ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των π.δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 219), 219/1997 «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων» (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων), (Α΄ 168/27.8.1997) και 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» (ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ), (Α΄ 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 394/1994 (Α΄ 219/ 14.12.1994) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 435/1995 (Α΄ 248/30.11.1995) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 216/1997 (Α΄ 167/25.8.1997) το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 193/1999 (Α΄ 177/3.9.1999) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 145/ 2000 (Α΄ 127/3.5.2000) προστίθεται εδάφιο κατόπιν του έργου ε/ Νέος Λιμένας Πατρών με στοιχείο στ) ως εξής: στ) μελέτη και κατασκευή του έργου «Οδικός άξονας Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας», «Πρέβεζας - Άρτας».
Άρθρο 2
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων για «τη μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων)», και για «την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ)», όπως ορίστηκαν με τα π.δ/τα 219/1997 (Α΄ 168) και 208/2000 (Α΄ 187) αντίστοιχα, παρατείνεται για πέντε χρόνια.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 198).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138) σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
 • Την υπ’ αριθμ. οικ./733/Γ.Θ.22/24.5.2005 Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός Έργων Οδοποιίας ως Εθνικού Επιπέδου».
 • Το υπ’ αριθμ. οικ./1717/8.6.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων).
 • Το υπ’ αριθμ. 483/1.3.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ).
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 196/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/733/Γ.Θ.22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/733_Γ_Θ_22 2005
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/435 1995
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1997/216 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΕΔΥΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων). 1997/219 1997
Τροποποίηση του π.δ./τος 394/1994 (ΦΕΚ Α’219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 216/1997 ( ΦΕΚ Α’167). 1999/193 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/145 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005