ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/153

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Ταύρου, με έδρα τον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 εδάφ. α΄ και γ΄, 11 και 38 του π.δ. 1/2001 (Α΄- 1), όπως το τελευταίο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 2/2004 (Α΄ - 1).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 36).
 • Τιςδιατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/39 από 15.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη (Β΄- 518).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85 από 17.3. 2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 69.382,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2005, που αναλύονται στους ακόλουθους Κ.Α.Ε.: 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1329, 1431, 1512, 1691, 1699, 1725, 1729, 1919 και δαπάνες ύψους 85.471,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και για καθένα από τα επόμενα έτη που αναλύονται στους Κ.Α.Ε.: 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1329, 1512, 1699, 1723 και 1725. Οι δαπάνες του έτους 2005 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις των αντιστοίχων Κ.Α.Ε. του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Οι δαπάνες του έτους 2006 και επόμενων ετών θα προβλέπονται και θ αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους - ετήσιους Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • Την υπ αριθμ. 176/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-23 Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/213
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία