Σύσταση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στο Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων - Συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α) και άλλες διατάξεις).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Συνιστάται Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Β~ Τάξης, επιπέδου Τμήματος, με τίτλο Δ.Ο.Υ. Πύλης και έδρα το Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 388 του π.δ. 551/1988, όπως αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Τρικάλων, διακρίνονται σε Α~ και Β~ Τάξης και είναι οι εξής.α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 ΔΟΥ Τρικάλων Τρίκαλα Α΄ 2 ΔΟΥ Καλαμπάκας Καλαμπάκα Β΄ 3 ΔΟΥ Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα Β΄ 4 ΔΟΥ Πύλης Πύλη Β΄.
Article 2
1.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Πύλης εκτείνεται στα όρια των περιοχών:.
 1. των δήμων Πύλης, Πινδαίων και Αιθήκων,
 2. των δημοτικών διαμερισμάτων Πιαλείας, Φήκης και Φιλύρας του δήμου Πιαλείων και των δημοτικών διαμερισμάτων Γόμφων και Παλαιομοναστήρου του δήμου Γόμφων
 3. των κοινοτήτων Μυροφύλλου και Νεράιδας,
 4. του κοινοτικού διαμερίσματος Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Ασπροποτάμου, οι οποίες αποσπώνται από την κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.
2.  
  Η Δ.Ο.Υ. Πύλης ασκεί τις καθ ύλην αρμοδιότητες του άρθρου 5 του π.δ. 551/1988. 3.- Στην καθ ύλην αρμοδιότητα της ΔΟΥ υπάγονται οι πάσης φύσεως πληρωμές του Δημοσίου και των ΟΤΑ, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά της.
Article 3
1.  
  1.- Η Δ.Ο.Υ Παλαμά του Νομού Καρδίτσας, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3259/2004, ασκεί τις καθ ύλην αρμοδιότητες του άρθρου 5 του π.δ. 551/1988. 2.- Στην καθ ύλην αρμοδιότητα της ΔΟΥ υπάγονται οι πάσης φύσεως πληρωμές του Δημοσίου και των ΟΤΑ, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητά της.
Article 4
1.  
  Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της συνιστώμενης Δ.Ο.Υ Πύλης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 19 παρ. 3 ν. 2443/ 1996 -ΦΕΚ 265 Α~). Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν.2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α~ 107). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α~ 98).
 • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β~ 527).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 288.3806, που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του 2005, καθώς και ύψους 105.000 6 που θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς εξόδων των επόμενων ετών (Ε.Φ. 23-120 Κ.Α.Ε. 0288, 0813, 0829, 0831, 0832, 0869, 0875, 1512, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725).
 • Την υπ’αριθμ. 148/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίρυ της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date