ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/155

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπιακού Χωριού γενικής αρμοδιότητας, με έδρα το πολεοδομικό συγκρότημα του Ολυμπιακού Χωριού του δήμου Αχαρνών και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3, 11 και 38 του π.δ. 1/2001 (Α΄-1), όπως τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, με τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 1 και 3 και 3 παράγραφος 3 του π.δ. 2/2004 (Α΄- 1).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247).
 • Τις διατάξεις του π.δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 36).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/39 από 15.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννάκη (Β΄ - 518).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3. 2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 80.000,00 ευρώ, περίπου για το έτος 2005 και 65.000,00 ευρώ περίπου, για το έτος 2006 και καθένα των επομένων ετών. Οι δαπάνες του έτους 2005 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1321, 1329, 1431, 1511, 1512, 1691, 1699, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729 και 1919 στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ενώ οι δαπάνες του έτους 2006 και επομένων ετών (ΚΑΕ 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0869,0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1311, 1321, 1329, 1511, 1512, 1699, 1713, 1723, 1725 και 1729 Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ αριθμ. 175/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-23 Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/213
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1939/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/7004_3 1939
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005