Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου εκτείνεται στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης.
Article 2
1.  
  Το συνιστώμενο Περιφερειακό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Ελέγχει τα ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με την έκδοση τίτλων ΕΛΠΙΣ, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του π.δ. 25/2003 Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 26 Α΄) της Ελληνικής Αγοράς Αναδυομένων Κεφαλαίων (Ε.ΑΓ.Α.Κ.) άρθρο 33 ν. 2533/1997 - ΦΕΚ 228 Α΄) ή άλλης αντίστοιχης κατηγορίας και καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α΄) και του π.δ. 52/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄) όπως ισχύουν, και εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 2. Παρακολουθεί και εποπτεύει τις εισηγμένες, σύμφωνα με την παράγραφο α, σε οργανωμένη κατ άρθρ. 1 παρ. 6 του ν. 3152/2003, αγορά εταιρείες και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που αφορά τις ίδιες, τα στελέχη τους και τους μετόχους τους.
 3. Συλλέγει και αξιολογεί ανακριβή δημοσιεύματα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις που αφορούν εισαγόμενους ή εισηγμένους τίτλους ή εισηγμένες εταιρείες που εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως ετήσιο δελτίο, περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν και να γνωστοποιούν οι εισηγμένες εταιρείες της α παραγράφου
 5. Παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στα Ενημερωτικά Δελτία της α παραγράφου, ως προς την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας
 6. Παραλαμβάνει και διερευνά καταγγελίες επενδυτών και άλλων φορέων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και ενημερώνει τους καταγγέλοντες για την έκβαση των καταγγελιών τους, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δ/νση της κεντρικής υπηρεσίας
 7. Διενεργεί έκτακτους ελέγχους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατόπιν σχετικής εντολής της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Γενικού Διευθυντού
 8. Επικουρεί το έργο της εξεταστικής επιτροπής και τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων των χρηματιστηριακών εκπροσώπων και των στελεχών που είναι αρμόδια για τη λήψη και διαβίβαση εντολών, την εκτέλεση εντολών, για την παροχή συμβουλών, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των εταιρειών ή για την ανάλυση των μετοχών και της αγοράς και εισηγείται για τη νομιμότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις
2.  
  Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Περιφερειακού Γραφείου ασκούνται παράλληλα με τις αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Article 3
1.  
  Το Περιφερειακό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με τις καθ ύλην αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τις οποίες λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και στις οποίες διαβιβάζει τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν γένει συλλέγει
2.  
  Η συνεργασία του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης με τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συντονίζεται με βάση οδηγίες και κατευθύνσεις του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Article 4
1.  
  Στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέμονται τέσσερις από τις υφιστάμενες θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδικοτήτων ελεγκτή ή οικονομολόγου ή νομικού, ένας εκ των οποίων θα προΐσταται του Περιφερειακού Γραφείου. Η θέση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέμεται και μία υφιστάμενη θέση γραμματέα του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων.
Article 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. της παραγράφου VΙ του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 146), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α΄ 155) β. του ν. 3152/2003 Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄152) γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄98). δ. του π.δ. 25/2003 Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Α΄26).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύψους ευρώ 200.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ 200.000 περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύψους ευρώ 200.000, ο οποίος εγκρίθηκε από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την Συνεδρίαση 11/318/23.11..2004, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 5089/ Β.2198/9.2.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την υπ αριθμ. 187/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/5089/Β.2198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/5089_Β_2198 2005
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2324 1995
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009
Name
Label
Label