4.600.000 ευρώ από την κάλυψη των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις νέες (επί πλέον των υφισταμένων) οργανικές θέσεις προσωπικού, καθώς και για την αποζημίωση των μελών των νέων διαρκών επιτροπών του άρθρου 15 και η οποία αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ των ομάδων 0200, 0300, 0500 του ΕΦ 45-110. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται σε 2.300.000 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ανωτέρω ΕΦ. ιι) 150.000 ευρώ από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των αναγκαίων χώρων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη στέγαση των συνιστώμενων νέων οργανικών μονάδων, και η οποία αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 0800 του ΕΦ 45-110. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται σε 75.000 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ανωτέρω ΕΦ. β. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 500.000 ευρώ από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών μονάδων, που θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 1000 του ΕΦ 45-110. γ. Την υπ’ αριθμ. 170/2005 γνωμοδότηση του Συμβου-λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών , Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-22 Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2521 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2521 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/302 2005
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/431 1937
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 2004/123 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2010/15 2010