ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τίτλος, αρμοδιότητες, έδρα."
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου στην Πελοπόννησο» με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον έλεγχο της μελέτης και κατασκευής τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Πελοποννήσου και ιδιαιτέρως των τμημάτων του κεντρικού οδικού άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα:.
 1. Αθήναιο - Λεύκτρο,
 2. Παραδείσια - Τσακώνα (αποκατάσταση κατολίσθησης και βελτίωση του υπολοίπου τμήματος),
2.  
  Η Υπηρεσία αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων
3.  
  Έδρα της ανωτέρω Ε.Υ.Δ.Ε. ορίζεται η Τρίπολη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται πενταετής.
Άρθρο 2
1.  
  Οργάνωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για κάθε θέμα, που αφορά τη μελέτη των έργων της Ε.Υ.Δ.Ε. β) Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα για κάθε θέμα, που αφορά την κατασκευή των έργων της Ε.Υ.Δ.Ε. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αρμοδιότητα το χειρισμό όλων των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της Ε.Υ.Δ.Ε.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων"
1.  
  Της Ε.Υ.Δ.Ε. και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. Του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
2.  
  Τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 2 του παρόντος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α΄/19).
Άρθρο 4 "Θέσεις προσωπικού και στελέχωση Υπηρεσίας."
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της Ε.Υ.Δ.Ε. καθορίζονται σε είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Πολιτικών ΜηχανικώνΑρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΜηχανολόγων - Ηλεκτρ/γων Μηχ/κώνΑγρονόμων - Τοπογράφων Μηχ/κώνΧημικών ΜηχανικώνΜηχ/κών Γεωλογίας ΓεωτεχνικήςΔιοικητικού - ΟικονομικούΓεωλόγωνΓεωπόνων - ΔασολόγωνΒ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Μηχανικών Έργων ΥποδομήςΓ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΤεχνικώνΠροσωπικού Η/ΥΔιοικητικού - ΛογιστικούΔ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Προσωπικού ΚαθαριότηταςΣΥΝΟΛΟ: 25.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄/23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, (ΦΕΚ Α΄/137), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄/154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄/38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄/138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη απ το διάταγμα δαπάνη.
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 185/2005 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄ 211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)». 2010/151 2010
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2013/162 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (Α΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/142 2014