ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/154

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ - 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του π.δ/τος 14/ 2001 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: ε. 5° Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων.
2.  
  Οι περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω π.δ/τος, αντικαθίστανται ως εξής: ε. Η κατανομή και η ανακατανομή του μηχανογραφικού εξοπλισμού στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
 1. Η παραλαβή, διαχείριση και αποστολή στις Υπηρεσίες του εξοπλισμού που συνδέεται με τα κεντρικά συστήματα
 2. Η μέριμνα για την ασφάλεια των αρχείων της Διεύθυνσης
3.  
  Οι περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω π.δ/τος καταργούνται.
4.  
  Οι περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄, κ΄ και κα΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω π.δ/τος, αναριθμούνται σε περιπτώσεις ιστ΄, ιζ΄, ιη΄ και ιθ΄, αντίστοιχα, και στην ίδια παράγραφο προστίθεται περίπτωση κ΄, ως εξής: κ. Η υποχρέωση λήψης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.
5.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ιδίου ως άνω π.δ/τος, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Οι αρμοδιότητες του 5ου Τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού που είναι ενταγμένος στο πανελλαδικό δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Η μέριμνα για την τήρηση των όρων συντήρησης του εξοπλισμού πληροφορικής, όπως αυτοί προβλέπονται στις ισχύουσες συμβάσεις συντήρησης
 3. Η μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και χώρων των κεντρικών συστημάτων, τα οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής
 4. Η εξασφάλιση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του δικτυακού εξοπλισμού, των τερματικών μονάδων, των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων και μικροφωτογράφισης και γενικά όλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού, που είναι ενταγμένος στο πανελλαδικό δίκτυο πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Ο καθορισμός και η παρακολούθηση διαδικασιών αναφοράς και επίλυσης προβλημάτων, όσον αφορά την τεχνική χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών πληροφορικής
 6. Η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής
 7. Η υποχρέωση λήψης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας
 8. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητας του
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το π.δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
 • Την υπ αριθμ. 7004/3/1939 από 15.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη (Β΄ - 518/17.3.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 191/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1939/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/7004_3 1939
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία