Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα οποία :
 1. λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988 και
 2. έχουν εφοδιασθεί με την άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του π.δ/τος 224/97 (Α΄ 169).
2.  
  Στα συνεργεία της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα συνεργεία που τους χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 5 ετών, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 224/1997, ακολούθως μετεγκαταστάθηκαν λόγω ανωτέρας βίας στον ίδιο ή όμορο δήμο ή κοινότητα και είτε έτυχαν άδειας λειτουργίας ή δεν κατέστη δυνατόν να τύχουν άδειας στην νέα τους θέση για το υπόλοιπο της 5ετίας δηλ. μέχρι την 31.12.2002, όπως οριζόταν στην παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 224/1997.
3.  
  Συνεργεία της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία μετεγκαταστάθηκαν λόγω ανωτέρας βίας, από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν μπορούν να τύχουν αδείας λειτουργίας αορίστου χρόνου στην νέα τους θέση, δύνανται να εφοδιασθούν με την άδεια του άρθρου 3 του παρόντος, εφ΄ όσον προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο.
Άρθρο 2 "Όροι και προϋποθέσεις"
1.  
  Συνεργεία του άρθρου 1 του παρόντος, δύνανται να λάβουν άδεια λειτουργίας ορισμένου χρόνου με λήξη την 31.12.2006, εφ΄ όσον: α. έχουν εφοδιασθεί με την προσωρινή άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του π.δ. 224/1997, β. έχουν υποβάλει σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του παρόντος, το αργότερο εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 3 "Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας"
1.  
  Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ορισμένου χρόνου πρέπει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου να υποβάλλει το αργότερο εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος, σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , συνοδευόμενη από :
 1. Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια Δ. Ο.Υ είκοσι τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (23,50 6).
 2. Απλό αντίγραφο της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου (5 ετών) η οποία έληξε στις 31.12.2002.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, του εκμεταλλευτή ή των συνεκμεταλλευτών του συνεργείου ό,τι δεν υπάγονται στις στερήσεις του άρθρου 19 του ν. 1763/1988 από αμετάκλητη καταδίκη με ανυποταξία ή λιποταξία.
 4. Θεωρημένο αντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ν.δ. 3100/1954 (Α΄ 254) ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του ν. 1575/1985.
 5. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκομίζεται αντίστοιχο επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή άδειας υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
 6. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, ή αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση ή εξ αρχής χορήγηση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας, με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου
 7. Σχεδιάγραμμα της κατόψεως ή των κατόψεων των χώρων εργασίας του συνεργείου (σε κατάλληλη κλίμακα, σε δύο αντίγραφα), με τα βασικά τους στοιχεία ( υποστυλώματα, πόρτες, παράθυρα, βασικές διαστάσεις, συνολικό εμβαδόν) και τους βοηθητικούς χώρους, στις οποίες απεικονίζονται τα εγκατεστημένα μηχανήματα (και οι τυχόν τάφροι επιθεώρησης) στην πραγματική τους μορφή με κλίμακα, το καθένα με αύξοντα αριθμό και υπόμνημα με αντιστοίχιση των αριθμών με τα μηχανήματα.
 8. Το σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο μηχανικό.
 9. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Υπηρεσία σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή για τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου.
 10. Τεχνικό απογραφικό δελτίο, με κατάλληλη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία της όλης εγκατάστασης, εις απλούν.
 11. Το δελτίο υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο μηχανικό και υποβάλλεται στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή.
 12. Προϋπολογισμό δαπάνης των εγκαταστάσεων εις διπλούν, μαζί με τα προβλεπόμενα από τα εδάφια α, β και γ της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 224/1997 αποδεικτικά.
 13. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει λήξει η διάρκεια της παλαιάς έγκρισης
 14. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο ευρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις κείμενες Πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία συνεργείων
2.  
  Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφ’ όσον αυτά πληρούν του όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, διαρκείας τριών (3) ετών, που αρχίζει την 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2006. Σε περίπτωση που από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο για την απομάκρυνση των ήδη λειτουργούντων συνεργείων , η ισχύς της χορηγούμενης άδειας λειτουργίας δεν μπορεί πάντως να εκτείνεται πέραν από το όριο αυτό.
3.  
  Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας (λόγω μετεγκατάστασης) για το υπόλοιπο του χρόνου ήτοι μέχρι 31.12.2006, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:.
 1. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα
 2. Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και για την νέα θέση του συνεργείου.
 3. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου, στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπως και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 του π.δ. 224/1997.
 4. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για τον υπόλοιπο χρόνο ισχύος της άδειας, δηλ. μέχρι 31.12.2006.
 5. Μετά την λήξη της ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 6. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 όπως ισχύει.
4.  
  Σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, η οποία ισχύει για το υπολειπόμενο χρόνο της παλαιάς άδειας. Για την χορήγηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του π.δ. 78/1988 όπως ισχύει.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος του παρόντος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (Α΄ 207), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγρ. 2 του ν. 2289/1995 (Α΄ 27) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28) και του άρθρου 23 παράγρ. 1 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 τροποποίηση του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), εναρμόνιση με την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις(Α΄ 229).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ.169/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3100 1954
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78 1988
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018