ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες και Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης Ασφαλείας του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας πτήσεων της ΥΠΑ και ειδικότερα του τμήματος Επί των προτύπων Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες και ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας, είναι η ανάπτυξη και διατήρηση Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες
2.  
  Το τμήμα του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Επί των προτύπων ασφαλείας πτήσεων από έκνομες ενέργειες και ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 1 και 5 του ν. 2912/2001 αποτελείται από τους επιθεωρητές της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων και των λοιπών μονάδων της ΥΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Δια του παρόντος Π.Δ. καθορίζονται οι Τομείς Εξειδικεύσεων των Επιθεωρητών επί των Προτύπων Ασφαλείας Πτήσεων, ως ακολούθως:.
 1. Προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, και
 2. Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης Ασφαλείας
3.  
  Το έργο των Επιθεωρητών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όπως περιγράφεται και εξειδικεύεται στα οικεία επί μέρους άρθρα του διατάγματος αυτού, είναι γενικώς η ανάπτυξη, εποπτεία και ο έλεγχος των θεσμοθετημένων προτύπων ασφαλείας πτήσεων από έκνομες ενέργειες, όπως και ο τεχνικός έλεγχος της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται: Αερολιμένας (Αirpοrt): Το αεροδρόμιο που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και σε υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. Αερομεταφορέας: Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών με εν ισχύει άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας, τα πάσης φύσεως γραφεία ή εγκαταστάσεις διακίνησης αεροπορικών αποστολών (φορτίου - ταχυδεμάτων - ταχυδρομείου), οι εγκαταστάσεις παρασκευής/τροφοδοσίας αεροσκαφών και εγκαταστάσεις αεροπορικών εφοδίων, αποθεμάτων και υλικών ευρισκομένων εντός ή εκτός του χώρου των αερολιμένων. Αεροπορική Αρχή: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Αεροπορική Επιχείρηση: Ένας αερομεταφορέας ή μια εταιρεία αεροπορικών εργασιών. Ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας: Ο σχεδιασμός μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών στρεφομένων κατά της πολιτικής αεροπορίας. Απαγορευμένα αντικείμενα και ουσίες: Αντικείμενα και ουσίες τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη έκνομης ενέργειας και τα οποία δεν έχουν δηλωθεί βάσει των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Αρμόδια Αρχή Αεροπορικής Ασφάλειας: Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της Αεροπορικής Αρχής. Ασφάλεια (security): Ο συνδυασμός μέτρων, ανθρώπινου δυναμικού και υλικών μέσων με σκοπό την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. Γενική Επιθεώρηση (Security Αudit): Κάθε διεξοδική εξέταση όλων των πτυχών των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, ώστε να προσδιορίζεται εάν εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση και σύμφωνα με θεσμοθετημένα πρότυπα. Διαδικασία ασφάλειας(security cοntrοl): Η διαδικασία με την οποία μπορεί να προληφθεί η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων. Διερεύνηση (Security inνestigatiοn): Η διεξοδική εξέταση κάποιου συμβάντος ασφαλείας και η σε βάθος αναζήτηση και διευκρίνιση των αιτίων του, προς αποφυγή του ενδεχομένου υποτροπής. Παράλληλα εξέταση της δυνατότητας άσκησης των νομίμων μέσων παροχής έννομης προστασίας. Διεθνείς Οργανισμοί: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας- ΙCΑΟ (Ιnternatiοnal Ciνil Ανiatiοn Οrganizatiοn) Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας- ΕCΑC (Εurοpean Ciνil Ανiatiοn Cοnference) Σύνδεσμος Αεροπορικών Αρχών- JΑΑ (Jοint Αirwοrthiness Αuthοrity) Δοκιμή μέτρων ασφαλείας (Security Τest): Η δοκιμή των μέτρων αεροπορικής ασφαλείας στο πλαίσιο των οποίων η Αεροπορική Αρχή εκδηλώνει ή προσποιείται ότι έχει την πρόθεση να διαπράξει κάποια παράνομη ενέργεια προς το σκοπό της εξέτασης της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής των υφισταμένων μέτρων ασφαλείας. Δραστηριότητες παρακολούθησης εφαρμογής προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες: Κάθε διαδικασία ή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας. Καλύπτει δε τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας (security Surνey), τις γενικές επιθεωρήσεις ασφαλείας (security audits), ειδικές επιθεωρήσεις ασφαλείας (security inspectiοns), τις δοκιμές μέτρων ασφαλείας (security tests), τις δοκιμές εξοπλισμού ασφαλείας σε σχέση με τις επιχειρησιακές του προδιαγραφές και δεδομένα και τις διερευνήσεις συμβάντων ασφαλείας (security inνestigatiοns). Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας: Οι σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αεροπλοΐα (ραντάρ, ραδιοβοηθήματα πάσης φύσεως, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί, κέντρα εκπομπής κ.λ.π). Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδική Επιθεώρηση Ασφαλείας (Security Ιnspectiοn): Η εξέταση της εφαρμογής μίας ή περισσοτέρων πτυχών των μέτρων και των διαδικασιών ασφαλείας των αερολιμένων ή/και λοιπών εμπλεκόμενων στις αερομεταφορές φορέων, ώστε να προσδιορίζεται πόσο αποτελεσματικά τίθενται σε εφαρμογή. Παράλληλα εξετάζεται η πρόοδος στην αποκατάσταση των παραλείψεων και αδυναμιών που επισημάνθηκαν σε προηγούμενες Γενικές ή Ειδικές Επιθεωρήσεις. ΕΚΑΠΑ: Ο ισχύων Εθνικός κανονισμός ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας Δ15/Α/40447/3750/13.10.2004 (ΦΕΚ/Β/ 1624/04) και όπως εκάστοτε ισχύει. Έκνομη ενέργεια (act οf unlawful interference): Κάθε πράξη, η οποία αποσκοπεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και των αερομεταφορών: Ενδεικτικά αναφέρονται πράξεις, όπως: α) παράνομη κατάληψη του αεροσκάφους εν πτήσει ή στο έδαφος. β) χρήση βίας εναντίον προσώπου σε αεροσκάφος εν πτήσει εάν η πράξη αυτή είναι πιθανόν να διαταράξει την ασφάλεια του αεροσκάφους. γ) καταστροφή ή πρόκληση ζημίας σε αεροσκάφος εν λειτουργία, η οποία το καθιστά ακατάλληλο προς πτήση ή η οποία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του εν πτήσει. δ) τοποθέτηση ή διευκόλυνση τοποθέτησης σε αεροσκάφος σε λειτουργία, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, αντικειμένου ή ουσίας, που είναι πιθανόν να καταστρέψει αυτό το αεροσκάφος ή να του προκαλέσει φθορά, η οποία το καθιστά ακατάλληλο προς πτήση ή να του προκαλέσει φθορά η οποία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του εν πτήσει. ε) καταστροφή ή πρόκληση φθοράς σε αερολιμένες, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας ή παρέμβαση και παρεμβολή στην λειτουργία τους, εφόσον η ενέργεια αυτή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους εν πτήσει. στ) μετάδοση πληροφορίας, η οποία είναι γνωστό ότι είναι ψευδής, και επομένως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αεροσκάφους εν πτήσει ή ζ) παράνομη εισαγωγή στο αεροσκάφος, σε αερολιμένα ή αεροπορική εγκατάσταση όπλων, εκρηκτικών υλικών και μηχανισμών με πρόθεση την διάπραξη εγκληματικής ενέργειας. (η) πράξη βίας εναντίον προσώπου σε αερολιμένα ή αεροπορική εγκατάσταση, η οποία προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. (θ) πράξη που καταστρέφει ή βλάπτει σοβαρά τις εγκαταστάσεις ενός αερολιμένα ή ένα αεροσκάφος σταθμευμένο στον αερολιμένα και το οποίο δεν είναι σε λειτουργία ή που αναστατώνει τις υπηρεσίες του αερολιμένα εφόσον τέτοια πράξη θέτει ή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια (safety) σε αυτόν τον αερολιμένα. (ι) χρήση ραδιενεργών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών ουσιών σε αεροσκάφη αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Επιθεώρηση αξιολόγησης επικινδυνότητας (Security Surνey): Η διεξοδική εξέταση όλων των απαιτήσεων του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας κατά την εφαρμογή του από τους Αερολιμένες και λοιπούς φορείς που υποχρεούνται σε τήρηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ασφαλείας. Η Γενική Επιθεώρηση καταλήγει στον προσδιορισμό και αξιολόγηση των παραλείψεων, αδυναμιών, και εν γένει αποκλίσεων από τα ισχύοντα Πρότυπα Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες για τον τελικό προσδιορισμό των αναγκών ασφαλείας και των δραστηριοτήτων αποκατάστασης. Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τον εντοπισμό των ευάλωτων σημείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη εκνόμων ενεργειών, παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας και συστάσεις θέσπισης αντισταθμιστικών μέτρων προστασίας αναλόγου επιπέδου με την αντίστοιχη απειλή προς αντιμετώπιση κάθε εξακριβωμένου κινδύνου. Επιθεωρητής προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες (Ανiatiοn security inspectοr): Το άτομο που διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση και ασκεί δραστηριότητες παρακολούθησης εφαρμογής και ανάπτυξης προτύπων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες καλούμενοι εφεξής ΕΠΑΕΕ. Επιθεωρητής ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας (electrοnic security equipment inspectοr) : Το άτομο που διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας. Επικίνδυνα υλικά: Είδη ή ουσίες που είναι δυνατόν να προξενήσουν σημαντικό κίνδυνο στην υγεία, ασφάλεια ή σε περιουσία όταν μεταφέρονται απ΄ αέρος. Ηλεκτρονικά Μέσα Υποστήριξης ασφαλείας: Εξοπλισμός ηλεκτρονικής τεχνολογίας που σκοπό έχει την υποστήριξη των λοιπών εφαρμοζομένων μέτρων ασφαλείας στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας με σκοπό την πρόληψη εκδήλωσης εκνόμων ενεργειών. Ισχύουσα νομοθεσία: Οι ισχύοντες κανόνες εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πρότυπα, οι κανονισμοί και οι συστάσεις για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. Πρόγραμμα ασφάλειας (Security prοgram): Μέτρα διαδικασίες και πρακτικές, τα οποία υιοθετούνται από υπόχρεο φορέα και εγκρίνονται από την Αεροπορική Αρχή, για να διασφαλίσουν την πολιτική αεροπορία από έκνομες πράξεις. Πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες: Το εκάστοτε ισχύον διεθνές και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. ΡΒΧΠ ουσίες: Ραδιολογικές, Βιολογικές, Χημικές και Πυρηνικές ουσίες. ΣΠΟΑ: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Ταχυδρομικές αποστολές: οι αποστολές αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων που διακινούνται αεροπορικώς από τους φορείς που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες. ΥΠΑ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Φορέας παροχής αεροπορικών εφοδίων: Ο φορέας προετοιμασίας ή χορήγησης αγαθών που προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσεως αεροσκάφους, στο οποίο προωθούνται. Φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει σε τρίτους μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης. Φορτίο (cargο): Κάθε αερομεταφερόμενο αγαθό, εκτός από ταχυδρομείο, εφόδια, συνοδευόμενες ή λανθασμένης διαχείρισης αποσκευές και εσωτερική αλληλογραφία αερομεταφορέων (cο-mail).
Άρθρο 3 "Κατηγορίες επιθεωρητών - Υπαγωγή Οι Επιθεωρητές που αναφέρονται στο διάταγμα αυτό διακρίνονται σε «Επιθεωρητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» και σε επιθεωρητές που ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους καλούμενοι εφεξ [...]"
1.  
  Οι Επιθεωρητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάγονται ιεραρχικά στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων, ο οποίος έχει επί των υπαλλήλων αυτών διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Την ίδια, όπως ανωτέρω, δικαιοδοσία έχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων και για τους επιθεωρητές μερικής απασχόλησης αλλά μόνο για δραστηριότητες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους ως επιθεωρητών. Για τις δραστηριότητες που απορρέουν από την άσκηση άλλων καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές της κατηγορίας αυτής υπάγονται στη δικαιοδοσία των Προϊσταμένων της Οργανικής Μονάδας, στην οποία ανήκουν.
2.  
  Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους οι Επιθεωρητές μπορούν να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ανεξάρτητα από την οργανική τους θέση στην ΥΠΑ
3.  
  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, ορίζεται και ως υπεύθυνος του ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες
4.  
  Οι Επιθεωρητές που έχουν την ιδιότητα του Προϊσταμένου Δ/νσης ή Τμήματος συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης και σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν εντολής του Διοικητού ΥΠΑ

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 4
1.  
  Ειδικότητες Επιθεωρητών προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες. Οι Επιθεωρητές προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες -ΕΠΑΕΕ (Ανiatiοn Security Ιnspectοrs) , διακρίνονται σε: α. Επιθεωρητές ασφαλείας αερολιμένων, φορέων -μέσων υποστήριξης αυτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας (airpοrt security inspectοrs) β. Επιθεωρητές ασφαλείας αερομεταφορέων, φορέων παροχής αεροπορικών εφοδίων και φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (air- carrier security inspectοrs). γ. Επιθεωρητές ασφαλείας αερομεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομικών αποστολών (air cargο /mail security inspectοrs). δ. Επιθεωρητές ασφαλείας εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος ασφάλειας (aνiatiοn security training inspectοrs).
Άρθρο 5 "Γενικά καθήκοντα επιθεωρητών των προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες."
1.  
  Οι ΕΠΑΕΕ έχουν ως καθήκον, την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των θεσμοθετημένων προτύπων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες στο έδαφος και στον αέρα, με βάση τα διεθνή και εθνικά πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές, όπως και τους εκάστοτε υφιστάμενους εν ισχύ κανόνες, εγκυκλίους και διαδικασίες, κατά την εφαρμογή των από τους εμπλεκόμενους στον τομέα της ασφαλείας υπόχρεους φορείς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του εθνικού προγράμματος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας
2.  
  Ειδικότερα, στα γενικά καθήκοντα των ΕΠΑΕΕ περιλαμβάνονται:
 1. Ο έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες στο πλαίσιο κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ασφαλείας 2320/2002 και Κανονισμός εφαρμογής 622/2003) ,της Σύμβασης του Σικάγου περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ν. 211/1947, ΦΕΚ 35Α) και των Παραρτημάτων 6, 17, 18 αυτής (Αnnexes), εγχειριδίων και εγκυκλίων του ΙCΑΟ, του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities- JΑΑ), του Εurοcοntrοl, των Συστάσεων της ΕCΑC, των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών, Εγκυκλίων, Εσωτερικών Κανονισμών της ΥΠΑ καθώς και άλλης συναφούς νομοθεσίας.
 2. Η αξιολόγηση των σχετικών μέτρων, διαδικασιών, προγραμμάτων ως προς την τυποποίηση, την ποιότητα, την επάρκεια, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει, όσον αφορά στην ασφάλεια και υποβολή ενδεχόμενων συστάσεων
 3. Η εναρμόνιση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και η ανάπτυξη σχετικών προτύπων ασφαλείας, όπου απαιτείται
 4. Ο εντοπισμός αδυναμιών ή ελλείψεων, προβλημάτων ή μειονεκτημάτων με επίπτωση στην ασφάλεια και οι προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες
 5. Η εκτίμηση του επιπέδου εκπαίδευσης και καθοδήγησης καθώς και της ποσοτικής επάρκειας του προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα και ευθύνες στον τομέα της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες
 6. Η διενέργεια διερευνήσεων και δοκιμών
 7. Ο εντοπισμός ευάλωτων σημείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη εκνόμων ενεργειών
 8. Η ταξινόμηση της συμμόρφωσης ελεγχομένων φορέων με τη χρήση εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης, προβλεπομένου από την Ε.Ε.
 9. Η εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στον τομέα της ασφαλείας , ο βαθμός αξιοποίησής τους και ο φόρτος εργασίας ανά θέση
 10. Η αξιολόγηση της δομής της ασφαλείας των φορέων που εμπλέκονται στο σχετικό τομέα
Άρθρο 6 "Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών ασφαλείας αερολιμένων, μέσων - φορέων υποστήριξης αυτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας (airpοrt security inspectοrs) Οι Επιθεωρητές ασφάλειας αερολιμένων, μέσων - φορέων υποστήριξης αυτών και εγκατασ [...]"
1.  
  Έλεγχος και έγκριση Προγραμμάτων Ασφαλείας Αερολιμένων και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Αεροναυτιλίας
2.  
  Μονάδα Ασφαλείας Αερολιμένα
3.  
  Επιτροπή Ασφαλείας Αερολιμένα
4.  
  Διαχωρισμός Ελεγχομένων και μη ελεγχομένων χώρων
5.  
  Σύστημα αναγνώρισης προσωπικού
6.  
  Έλεγχος πρόσβασης
7.  
  Διαδικασίες διακίνησης επιβατών
8.  
  Διαδικασίες διακίνησης αποσκευών
9.  
  Έλεγχοι ασφαλείας επιβατών χειραποσκευών
10.  
  Επιχειρησιακές απαιτήσεις του μεμονωμένου εξοπλισμού καθώς και των ολοκληρωμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων ασφαλείας των αερολιμένων, μέσων υποστήριξης αυτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας
11.  
  Διαδικασίες ελέγχου προσωπικοτήτων, διπλωματών, διακίνησης διπλωματικών σάκων και διπλωματικού ταχυδρομείου
12.  
  Κέντρο ελέγχου Αερολιμένα - Αποτελεσματικότητα Συστήματος εποπτείας και Συνέγερσης
13.  
  Ασφάλεια σταθμευμένων αεροσκαφών
14.  
  Ασφάλεια αίθουσας Κρατικών Επισήμων
15.  
  Γενική Αεροπορία
16.  
  Οπλοφορία σε ελεγχόμενους χώρους του Αερολιμένα
17.  
  Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστήματος Ασφάλειας του Αερολιμένα (επόπτες ασφαλείας)
18.  
  Απειλές και συμβάντα:
 1. Ομάδα αξιολόγησης απειλής
 2. Στάδια χειρισμού απειλής
 3. Επίπεδα ενεργοποίησης Αερολιμένα με βάση την επικινδυνότητα της απειλής
19.  
  Ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση εργαζομένων - επιβατικού κοινού σε θέματα ασφάλειας
20.  
  Ασκήσεις ασφαλείας
21.  
  Αεροπορικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας:
 1. Εγκαταστάσεις ΥΕΠ
 2. Radars
 3. Τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί
 4. Εγκαταστάσεις ΠΕΑ
 5. Ραδιοβοηθήματα Διαδρομής - Τερματικά
22.  
  Λοιπές αεροπορικές εγκαταστάσεις με πρόσβαση σε ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας του αερολιμένα
23.  
  Λοιπά ζωτικά σημεία Αερολιμένων:
 1. Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Υδάτινες πηγές
 3. Καύσιμα
24.  
  Φορείς παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών
 1. ΕΛ.ΑΣ. ή άλλοι Κρατικοί φορείς.
 2. Ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Αερομεταφορών:
 3. - Προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας δραστηριοποίησης στους αερολιμένες και λοιπούς φορείς Αερομεταφορών σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ. - Τήρηση των όρων της αδείας των και των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την ΥΠΑ.
25.  
  Λοιποί φορείς που εδρεύουν εντός του αερολιμένα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7 και 8 του παρόντος
26.  
  Διενέργεια σχετικών δοκιμών μέτρων ασφαλείας
27.  
  Διενέργεια διερευνήσεων ασφαλείας
Άρθρο 7 "Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών ασφαλείας αερομεταφορέων , φορέων παροχής αεροπορικών εφοδίων και φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (air carrier security inspectοrs). Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Επιθεωρητές ασφαλείας αερο [...]"
1.  
  Έλεγχος και έγκριση Προγραμμάτων ασφαλείας αερομεταφορέων και λοιπών φορέων εντός και εκτός ορίων αερολιμένα
2.  
  Έλεγχος και έγκριση διαδικασιών ασφαλείας φορέων σχετιζομένων με την ασφαλή λειτουργία του αερολιμένα εντός και εκτός των ορίων του
3.  
  Διαδικασίες εξυπηρέτησης επιβατών:
 1. Αναχωρούντες επιβάτες
 2. Αφιχθέντες επιβάτες
 3. Μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες
4.  
  Έλεγχος ταυτοπροσωπίας επιβατών
5.  
  Σύστημα αντιστοίχησης επιβάτη - αποσκευής
6.  
  Καταμετρήσεις επιβατών - κλείσιμο πτήσεως
7.  
  Φύλαξη αεροπορικού υλικού
8.  
  Διαδικασίες οff airpοrt check in
9.  
  Χειρισμός παραλαμβανόμενων αποσκευών:
 1. Προς αναχώρηση
 2. Αφιχθείσες αποσκευές
 3. Διαμεταφερόμενες αποσκευές
 4. Ασυνόδευτες αποσκευές
 5. Πτήσεις υψηλού κινδύνου
 6. Λανθασμένης διαχείρισης
 7. Συνδυασμένης μεταφοράς
10.  
  Μέτρα ασφαλείας για ειδικές κατηγορίες επιβατών:
 1. Επίσημοι (VΙΡ - CΙΡ)
 2. Διπλωμάτες-Διπλωματικοί σάκοι
 3. Επιβάτες με ειδικές ανάγκες
 4. Ανεπιθύμητοι επιβάτες (inadmissible)
 5. Απείθαρχοι επιβάτες (unruly passengers)
 6. Απελαυνόμενοι επιβάτες (depοrtees)
11.  
  Χειρισμός διασφάλισης αερομεταφερομένου φορτίου - ταχυδρομείου και αντικειμένων άμεσης διανομής
12.  
  Διαδικασίες μεταφοράς ατομικού οπλισμού - οπλοφορίας σε α/φη - οπλισμένων φρουρών (Sky Μarshals)
13.  
  Σχέδια έκτακτης ανάγκης Αερομεταφορέα για την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών
14.  
  Ασφάλεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αερομεταφορέα. Επιτήρηση και διασφάλιση αυτών όπως και των σταθμευμένων και των διανυκτερευόντων αεροσκαφών.
15.  
  Ασφάλεια του αεροσκάφους:
 1. Έρευνα αεροσκάφους (aircraft security search)
 2. Έλεγχος ασφάλειας αεροσκάφους (aircraft security check)
 3. Διαδικασίες Ασφάλειας του α/φους κατά την εξυπηρέτηση στο έδαφος
 4. Διαδικασίες Ασφάλειας του α/φους κατά τη διάρκεια της πτήσης (in flight security measures) Διαδικασία για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στον θάλαμο διακυβέρνησης α/φους - ενίσχυση και ασφάλιση της θύρας του θαλάμου διακυβέρνησης
 5. Ειδικά εφαρμοζόμενα μέτρα για τις πτήσεις υψηλού κινδύνου
 6. Ειδικά εφαρμοζόμενα μέτρα κατόπιν απαίτησης Κρατικών Αρχών
 7. Μέτρα ασφαλείας εφοδίων του α/φους
16.  
  Επιθεωρήσεις στους χώρους δραστηριότητας των φορέων παροχής αεροπορικών εφοδίων (τροφοδοσίας - καυσίμων κ.α.) για την έγκριση των προγραμμάτων ασφαλείας τους και την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους.
17.  
  Επιθεωρήσεις στους χώρους δραστηριοποίησης των λοιπών φορέων παροχής εφοδίων, υλικών, αποθεμάτων σχετιζομένων με την εξυπηρέτηση της πτήσης, φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης όπως και στις εταιρίες καθαρισμού προς διαπίστωση των προβλεπομένων διαδικασιών ασφάλειας
18.  
  Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών απαιτήσεων του εξοπλισμού ασφαλείας των αερομεταφορέων, των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των φορέων παροχής εφοδίων - διενέργεια σχετικών δοκιμών
19.  
  Διενέργεια διερευνήσεων
Άρθρο 8 "Επιθεωρητές ασφαλείας αερομεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομικών αποστολών (air cargο /mail security inspectοrs)."
1.  
  Οι Επιθεωρητές ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους διενεργούν επιθεωρήσεις, σε:
 1. Εγκεκριμένα Μεταφορικά Γραφεία - Πρακτορεία (Regulated agent)
 2. Αερομεταφορείς και συμβαλλόμενους Εμπορευματικούς Σταθμούς (cargο handlers)
 3. Γνωστούς Αποστολείς (Κnοwn Cοnsignοrs)
 4. Φορείς Ταχυδρομικών Αποστολών
2.  
  Αντικείμενα των επιθεωρήσεων αποτελούν:
 1. Έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις και τους χώρους δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων για τη διαπίστωση ύπαρξης των προβλεπόμενων μέσων, εξοπλισμού και διαδικασιών ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα ΕΚΑΠΑ και τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠΑ
 2. Έλεγχος προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας Εγκεκριμένου Μεταφορικού Γραφείου και έγκριση προγράμματος ασφαλείας
 3. Έλεγχος και έγκριση προγραμμάτων ασφαλείας φορέων ταχυδρομικών αποστολών
 4. Διαδικασίες αερομεταφορέων και λοιπών φορέων και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενων στην παροχή υπηρεσιών διακίνησης αερομεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομικών αποστολών
 5. Διερευνήσεις συμβάντων ασφαλείας σχετιζομένων με την ασφάλεια του αερομεταφερόμενου φορτίου και των ταχυδρομικών αποστολών
3.  
  Οι επί μέρους τομείς επί των οποίων διεξάγονται οι εν λόγω επιθεωρήσεις είναι οι κατωτέρω :
 1. Αρχεία αποστολέων και εξουσιοδοτημένων για την παράδοση των εμπορευμάτων προσώπων ή μεταφορικών Γραφείων - έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων
 2. Διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας για την αποδοχή, αποθήκευση, διακίνηση και τελική παράδοση του αερομεταφερόμενου φορτίου στα αεροσκάφη
 3. Συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων (φορτωτικές κλπ), ανταπόκριση αυτών με το διακινούμενο φορτίο
 4. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης - αναγνώρισης προσωπικού και συναλλασσομένων
 5. Διαδικασίες αποδοχής, συσκευασίας, αποθήκευσης, φύλαξης, φόρτωσης επικίνδυνων υλικών (Dangerοus gοοds), από πλευράς εκδήλωσης, μέσω αυτών, έκνομης ενέργειας
 6. Μέτρα και διαδικασίες διασφάλισης των πτήσεων από φορτία διακινούμενα από μη γνωστούς αποστολείς
 7. Εφαρμογή προβλεπομένων στον ΕΚΑΠΑ μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στις εγκαταστάσεις των φορέων διακίνησης φορτίου και φορέων διακίνησης ταχυδρομικών αποστολών
 8. Ποσοστά πραγματοποιούμενων δειγματοληπτικών ελέγχων ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομικών αποστολών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΚΑΠΑ
 9. Μέτρα - διαδικασίες διασφάλισης ταχυμεταφορών (cοurier)
 10. Σύστημα αναγνώρισης ελεγμένων φορτίων - ταινίες ασφαλείας εμπορευμάτων (φύλαξη, έλεγχος πλαστότητας, αρίθμηση κλπ)
 11. Εφαρμογή συμβάσεων συνεργασίας αερομεταφορέων, αποστολέων και φορέων διακίνησης αερομεταφερόμενου φορτίου
 12. Προληπτικά μέτρα μόνιμης ισχύος εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων - πρακτορείων
 13. Μέτρα ασφαλείας κατηγοριών φορτίου που εξαιρείται των ελέγχων ασφαλείας (σοροί, ζώα, μοσχεύματα, ειδικά πυρηνικά υλικά κ.λπ.).
 14. Εφαρμογή μέτρων - διαδικασιών προστασίας του μεταφορτωνόμενου φορτίου
 15. Επιχειρησιακές απαιτήσεις εξοπλισμού ασφαλείας φορέων εμπλεκομένων στην αεροπορική μεταφορά φορτίου και ταχυδρομείου - διενέργεια σχετικών δοκιμών
Άρθρο 9 "Επιθεωρητές ασφάλειας του εθνικού εκπαιδευτικού Προγράμματος ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (aνiatiοn security training inspectοrs) Οι Επιθεωρητές ασφαλείας του εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος κατά την άσκηση των καθηκόντ [...]"
1.  
  Η ακρίβεια, η ποιότητα και η επικαιρότητα του περιεχομένου των εγκεκριμένων μαθημάτων σε κάθε εκπαιδευτική κατεύθυνση του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας
2.  
  Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας και η ταυτόχρονη κάλυψη των υπαρχουσών διεθνών τάσεων της ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας
3.  
  Η παρεχόμενη υποστήριξη από πλευράς επάρκειας των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων- διευκολύνσεων και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού
4.  
  Η διδασκόμενη εκπαιδευτική ύλη, οι πηγές και η διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, η συχνότητα επανεκπαιδεύσεων, όπως και η εκτίμηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς την αρτιότητα των γνώσεων, την τήρηση των εκπαιδευτικών προτύπων και την τήρηση οδηγιών χρήσης των SΤΡs (Standardised Τraining Ρackages του ΙCΑΟ)
5.  
  Οι διατιθέμενοι πόροι στην στήριξη των εκπαιδεύσεων ασφαλείας και η επάρκεια τους στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας
6.  
  Η εξέλιξη του εκπαιδευόμενου προσωπικού μέσω καθηκόντων και θέσεων που σχετίζονται και αιτιολογούν την αντίστοιχη χορήγηση των επαγγελματικών πιστοποιητικών και τα σχέδια επαγγελματικής εξέλιξης βάσει κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού (Σύστημα προαγωγών, μισθών, αμοιβών)
7.  
  Η τήρηση των προβλέψεων του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος ως προς την βιβλιογραφία, ύλη μαθημάτων, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που διανέμονται στους εκπαιδευόμενους, η διασφάλιση του υλικού περιορισμένης χρήσης και διανομής, η διεξαγωγή των εξετάσεων - βαθμολόγηση και εκτίμηση των δελτίων αξιολόγησης των εκπαιδεύσεων που συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι κατά το πέρας των εκπαιδεύσεων
8.  
  Ο τρόπος εφαρμογής του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφαλείας σε όλες του τις παραμέτρους ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες της Πολιτικής Αεροπορίας επί των Προτύπων Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες και να καθορίζεται η μελλοντική εκπαιδευτική πολιτική
Άρθρο 10 "Απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιθεωρητή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, των ειδικοτήτων του άρθρου 4 του παρόντος, απαιτούνται τα κα [...]"
1.  
  Να ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 1 Αερολιμενικών της Υ.Π.Α. , να είναι ενταγμένοι στην Τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 409/1993 (ΦΕΚ/Α/174), και να είναι γνώστες της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλά.
2.  
  Να έχουν καλή γνώση του εθνικού προγράμματος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και του τρόπου που αυτό εφαρμόζεται στις υπό επιθεώρηση επιχειρησιακές δραστηριότητες
3.  
  Να έχουν γνώση επί των αρχών, διαδικασιών και τεχνικών ελέγχων ασφαλείας
4.  
  Να έχουν εμπειρία στην διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες ή/και στην ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας στον εν λόγω τομέα
Άρθρο 11 "Αριθμός Επιθεωρητών προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειας."
1.  
  Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ανέρχεται σε (40) άτομα που κατανέμονται, κατά ειδικότητα, ως εξής:
 1. Στην ειδικότητα των Επιθεωρητών ασφαλείας αερολιμένων, φορέων - μέσων υποστήριξης αυτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας, άτομα δεκαοκτώ (18)
 2. Στην ειδικότητα των Επιθεωρητών ασφαλείας αερομεταφορέων, φορέων παροχής αεροπορικών εφοδίων και φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, άτομα δέκα (10)
 3. Στην ειδικότητα των Επιθεωρητών ασφαλείας αερομεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομικών αποστολών, άτομα δέκα (10)
 4. Στην ειδικότητα των Επιθεωρητών του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας άτομα δύο (2)
2.  
  Μερικής απασχόλησης: Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες μερικής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα. Οι Επιθεωρητές της κατηγορίας αυτής εκπαιδεύονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1, 2, και 3 του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 12 "Αντικείμενα επιθεωρήσεων Επιθεωρητών Ηλεκτρονικών Μέσων υποστήριξης ασφάλειας. Αντικείμενο των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφάλειας είναι ο τεχνικός έλεγχος της αξιοπιστίας των μέσων αυτών και των τυχόν αποκλίσεων από [...]"
1.  
  Σταθεροί Ανιχνευτές Μεταλλικών Αντικειμένων (Πύλες Ελέγχου Επιβατών - WΤΜD - Walk Τhrοugh Μetal Detectοr)
2.  
  Φορητοί Ανιχνευτές Μεταλλικών Αντικειμένων επί Ατόμων (Ηand Ηeld Μetal Detectοr)
3.  
  Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα Ελέγχου Χειραποσκευών, Αποσκευών και Ογκωδών (Χ-ray)
4.  
  Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα Αυτομάτου Εντοπισμού εκρηκτικών υλών σε αποσκευές (ΕDS - Εxplοsiνe Detectiοn Systems and ΕDDS - Εxplοsiνe Deνice Detectiοn Systems)
5.  
  Ολοκληρωμένο αυτόματο σύστημα ελέγχου αποσκευών 100% (ΗΒS)
6.  
  Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης αποσκευών (ΒRS)
7.  
  Συσκευές ανίχνευσης εκρηκτικών υλών (ΕΤDS - Εxplοsiνe Τrace and νapοr Detectiοn equipment). (Sniffers, Τrace Detectοrs).
8.  
  Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα Ασφαλείας φυσικής πρόσβασης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Αccess Cοntrοl - CCΤV)
9.  
  Περιμετρικό σύστημα ασφάλειας εντός και εκτός (Radar VΟR-DΜΕ κ.λπ.) Αερολιμένων.
10.  
  Συσκευές Ανίχνευσης ΡΒΧΠ ουσιών
Άρθρο 13 "Απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση"
1.  
  Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Ηλεκτρονικών Μέσων υποστήριξης ασφαλείας. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού της ειδικότητας Επιθεωρητή Ηλεκτρονικών Μέσων υποστήριξης ασφαλείας, ο υποψήφιος πρέπει να ανήκει στους κλάδους ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ και να συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω κλάδων, όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο του διορισμού του υποψηφίου. Πέραν των ανωτέρω, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποκτήσει δικαίωμα ασκήσεως καθηκόντων της Τετάρτης Βαθμίδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 410/93 (ΦΕΚ/Α/174) να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο πολύ καλά και να έχει πρακτική γνώση και εμπειρία στην λειτουργία του αναφερόμενου στο άρθρο 12 ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποστήριξης ασφαλείας.
Άρθρο 14
1.  
  Αριθμός Επιθεωρητών Ηλεκτρονικών Μέσων υποστήριξης ασφάλειας. Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών Ηλεκτρονικών Μέσων υποστήριξης ασφαλείας πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα. Οι Επιθεωρητές της κατηγορίας αυτής εξειδικεύονται στα αντικείμενα επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15 "Ασυμβίβαστα"
1.  
  Η ιδιότητα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος Οργανικής μονάδας της Υ.Π.Α., αποτελεί ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα των Επιθεωρητών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του παρόντος διατάγματος. Το ασυμβίβαστο αυτό δεν ισχύει για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων της Υ.Π.Α. και τους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής, για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης σε θέματα Ασφαλείας της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), τους προϊσταμένους των μονάδων Αερολιμενικού Ελέγχου της Αεροπορικής Αρχής στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος.
Άρθρο 16 "Διαδικασία επιλογής Επιθεωρητών"
1.  
  Η επιλογή των Επιθεωρητών γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων της ΥΠΑ, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα επιμέρους άρθρα του παρόντος και έχουν περατώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη εκπαίδευση και πιστοποιούνται ανά τριετία
2.  
  Προκειμένου ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων της ΥΠΑ να υποβάλει την εισήγησή του, για πιστοποίηση, ανάκληση πιστοποίησης, ανανέωση κ.λ.π. προς τον Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την έκδοση των προαναφερόμενων πράξεων, επικουρείται από Επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών η οποία αποτελείται από τον ίδιο ως πρόεδρο και μέλη τρεις πιστοποιημένους επιθεωρητές προτύπων ασφαλείας πτήσεων από έκνομες ενέργειες του μέρους Β΄, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι επιθεωρητής του μέρους Γ΄ του παρόντος όταν πρόκειται για την επιλογή των επιθεωρητών του αντικειμένου αυτού. Η επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών συγκροτείται με απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ και συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της.
3.  
  Σε περίπτωση που κρίνονται ως επιθεωρητές ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων και οι προϊστάμενοι των τμημάτων αυτής, η Επιτροπή αξιολόγησης επιθεωρητών συγκροτείται από Υποδιοικητή, οριζόμενο από τον Διοικητή της ΥΠΑ, τον Γενικό Διευθυντή Αερομεταφορών και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης
4.  
  Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις μεταβατικές διατάξεις κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο Διευθυντής Ασφαλείας Αερολιμένων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Μονάδας του, σύμφωνα με το π.δ. 80/1996 (ΦΕΚ/Α/62), εισηγείται προς το Διοικητή της ΥΠΑ τις απαιτήσεις σε προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση του επιθεωρητικού και εποπτικού έργου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος και το οποίο γενικότερα απαιτείται για την ανάπτυξη και διατήρηση του εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, στο πλαίσιο θεσμοθετημένων κοινών προδιαγραφών, βάσει σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια εκδίδεται προκήρυξη- πρόσκληση από το Διοικητή της ΥΠΑ προς το προσωπικό της ΥΠΑ το οποίο καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20), προκειμένου να αξιολογηθεί για την ανάθεση καθηκόντων επιθεωρητή ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Προσωπικού η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων της κεντρικής Μονάδος της ΥΠΑ. Στην πρόσκληση ορίζεται ο αριθμός των επιθεωρητών κατά ειδικότητα, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 11 και 14 του παρόντος για επιθεωρητές πλήρους και μερικής απασχόλησης. Οι μετέπειτα σχετικές εισηγήσεις αναφορικά με τον εκάστοτε απαιτούμενο αριθμό επιθεωρητών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανοποιητική, βάσει κοινοτικών προδιαγραφών διατήρηση του εθνικού ποιοτικού προγράμματος ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, θα υποβάλονται στο Διοικητή της ΥΠΑ τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας ισχύος της πιστοποίησης, σε συνεκτίμηση με τις θέσεις που έχουν κενωθεί κατά τη διάρκεια αυτής, όπως και τυχόν πρόσθετες ανάγκες που θα προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες ασφαλείας το απαιτούν είναι δυνατόν να γίνει σχετική εισήγηση για επιλογή επιθεωρητών εκτός των προβλεπομένων χρονικών ορίων.
5.  
  Στη συνέχεια μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού της ΥΠΑ σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Μετά την κατάθεση της αίτησης από τον υποψήφιο ο Προϊστάμενος αυτού υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού γραπτή εισήγηση, που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο ή σε γεγονότα και συμπεριφορές που στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή του αιτούντος ως επιθεωρητή. Ως προϊστάμενος νοείται ο οικείος Διευθυντής ή προϊστάμενος του Τμήματος , εφόσον η Μονάδα που υπηρετεί ο υποψήφιος είναι διαρθρωμένη σε επίπεδο τμήματος. Η Διεύθυνση Διοικητικού της ΥΠΑ συγκεντρώνει τις αιτήσεις και συντάσσει χωριστά κατάσταση υποψηφίων Επιθεωρητών πλήρους απασχόλησης και κατάσταση υποψηφίων Επιθεωρητών μερικής απασχόλησης και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή της παραγράφου 2 του παρόντος εντός 5 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με τα επισυναπτόμενα σχετικά δικαιολογητικά τους.
6.  
  Από την Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά χωριστοί πίνακες υποψηφίων πλήρους απασχόλησης και υποψηφίων μερικής απασχόλησης. Οι πίνακες των υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητή της ΥΠΑ, συνοδευόμενοι από αιτιολογημένη εισήγηση για κάθε ένα εκ των υποψηφίων το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη διαβίβαση των καταστάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού, ο οποίος και προβαίνει στην επιλογή κατά ειδικότητα, αριθμού υποψηφίων Επιθεωρητών, ίσου με εκείνον που αναφέρεται στην προκήρυξη της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή συντάσσει πίνακες επιλεγέντων χωριστά για κάθε κατηγορία επιθεωρητών βάσει της σχετικής απόφασης του Διοικητού της ΥΠΑ και εισηγείται στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων και ΣΠΟΑ την σχετική εκπαίδευση αυτών. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, η Επιτροπή συντάσσει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων τους οποίους κυρώνει ο Διοικητής της ΥΠΑ και παράλληλα χορηγεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των επιθεωρητών ασφαλείας. Η σειρά της οριστικής κατάταξης στους πίνακες επιτυχόντων επιθεωρητών καθορίζεται από το βαθμό της αποφοίτησης από τα οικεία Σχολεία Εκπαίδευσης. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον 75%. Η ύλη και το εν γένει πρόγραμμα της εκπαίδευσης ορίζεται στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας [Δ15/Α/21836/2115/ 28.6.2005 (ΦΕΚ/Β/871/2005)] και όπως εκάστοτε ισχύει και βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (Ε.Ε.- ΙCΑΟ - ΕCΑC).
7.  
  Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη ή ο αριθμός των επιτυχώς αποφοιτησάντων είναι μικρότερος του αριθμού που αναφέρεται στην προκήρυξη, επιτρέπεται η επαναπροκήρυξη για τον αριθμό των Επιθεωρητών κατά ειδικότητα, που υπολείπεται
8.  
  Η Επιτροπή προκειμένου να καταρτίσει την εισήγησή της στους πίνακες των υποψηφίων Επιθεωρητών εκτιμά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τον ατομικό του φάκελο και περιγράφονται στο άρθρο 83 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και στα επιμέρους άρθρα του παρόντος, το πειθαρχικό του μητρώο, την εν γένει συμπεριφορά και παράστασή του στο υπηρεσιακό του περιβάλλον, τη γλωσσομάθεια του, την εμπειρία του στην άσκηση επιθεωρητικού και ελεγκτικού έργου ή/ και στην ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας, την μέχρι τούδε σχετική εκπαίδευσή του, την εξειδίκευση του σε θέματα ειδικού χειρισμού και αυξημένης εμπιστευτικότητας στον εν λόγω τομέα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αιτιολογημένα τεκμηριώνει την καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας εκτιμάται μετά των λοιπών προσόντων.
9.  
  Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων επιθεωρητών, η κατάρτιση των πινάκων επιλεγέντων αποκλειστικής και μερικής απασχόλησης, η εκπαίδευση και η χορήγηση του οικείου πιστοποιητικού , το οποίο εκδίδεται από το Διοικητή της ΥΠΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3μήνου από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
10.  
  Η ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού των επιθεωρητών του παρόντος πραγματοποιείται ανά τριετία. Για την πράξη ανανέωσης της ισχύος αυτού απαιτείται ο Επιθεωρητής συγκεκριμένης ειδικότητας, είτε να έχει διεξαγάγει σε κάθε έτος της τριετίας πιστοποίησης Επιθεωρήσεις Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ή/και να έχει ενασκήσει καθήκοντα ανάπτυξης Προτύπων Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες άνω του εξαμήνου, σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία, χωρίς να έχουν καταγραφεί σε βάρος του κωλύματα του άρθρου 17 του παρόντος. Ειδικότερα για τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Ασφαλείας και των τμημάτων αυτής οι περιορισμοί του προηγουμένου εδαφίου προσδιορίζονται από τις ανατεθείσες σ αυτούς δραστηριότητες του άρθρου 3 παράγρ.4 του παρόντος. Η ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται η τριετία και αποτελεί τον χρόνο εντός του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης.
11.  
  Η ανάκληση του πιστοποιητικού επιθεωρητή ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και επιθεωρητή ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας είναι δυνατή για λόγους που σχετίζονται με αποδεδειγμένη ανεπάρκεια του υπαλλήλου, με σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή άλλο σπουδαίο λόγο. Η ανάκληση του πιστοποιητικού γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 16 παράγ. 2 του παρόντος.
12.  
  Ουδείς μπορεί να επιλεγεί Επιθεωρητής για περισσότερες από μία ειδικότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ασφάλειας Αερολιμένων είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πιστοποιημένου επιθεωρητού ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες σε αντικείμενο κατηγορίας, άλλης από εκείνη, για την οποία έχει πιστοποιηθεί, εφόσον έχει αποδεδειγμένη σχετική γνώση και εμπειρία.
Άρθρο 17 "Υποχρεώσεις Επιθεωρητών - κωλύματα"
1.  
  Οι Επιθεωρητές οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα ευρήματα των επιθεωρήσεών τους. Ουδέν στοιχείο ανακοινώνεται σε τρίτους ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς την έγκριση του Διοικητή της ΥΠΑ και απουσία αυτού του Διευθυντή Ασφαλείας Αερολιμένων. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την ενημέρωση της Επιτροπής της Ε.Ε. θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
2.  
  Η άσκηση των καθηκόντων του επιθεωρητή γίνεται βάσει εγκεκριμένης μεθοδολογίας η οποία περιγράφεται σε απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος, ανταποκρίνεται σε σχετικές απαιτήσεις της Ε.Ε. του ΙCΑΟ και ΕCΑC και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
3.  
  Η άσκηση των καθηκόντων του Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Το κώλυμα συμφέροντος που προβλέπεται στο άρθρο 36 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 2683/1999, Φ.Ε.Κ. Α19) εφαρμόζεται ανάλογα.
4.  
  Όλοι οι πιστοποιημένοι επιθεωρητές ασφαλείας από έκνομες ενέργειες και ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφαλείας, αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης, υποχρεούνται να παρακολουθούν και να περατώνουν επιτυχώς την προβλεπόμενη από το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας, βασική και συμπληρωματική εκπαίδευση
5.  
  Οι επιθεωρητές αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης πρέπει να ταξιδεύουν αεροπορικώς, όταν τούτο επιβάλλεται για την άσκηση των καθηκόντων τους, και να εργάζονται και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν
6.  
  Οι επιθεωρητές του παρόντος υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εξουσιοδότησης χειρισμού Εθνικού διαβαθμισμένου υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός μηνός από την πιστοποίησή τους
Άρθρο 18 "Δικαιώματα των Επιθεωρητών"
1.  
  Οι Επιθεωρητές αποκλειστικής και μερικής απασχόλησης, είναι αρμόδιοι για την διενέργεια επιθεωρήσεων ασφαλείας ή/και την ανάπτυξη των σχετικών προτύπων ασφαλείας στους τομείς που καθορίζονται με το διάταγμα αυτό. Ουδείς έχει δικαίωμα να φέρει τον τίτλο του Επιθεωρητή και να διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους αν δεν είναι εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, και αν δεν επιδεικνύει την ειδική ταυτότητα που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
2.  
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001, οι Επιθεωρητές που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα είναι εφοδιασμένοι με ειδική ταυτότητα, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας της ΥΠΑ. Η ταυτότητα είναι πλαστικοποιημένη και φέρει στη μία πλευρά έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου, όμοια με εκείνη που απαιτείται για έκδοση διαβατηρίου, και αναγράφονται στην ίδια πλευρά, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πέραν των στοιχείων της μονάδας που την εκδίδει, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του Επιθεωρητή, καθώς και ο αύξων αριθμός μητρώου του. Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης που την εκδίδει, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου. Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής: Ο εικονιζόμενος είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων, ειδικότητας . . . . . . . . . . και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 2912/2001, δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών της ασφάλειας των πτήσεων από έκνομες ενέργειες σε κάθε περίπτωση. Οι μονάδες στις οποίες προγραμματίζεται επιθεώρηση υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την απρόσκοπτη διακίνηση των Επιθεωρητών στους χώρους της μονάδος τους.
Άρθρο 19 "Εκθέσεις Επιθεωρητών"
1.  
  Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι προγραμμάτων ασφαλείας των υπόχρεων από την κείμενη νομοθεσία φορέων στη σύνταξη αυτών, διενεργούνται από Επιθεωρητές αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης, όπου προβλέπεται, τακτικά σύμφωνα με σχετικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων που εγκρίνει ο Διευθυντής Ασφάλειας Αερολιμένων της ΥΠΑ σε μηνιαία βάση ή και εκτάκτως οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, σε συνάρτηση με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή του ελέγχου
2.  
  Οι Επιθεωρητές συντάσσουν και υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση τις Εκθέσεις για τις δραστηριότητες παρακολούθησης εφαρμογής προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, περιγράφοντας με σαφήνεια τα ευρήματα των επιθεωρήσεων. Στο Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Επιθεωρήσεων, που προβλέπει το άρθρο 21, ορίζονται οι χρόνοι υποβολής των εκθέσεων στην Διεύθυνση Ασφάλειας, που ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας, κυμαίνονται από 5 μέχρι 20 εργάσιμες ημέρες. Ο προϊστάμενος του αντίστοιχου τμήματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων υποβάλλει αυτές εντός πενθημέρου, με σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις, στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, συμπληρώνοντας τα τυποποιημένα για το σκοπό αυτό έντυπα. Όλες οι Εκθέσεις των επιθεωρήσεων έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
3.  
  Τα τελικά αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων, με πλήρεις οδηγίες συμμόρφωσης και σε τασσόμενο από την οικεία Διεύθυνση χρόνο αποκατάστασής τους, αποστέλλονται με επιδοτήριο στον ελεγχθέντα φορέα, ο οποίος υποχρεούται να περιγράψει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών τον τρόπο αντιμετώπισης των ευρημάτων και τον πιθανό χρόνο υλοποίησής τους εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί. Η οικεία Διεύθυνση, μετά από αξιολόγηση των απαντήσεων, προτείνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, νέες επιθεωρήσεις και ελέγχους για να διαπιστωθεί η ορθή πορεία της αποκατάστασης των ευρημάτων.
Άρθρο 20 "Εκπαίδευση Επιθεωρητών"
1.  
  Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών διακρίνεται σε θεωρητική, σε εξουσιοδοτημένα Σχολεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και σε πρακτική (οn the jοb training) υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου Επιθεωρητή αντίστοιχης ειδικότητας. Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται επιτυχών εφόσον αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον 75 με άριστα το 100.
2.  
  Η διδακτέα και εξεταστέα, κατά ειδικότητα Επιθεωρητή ύλη και η διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε αντικείμενο προσδιορίζεται στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφαλείας, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ
3.  
  Ειδικότερα:
 1. οι υποψήφιοι επιθεωρητές του μέρους Β΄ του παρόντος, πριν από την πιστοποίησή τους, υποχρεούνται να έχουν περατώσει επιτυχώς την σχετική εκπαίδευση του επιθεωρητού ασφάλειας αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (Ανiatiοn Security Ιnspectοr) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφαλείας
 2. Οι υποψήφιοι επιθεωρητές του μέρους Γ΄ του παρόντος, πριν από την πιστοποίησή τους, υποχρεούνται να έχουν περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευση σχετικά με τη συντήρηση και αξιολόγηση επιδόσεων συσκευών και συστημάτων εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφαλείας
4.  
  Ομοίως πέραν της εκπαίδευσης της παραγράφου (3) οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του μέρους Α του παρόντος πριν την πιστοποίησή τους υποχρεούνται να έχουν επίσης περατώσει δύο (2) τουλάχιστον, από τις παρακάτω κατευθύνσεις εκπαίδευσης του τομέα ασφαλείας (Security), σε σχετικές Σχολές Διεθνών Οργανισμών, της Ε.Ε. και Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας ημεδαπής ή αλλοδαπής:.
 1. Σεμινάριο διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Ανiatiοn security management seminar)
 2. Σεμινάριο διαχείρισης κρίσεων επί θεμάτων ασφαλείας αερομεταφορών από Έκνομες Ενέργειες (Ανiatiοn security crisis management cοurse)
 3. Γενικό εκπαιδευτικό σεμινάριο επί θεμάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Ανiatiοn security training seminar)
 4. Σεμινάριο με θέμα τα επικίνδυνα υλικά (Dangerοus gοοds seminar)
 5. Σεμινάριο για τους επικεφαλής ομάδων επιθεωρήσεων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας (Ανiatiοn security leadership deνelοpment seminar)
 6. Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας φορτίου (Cargο security cοurse)
 7. Εκπαίδευση για την εξοικείωση των εκπαιδευτών επί θεμάτων ασφαλείας από Εκνομες Ενέργειες επί των εκπαιδευτικών πακέτων ασφαλείας SΤΡ 123. (Ιnstructοrs Familiarizatiοn cοurse SΤΡ 123).
 8. Εκπαίδευση σε θέματα Εκνόμων Ενεργειών οφειλομένων σε Όπλα Μαζικής Καταστροφής:
 9. ΡΒΧΠ ουσίες. (Weapοns οf mass destructiοn awareness seminar).
Άρθρο 21
1.  
  Προγραμματισμός και υλοποίηση προγράμματος ποιοτικού ελέγχου ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (Νatiοnal Ciνil Ανiatiοn Security Quality Cοntrοl Ρrοgram - ΝCΑSQCΡ). Για την υλοποίηση, από τους επιθεωρητές του παρόντος, του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, καθορίζεται ο προγραμματισμός των τακτικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης εφαρμογής προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, διενεργούμενων βάσει του σχετικού Εγχειριδίου Διεξαγωγής Επιθεωρήσεων Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων. Στο Εγχειρίδιο αυτό αναπτύσσεται λεπτομερώς η μεθοδολογία και η ακολουθούμενη διαδικασία διεξαγωγής όλων των υιοθετούμενων από τις ανωτέρω διατάξεις Μορφών Δραστηριοτήτων παρακολούθησης εφαρμογής προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες και ηλεκτρονικών μέσων ασφαλείας, ήτοι: Αξιολογήσεις Επικινδυνότητας, Γενικές Επιθεωρήσεις, Ειδικές Επιθεωρήσεις, Δοκιμές Μέτρων Ασφαλείας, και Διερευνήσεις Συμβάντων Ασφαλείας και τεχνικοί έλεγχοι ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης ασφάλειας. Το ανωτέρω εγχειρίδιο είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και καλύπτει κατά στάδια όλες τις ανωτέρω μορφές τακτικών και εκτάκτων δραστηριοτήτων από τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, τη διεξαγωγή μέχρι και την σύνταξη και υποβολή της έκθεσης καθώς και τις χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οι εκθέσεις θα συντάσσονται και υποβάλονται.
Άρθρο 22 "Διεξαγωγή κοινών επιθεωρήσεων"
1.  
  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες είναι δυνατή οσάκις απαιτηθεί η διοργάνωση κοινών επιθεωρήσεων από επιθεωρητές των επιμέρους ειδικοτήτων του άρθρου 4 του παρόντος
2.  
  Οι δοκιμές εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες και επιθεωρήσεις σχετικά με την απόδοση ταυτόχρονα των επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων του εν λόγω εξοπλισμού διενεργούνται με τη συμμετοχή επιθεωρητών των επιμέρους ειδικοτήτων του άρθρου 4 , ανάλογα με τον τομέα της επιθεώρησης και επιθεωρητών του μέρους Γ΄ του παρόντος

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
1.  
  Οι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών, οι οποίοι είναι εντεταγμένοι στην τέταρτη και τρίτη βαθμίδα καθηκόντων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 409/1993 (ΦΕΚ/Α/174), ασκούντες καθήκοντα Επιθεωρητού Ασφάλειας του Μέρους Β΄ του παρόντος σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ ή/ και ανάπτυξης προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στα αντικείμενα των άρθρων 6,7,8 και 9 του παρόντος ασκούμενα μέσω της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, δύνανται να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές μετά από εισήγηση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων, εφόσον έχουν περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του επιθεωρητού ασφαλείας (Ανiatiοn Security Ιnspectοr) του σχετικού τομέα εξειδίκευσης.
2.  
  Ομοίως, οι έχοντες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 ή ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ αποκτήσει δικαίωμα ασκήσεως καθηκόντων της Τετάρτης και Τρίτης Βαθμίδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 410/93 (ΦΕΚ/Α/174), ασκούντες καθήκοντα επιθεωρητού του Μέρους Γ΄ του παρόντος και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στα αντικείμενα του άρθρου 12 του παρόντος, ασκούμενα μέσω της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, δύνανται να πιστοποιηθούν ως Επιθεωρητές μετά από εισήγηση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων, εφόσον έχουν περατώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του επιθεωρητού ασφάλειας του σχετικού τομέα εξειδίκευσης.
3.  
  Στην περίπτωση των ανωτέρω παραγράφων η διαδικασία σχετικής εισήγησης, επιλογής και πιστοποίησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιθεωρητές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καταλαμβάνουν θέσεις των άρθρων 11 και 14 και πιστοποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.
4.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των πιστοποιημένων επιθεωρητών βάσει των προηγούμενων παραγράφων δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη και διατήρηση του προβλεπομένου Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι διαδικασίες επιλογής Επιθεωρητών που περιγράφονται στο άρθρο 16 του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
5.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η διαδικασία των οικείων παραγράφων του άρθρου 16 τηρείται μόνο μετά την εφαρμογή των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 24 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται η παράγραφος 3.38 της Εισαγωγής και το κεφάλαιο Δ του Κανονισμού Δ15/Α/57713/ 1039/29.12.2000 (ΦΕΚ/Β/38/01).
Άρθρο 25 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 32 παραγ. 1, 5 και 6 και 35 παραγ. 1 και 2 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ/Α/94/01) «προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των προτύπων Ασφάλειας πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανικών θεμάτων της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» όπως η παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 αντικαταστάθηκε με την παράγρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ/Α/187/2004). β. Του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (Α.137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ/Α/154) και αντικαταστάθηκε με την παραγ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ/Α/38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ/Α/98).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ/Β/519) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Ετήσια δαπάνη ύψους 48000 ευρώ που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ε.Φ.39-120 ΚΑΕ Ομάδας 0200) για τις μετακινήσεις των επιθεωρητών στους περιφερειακούς αερολιμένες, ανάλογα με τις κατ’ έτος ανάγκες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 21 του παρόντος. β. Ετήσια δαπάνη ύψους 647595,65 ευρώ που θα καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό «ποσά ΤΑΑΣ και ΤΑΕΑ υπέρ Υ.Π.Α.» (παραγρ. 7 έως 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α.113), όπως ισχύει. γ. Ετήσια δαπάνη ύψους 33.000 Ευρώ που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ε.Φ.39-120 ΚΑΕ 0881) για την εκπαίδευση-αρχική και επαναληπτική των επιθεωρητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.
 • Την με αριθμό 154/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/40447/3750 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_40447_3750 2004
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/Δ15/Α/57713/1039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ15_Α_57713_1039 2000
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2001/2912 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2912 2001
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/409 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1996/80 1996
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011