ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Γυθείου σε Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Γυθείου μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας του όπως αυτή καθορίσθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση λε του β.δ. 215/1973 (Α΄ 65) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 280/1983 (Α΄ 103), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 394/1985 (Α΄ 136). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • α. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του ν. 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Α΄311). β. Την διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). γ. Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λ.π. (Α΄ 247). δ. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 519).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφ άπαξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού έξη χιλιάδων (6.000) ευρώ για το οικονομικό έτος 2005. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ε.ιδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0712).
  • Την υπ’ αριθμ. 177/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-08-24 Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Γυθείου σε Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/214
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/280 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/394 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/215 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία