Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης"
1.  
  Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στη Μακεδονία και τη Θράκη. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη της Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίζει την επικοινωνία του με την κεντρική διοίκηση, μέσω της λειτουργικής σύνδεσης και της οριζόντιας επικοινωνίας των υπηρεσιών του Υπουργείου με τις υπηρεσίες των Υπουργείων που ασκούν αντίστοιχες θεματικές αρμοδιότητες. Κατά την άσκηση και εκτέλεση των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων του, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργεί ως επιτελικός φορέας εκπόνησης, διαβούλευσης και διαμόρφωσης προτάσεων και πολιτικών, προκειμένου να εφαρμοστούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Συντονίζει, βοηθά, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις δράσεις των περιφερειακών οργάνων και υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Μεριμνά για την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειών του χώρου ευθύνης του. Καθιστά το χώρο της Μακεδονίας και Θράκης πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και αναδεικνύει τον ιστορικό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή.
Άρθρο 2 "Βασική Διάρθρωση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης"
1.  
  Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Γενική Διεύθυνση
 4. Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (π.δ. 522/1976).
 5. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιμοτυπίας
 6. Το αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Υ.ΜΑ.Θ και των Εποπτευόμενων Φορέων.
2.  
  Στον Υπουργό υπάγονται απ ευθείας :
 1. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.).
 2. Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιμοτυπίας
3.  
  Στο Γενικό Γραμματέα υπάγεται απ ευθείας: Το αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Υ.ΜΑ.Θ και των Εποπτευόμενων Φορέων.
4.  
  Στο Υπουργείο λειτουργούν οι παρακάτω Υπηρεσίες σύμφωνα με τις ειδικές για αυτές Διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Υπηρεσία Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 4. Τμήμα Παραμεθορίων Περιοχών
Άρθρο 3 "Γραφείο Υπουργού και γραφείο Γενικού Γραμματέα"
1.  
  Λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενημερώνουν τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα για θέματα αρμοδιότητάς τους. Επιμελούνται θεμάτων αλληλογραφίας, οργανώνουν την επικοινωνία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τα λοιπά Υπουργεία και τη Διοίκηση εν γένει.
Άρθρο 4 "Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απ ευθείας στον Υπουργό"
1.  
  Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.), η οποία διέπεται ως προς την οργάνωση, την αποστολή και τις αρμοδιότητες, από τις ισχύουσες κάθε φορά για αυτή διατάξεις.
2.  
  Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για:
 1. Την κάλυψη των δημοσίων σχέσεων για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εθιμοτυπικών εκδηλώσεων του Υ.ΜΑ.Θ.
 2. Την παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων και την υποστήριξη των δράσεων, ενεργειών και εκδηλώσεων του Υ.ΜΑ.Θ.
 3. Την οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για λογαριασμό του Υ.ΜΑ.Θ., καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών.
 4. Την φιλοξενία αντιπροσωπειών και επίσημων επισκεπτών στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, για θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης
 5. Την τήρηση του πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας
 6. Τις σχέσεις του Υ.ΜΑ.Θ με τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
 7. Την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής Μακεδονίας - Θράκης για τις κρατικές δραστηριότητες
 8. Τη δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΜΑ.Θ, καθώς επίσης και άλλων δημοσίων φορέων.
 9. Την ενημέρωση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΜΑ.Θ., για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς επίσης για πληροφορίες και δημοσιεύματα του χώρου ευθύνης του Υ.ΜΑ.Θ., που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τις περιοχές αρμοδιότητάς του.
 10. Την επικοινωνία του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΜΑ.Θ., καθώς επίσης και των Υπηρεσιών της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα μέσα ενημέρωσης.
 11. Την ενημέρωση, στην περιοχή αρμοδιότητάς του, των κρατικών μέσων ενημέρωσης και τη συνεργασία με αυτά.
 12. Ειδικότερα:i.
 13. Τη συνεργασία με τα γραφεία Τύπου των Υπουργείων. ii.
 14. Την ενημέρωση του ημερήσιου τύπου της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. iii.
 15. Τη σύνδεση και συνεργασία με τα γραφεία τύπου του χώρου ευθύνης του. iν. Την παρακολούθηση των ξένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη Βόρεια Ελλάδα.
 16. Τη σύνταξη δελτίου τύπου
 17. Την προώθηση ειδήσεων μέσω Γραφείων Τύπου ή και απευθείας
 18. Τη συνεργασία με τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την κάλυψη και προβολή θεμάτων γενικότερης σημασίας
Άρθρο 5
1.  
  Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απ ευθείας στο Γενικό Γραμματέα Το αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών του Υ.ΜΑ.Θ και των Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδιο για : α. Την παρακολούθηση της διεξαγωγής επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με την ορθή εκτέλεση καθηκόντων καθώς και για οικονομικά, διοικητικά και λειτουργικά θέματα εν γένει. β. Την παρακολούθηση της διεξαγωγής ελέγχων και ερευνών, για διοικητικά και οικονομικά θέματα, των εποπτευομένων από το Υπουργείο δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών. γ. Την παρακολούθηση της διεξαγωγής ενόρκων διοικητικών εξετάσεων. δ. Την τήρηση του αρχείου των ελέγχων, ερευνών και διοικητικών εξετάσεων. ε. Την παροχή διευκολύνσεων στο συντονισμό, έλεγχο και εναρμόνιση της δράσης των εποπτευόμενων φορέων. στ. Τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο. ζ. Την παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση αρχείου σχετικά με τη δραστηριότητα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης φορέων.
Άρθρο 6 "Γενική Διεύθυνση"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης β. Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας γ. Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης δ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών ε. Διεύθυνση Διοίκησης και Αυτοτελή Τμήματα: α. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β. Αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γ. Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας δ. Αυτοτελές Τμήμα Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης Η Διεύθυνση Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα : α. Τμήμα Προώθησης της Συνεργασίας με τις Χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. β. Τμήμα Ευρωπαϊκών Υπο [...]"
1.  
  Είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη του προσήκοντος οργανωτικού και λειτουργικού συντονισμού των δράσεων, των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς συνεργασίας δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατά τόπο αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
2.  
  Εντοπίζει, καταγράφει και εισηγείται τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο της Μακεδονίας - Θράκης με σκοπό την ασφάλεια της περιφέρειας Εργάζεται με σκοπό την εξασφάλιση συμμετοχής σε αυτές ελληνικών αντιπροσωπειών. Παρέχει οδηγίες για την επίσημη ελληνική θέση προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες σε συζητούμενα θέματα σε συνεργασία με το αντίστοιχο θεματικό Υπουργείο.
3.  
  Ενισχύει, σε συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις, τις δράσεις και τα προγράμματα ομογενειακών πολιτιστικών φορέων Υποστηρίζει και βοηθά τις στρατιωτικές αρχές στα θέματα αρμοδιότητάς του. Ερευνά και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών με τη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.
4.  
  Επιμελείται της παρουσίασης των παραμέτρων της οικονομικής ζωής και των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
 1. Τμήμα Άμυνας και Αιγαίου
5.  
  Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου, και τα αρμόδια Υπουργεία, αναλύει τα προβλήματα και τις προοπτικές της παραγωγής, όπως εκτιμώνται από τους τοπικούς παράγοντες και όπως προκύπτουν από τη σημερινή πραγματικότητα για τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία και υιοθέτηση κινήτρων που θα διασφαλίζουν την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Μέσω της διαδικτύωσης των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6.  
  Εξετάζει τα βασικά στοιχεία του τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και των θεμάτων αποθήκευσης και διανομής των προοριζόμενων για τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης προϊόντων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου
 1. Τμήμα Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
7.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Ενημερώνεται για τις κυριότερες τελωνειακές διαδικασίες και ρυθμίσεις, καθώς και για τα είδη που υπόκεινται σε ειδικές τελωνειακές ρυθμίσεις ως προς τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
8.  
  Ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για το νομικό και οικονομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στις χώρες αυτές. Επιμελείται της συλλογής πληροφοριακού υλικού και φροντίζει για την καλύτερη ενημέρωση του πολίτη της Β. Ελλάδας.
9.  
  Μεριμνά για την τήρηση αρχείου τευχών της επίσημης Εφημερίδας Ε.Ε και λοιπών εντύπων και εκδόσεων της Ε.Ε. Ενημερώνει του πολίτες της Μακεδονίας και Θράκης για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παράλληλα μέσω της διαδικτύωσης των Περιφερειών του βορειοελλαδικού χώρου σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και με το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου, παρακολουθεί τις χρηματοδοτήσεις καθώς και τους φορείς, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της ΝΑ Ευρώπης προκειμένου να ενημερώσει και να πληροφορήσει επενδυτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη.
10.  
  Μεριμνά για τη βελτίωση και αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων μηχανισμών οικονομικής συνεργασίας και προτείνει νέους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες
11.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ και Οργανισμούς, ιδίως δε, με τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων
 1. Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: α. Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων β. Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύ [...]"
1.  
  Το Τμήμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας παρακολουθεί και παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση
2.  
  Ενημερώνεται από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στατιστικά δεδομένα και στοιχεία που αφορούν την απασχόληση και τα είδη ανεργίας στις περιφέρειές του. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων και των εργοδοτών, και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα.
3.  
  Ενισχύει και υποβοηθά τους φορείς και τα ιδρύματα, που ασχολούνται με την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη στο χώρο ευθύνης του Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων.
4.  
  Μελετά και επεξεργάζεται προγράμματα με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των μορφών κοινωνικού αποκλεισμού στο χώρο ευθύνης του. Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις προσπάθειες και δράσεις τοπικών φορέων, οργανώσεων και συλλόγων για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων.
5.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Συμμετέχει δε και στην παρακολούθηση της πορείας τους και εισηγείται τις αναγκαίες, βάση των εκάστοτε συνθηκών και απαιτήσεων, τροποποιήσεις τους.
6.  
  Ενημερώνει τους πολίτες και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τοπικούς και εθνικούς φορείς.
 1. Τμήμα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
7.  
  Δημιουργεί πεδία συνεργασίας αναφορικά με την παιδεία και τον τουρισμό, εξειδικεύοντας την κυβερνητική πολιτική στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης
8.  
  Ειδικότερα το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού:
 1. Επικουρεί το έργο των πολιτιστικών Υπηρεσιών της Βόρειας Ελλάδας
 2. Προωθεί τη σύνταξη προγραμμάτων έρευνας, συντήρησης και ανασκαφών στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και συμβάλλει στην υλοποίησή τους
 3. Αναλαμβάνει έργα που χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό ή εξειδικευμένο προσωπικό, με τη συνεργασία των οικείων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
 4. Ενισχύει τις μονάδες με επιστημονικό και άλλο προσωπικό ανάλογα με την αξιολόγηση των αναγκών της περιοχής
 5. Εποπτεύει το έργο που παράγεται
9.  
  Εισηγείται την ενίσχυση των υποδομών και του εκσυγχρονισμού των σχολείων
10.  
  Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων περί θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης
 1. Την αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές τους, κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης ή επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων, καθώς και κάθε εργασίας υποδομής του οικισμού, όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης
 2. Το χαρακτηρισμό τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους με εξαίρεση τους ιστορικούς και τους αρχαιολογικούς
 3. Την έγκριση για την ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ( εξαιρουμένων των ιστορικών και αρχαιολογικών )
11.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
12.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων Ειδικότερα:.
 1. Στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην ενίσχυση και οργάνωση των διαφόρων λαογραφικών εκδηλώσεων και εορτών, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και τους τοπικούς λαογραφικούς συλλόγους
 2. Στη συγκέντρωση, στη διάθεση, στη συντήρηση και προβολή των στοιχείων του λαϊκού βίου και ειδικότερα της λαϊκής τέχνης και την ενθάρρυνση και ενίσχυσή της με κάθε μέσο
 3. Στην ίδρυση, στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην ενίσχυση των πάσης φύσεως λαογραφικών μουσείων και συλλόγων
 4. Στη διάσωση, στη μελέτη, στην προβολή και στην ενίσχυση της εθνικής μουσικής και χορευτικής κληρονομιάς
 5. Στην ίδρυση, στην οργάνωση και στην ενίσχυση κέντρων έρευνας της βυζαντινής και της δημοτικής μουσικής, καθώς επίσης και κάθε φύσεως χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων
13.  
  Συμμετέχει στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων για την προώθηση γενικά των θεμάτων που αναφέρονται στην ενίσχυση και ανάπτυξη των καλών τεχνών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ειδικότερα:.
 1. Στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων για την προώθηση των θεμάτων γενικά που αναφέρονται στην ενίσχυση και ανάπτυξη του ελληνικού θεάτρου
 2. Στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων για την προώθηση των ζητημάτων, που αναφέρονται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης του χορού
 3. Στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων, για την προώθηση των ζητημάτων των αναφερομένων στην καλλιέργεια των εικαστικών τεχνών
 4. Στη μέριμνα ανέγερσης μνημείων, ηρώων και ανδριάντων από κρατικούς φορείς
 5. Στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων για την προώθηση των ζητημάτων, που αναφέρονται στα δημιουργήματα των Ελλήνων καλλιτεχνών της μουσικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή
14.  
  Συμμετέχει στην παρακολούθηση, στη μελέτη και στη λήψη μέτρων για την προώθηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και μέσω αυτών, στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας. Στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ελληνικών γραμμάτων στην περιοχή αυτή με τις βραβεύσεις, χορηγίες και άλλα μέσα.
15.  
  Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, και τους εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς αυτού, προωθεί και συμμετέχει στη μελέτη, οργάνωση και εποπτεία εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την πολιτιστική αποκέντρωση και την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό
16.  
  Είναι αρμόδιο για την εποπτεία και την ηθική και υλική συμπαράσταση στα ιδρύματα και στα πνευματικά κέντρα καθώς και στα πολιτιστικά σωματεία, που εδρεύουν στην περιφέρεια του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού
17.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
18.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων
 1. Τμήμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης Η Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: α. Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης β. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης γ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων α. Τμήμα Οικο [...]"
1.  
  Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για το σχεδιασμό της αγροτικής, δασικής και αλιευτικής πολιτικής, εισηγείται την επεξεργασία και τη λήψη μέτρων για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και την εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης
2.  
  Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, καταρτίζει προγράμματα, γνωμοδοτεί, εκπονεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραμμάτων ανάπτυξης της μεθοριακής ζώνης
3.  
  Ενισχύει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων με αντικείμενο την αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία
4.  
  Μελετά και βοηθά στο προγραμματισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα υδάτινα οικοσυστήματα (εσωτερικά και θαλάσσια) με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της αύξησης των αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ενημερώνει τους πολίτες για τις δυνατότητες αξιοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
5.  
  Ενισχύει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, προώθησης και προβολής νέων τουριστικών προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής τουριστικής πολιτικής, σε συνεννόηση με το αντίστοιχο θεματικό Υπουργείο και τις υπηρεσίες αυτού Υποστηρίζει και προωθεί την ποιοτική παραγωγή τροφίμων, την εναλλακτική γεωργία και την καλλιέργεια των βιολογικών προϊόντων.
6.  
  Αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου, προτείνει πολιτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης του τουρισμού στα ιστορικά κέντρα των πόλεων, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τους χώρους και τοπία ιδιαίτερου κάλλους, προκειμένου να γίνουν ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί
7.  
  Ενισχύει εκδηλώσεις και δράσεις για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων Ειδικότερα:.
 1. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και τα τμήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού και Παιδείας, Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης προωθεί την ανάδειξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού
 2. Συμμετέχει στην αξιοποίηση και στη δημιουργία υποδομών για την προαγωγή του ιαματικού-θεραπευτικού τουρισμού, και βοηθά τους αρμόδιους φορείς στην προώθηση του ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού
 3. Προωθεί και ενισχύει αγροτουριστικές δράσεις και προγράμματα στο χώρο ευθύνης του, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου
 4. Συμμετέχει στη μελέτη και στην άσκηση πολιτικής προσέλκυσης συνεδρίων, τοπικών, εθνικών και διεθνών, καθώς και συναφών προς αυτά εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων, που συγκαλούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη, στο πλαίσιο προώθησης του συνεδριακού τουρισμού
8.  
  Προωθεί τη δημιουργία τουριστικού δικτύου μεταξύ των τοπικών φορέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινή δράση και συνεργασία τους με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Μακεδονίας και Θράκης στο εσωτερικό και εξωτερικό Προς τούτο, παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
9.  
  Ενημερώνει τους πολίτες, τους φορείς και τους οργανισμούς του χώρου ευθύνης του για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
10.  
  Βοηθά στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων στη Μακεδονία και τη Θράκη, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Παρακολουθεί την εφαρμογή των αναδασώσεων.
 1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11.  
  Ενημερώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε και τηρεί βάση δεδομένων με πληροφορίες που αφορούν την αγροτική πολιτική σε εθνικό επίπεδο και την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Επιμελείται της διάθεσης πληροφοριακού υλικού στους πολίτες και φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
12.  
  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διείσδυση νέων τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
13.  
  Παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
14.  
  Με γνώμονα τους κανόνες της Ενιαίας Αγοράς και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου, συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας των επενδύσεων στη Μακεδονία και Θράκη. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί δράσεις για την προστασία του καταναλωτή.
15.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
16.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων
 1. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: α. Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) β. Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών γ. Τμήμα Ναυτιλίας α. Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."
1.  
  Το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών καταγράφει τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας σε θέματα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
2.  
  Αξιολογεί με βάση τα στοιχεία και τα συμπεράσματα των προκαταρτικών μελετών τα προς εκτέλεση έργα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας
3.  
  Εισηγείται τη χρηματοδότηση μελετών και κατασκευής έργων οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, διευθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου μεθοριακών σταθμών Προωθεί μέτρα και πολιτικές για την αναβάθμισή τους και την προώθηση και εκμετάλλευση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων τους.
4.  
  Εκπονεί μελέτες και συμμετέχει στο σχεδιασμό, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ, καθώς και με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου για την αναβάθμιση των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών δικτύων και σταθμών, και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και ομόρων κρατών
5.  
  Εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών, λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και στη θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησής τους, με τη συνεργασία του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου
6.  
  Εισηγείται σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης για:
 1. Την αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές τους, κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης ή επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων, καθώς και κάθε εργασίας υποδομής του οικισμού, όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης
 2. Το χαρακτηρισμό τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους με εξαίρεση τους ιστορικούς και τους αρχαιολογικούς
 3. Την έγκριση για την ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (εξαιρουμένων των ιστορικών και αρχαιολογικών)
7.  
  Προτείνει, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, δράσεις για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται στη Βόρεια Ελλάδα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
8.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
9.  
  Αναθέτει την εκπόνηση τοπικών κλαδικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων και μελετών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το περιβάλλον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 1. Τμήμα Ναυτιλίας
10.  
  Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή αρμοδιότητάς του και εισηγείται μέτρα ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εδρεύουν στο χώρο ευθύνης του. Εισηγείται μέτρα για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά περίπτωση.
11.  
  Συμμετέχει στο σχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης και αποκατάστασης των χωματερών και των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
12.  
  Συμμετέχει στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και προστασία των υγροβιότοπων και εθνικών δρυμών, καθώς και στην προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων οικοσυστημάτων
13.  
  Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη λήψη μέτρων, που αφορούν στην αποκατάσταση του τοπίου των λατομείων και μεταλλείων
14.  
  Προωθεί και ενισχύει τη συμμετοχή των φορέων της Βόρειας Ελλάδας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και στόχο έχουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την υβριδική τεχνολογία και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος
15.  
  Τηρεί βάση δεδομένων με πληροφορίες για όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δράσεις και τα έργα που παρακολουθεί, συγχρηματοδοτεί ή υποστηρίζει και υλοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο χώρο ευθύνης του
16.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
17.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων
 1. Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Διοίκησης Η Διεύθυνση Διοίκησης αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα και γραφεία: α. Τμήμα Προσωπικού β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης δ. Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ε. Τμ [...]"
1.  
  Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου του Υπουργείου, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και τη νομική τεκμηρίωση των συμβάσεων που υπογράφει το Υπουργείο Μεριμνά, επίσης, για τη μεταφορά και αναπλήρωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία.
2.  
  Γνωμοδοτεί για τις ανάγκες σε θέσεις προσωπικού, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τηρεί βάσεις δεδομένων με στοιχεία για την αριθμητική σύνθεση και ιδιότητα του προσωπικού, καθώς και τις τυχόν μεταβολές. Σχεδιάζει και προβλέπει την αριθμητική και ποιοτική εξέλιξη του προσωπικού.
3.  
  Είναι υπεύθυνο για τη σωστή διαχείριση και φύλαξη κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού καθώς και των κτηριακών εγκαταστάσεων
 1. Τμήμα Γραμματείας Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για:
4.  
  Έχει την επιμέλεια της καλής λειτουργίας, εκμετάλλευσης, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και του λογισμικού, την προετοιμασία, εισαγωγή, αφαίρεση και έλεγχο δεδομένων και την ασφάλεια του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων, του λογισμικού και των δεδομένων
5.  
  Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου τις σχετικές προτάσεις και προκηρύσσει τους απαιτούμενους κατά περίπτωση διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και καταρτίζει τις αντίστοιχες συμβάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ελέγχει την προσβασιμότητα στο σύνολο αυτών των πληροφοριών.
 1. Τμήμα Μηχανοργάνωσης
6.  
  Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των δικτυακών κόμβων του στους οποίους συμμετέχει, συντονίζει ή εποπτεύει το Υπουργείο
 1. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου
7.  
  Είναι αρμόδιο για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου
 1. Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού Το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου και για τη χορήγηση κάθε είδους πληροφοριακού υλικού (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) σχετικά με τη δραστηριότητά του.
 2. Ενημερώνει τους πολίτες για τη δομή του Υπουργείου, τα τμήματα και τις διευθύνσεις του καθώς και τις δράσεις αυτών.
 3. Κατευθύνει τους πολίτες στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα, ανάλογα με το αντικείμενο του υπό εξέταση ζητήματος.
Άρθρο 12 "Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετέχει και παρακολουθεί την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα
2.  
  Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της συγκρότησης σε δίκτυο των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, ώστε διαδικτυωμένες να μπορούν να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό τους απέναντι στις περιφέρειες των ομόρων κρατών και των μεγάλων περιφερειών των κρατών - μελών της Ε.Ε.
3.  
  Εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β βαθμού
4.  
  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διείσδυση νέων τεχνολογιών στο δημόσιο με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Εισάγει και τεκμηριώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας με επίκεντρο τον πολίτη.
5.  
  Βοηθά και προάγει την απρόσκοπτη επικοινωνία των πολιτών της Βορείου Ελλάδος με τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και ειδικότερα με το Συνήγορο του Πολίτη
6.  
  Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για την κατάρτιση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων
7.  
  Προβαίνει σε εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη
8.  
  Σχεδιάζει και υλοποιεί τη διαδικτύωση των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης με στόχο την αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών και την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία
9.  
  Προωθεί τις διαδικασίες αποκέντρωσης συντονίζοντας τις Περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης
10.  
  Συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μέσω της εξασφάλισης της διατμηματικής συνεργασίας και της λειτουργικής σύνδεσης και οριζόντιας επικοινωνίας με τα αρμόδια θεματικά Υπουργεία και τις υπηρεσίες των Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας
11.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
12.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων
Άρθρο 13 "Αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης"
1.  
  Το Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία ή Υπηρεσίες για την προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
2.  
  Καταγράφει όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και Θράκη
3.  
  Μελετά και εντοπίζει τα προβλήματα του επαρχιακού τύπου και φροντίζει για την επίλυσή τους
4.  
  Προωθεί και υποστηρίζει τη συμμετοχή περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε δημοσιογραφικές αποστολές
5.  
  Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και εκτέλεση δημοσιογραφικών αποστολών, την παροχή των νομίμων διοικητικών και τεχνικών διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους εκπροσώπους, ανταποκριτές, δημοσιογράφους και τεχνικούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων
6.  
  Ενημερώνεται από τις ενώσεις και τους συλλόγους των Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων και τεχνικών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εισηγείται δράσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο
7.  
  Υποστηρίζει τη συμμετοχή των περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και βοηθά την ένταξή τους σε περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ενημέρωσης
8.  
  Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ή Υπηρεσίες, την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών ράδιο-τηλεοπτικών μέσων
9.  
  Ενημερώνει τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς για προγράμματα και πολιτικές του τομέα του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Άρθρο 14 "Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας είναι αρμόδιο για: α. τη σχεδίαση συστημάτων, μεθόδων μέτρησης για τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών β. την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. γ. τον προσδιορισμό σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. δ. την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ε. την εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. στ. τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις, καθώς και τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού της δράσης του, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ζ. την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάση ΙSΟ). η. την εισήγηση για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και οριζόντιοι ειδικοί δείκτες, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44 Α΄). θ. την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων των πολιτών και την επιμέλεια της άμεσης διαβίβασής του στις καθύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. ι. τη συλλογή στοιχείων και δεομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτό. ια. την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας τους, καθώς και την προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ανωτέρω θέματα. ιβ. τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. ιγ. την εισήγηση, παρακολούθηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτό καθώς και της ανταπόκρισης των μονάδων αυτών στις ανάγκες των πολιτών. ιδ. τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και την εισήγηση για την εφαρμογή τους από τις οικείες υπηρεσίες. ιε. τη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ιστ. την εισήγηση στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.
Άρθρο 15 "Αυτοτελές Τμήμα Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες"
1.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο για:
 1. την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ή οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συστήσει ανάλογη μονάδα εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες
 2. τη μελέτη και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των παραπάνω ατόμων, όπως της εύκολης προσέγγισης ( χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης( θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες), δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), καθώς και της λήψης μέτρων για τη διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και της διαμόρφωσης χώρων υγιεινής
 3. την προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμό των ενεργειών, καθώς και την παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις
 4. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ( όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των Ατόμων με Αναπηρίες ), στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ή οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς
 5. την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα και τη μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ανάλογων μεθόδων και πρακτικών
 6. τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς, • για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα. • για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόμων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. • την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τα άτομα αυτά.
2.  
  Ενημερώνει τους πολίτες για προγράμματα και πολιτικές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
3.  
  Προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Τμήματος συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς και τις υπηρεσίες των Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό της πολιτικής και την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Άρθρο 16 "Προσωπικό ΥΜΑΘ"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης διακρίνονται σε κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες ως εξής: α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Α. Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού Ι) Τακτικές θέσεις 1.Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών θέσεις 67 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις 18 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις 7 Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών θέσεις 11 Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις 8 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ Ιατρών θέσεις 1 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων θέσεις 4 Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων θέσεις 3 Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων θέσεις 2 Κλάδος ΠΕ Εκπαιδευτικών θέσεις 5 Σύνολο 130 2.Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις 10 Κλάδος ΤΕ Μηχανικών θέσεις 4 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις 6 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων θέσεις 5 Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας θέσεις 1 Σύνολο 26 3.Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων θέσεις 25 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΔΕ Πληροφορικής θέσεις 6 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών θέσεις 7 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις 3 Κλάδος ΔΕ Κηπουρών θέσεις 2 Κλάδος ΔΕ Οδηγών θέσεις 8 Σύνολο 51 4.Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις 3 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις 8 Κλάδος ΥΕ Εργατών θέσεις 3 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων θέσεις 2 Σύνολο 16 ΙΙ) Προσωρινές/ Προσωποπαγείς Θέσεις Τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ Α΄ 113). Μια (1) προσωρινή θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστού μονίμου υπαλλήλου, η οποία καταργείται αυτοδίκαια, μετά την κένωσή της με οποιονδήποτε τρόπο. Β. Προσωπικό με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γραφείο του Υπουργού (άρθρο 33 παρ. 2α ν. 2190/ 1994).
Άρθρο 17 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Ως προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 16 ορίζονται τα εκάστοτε προβλεπόμενα από το προσοντολόγιο [π.δ. 50/ 2001, (ΦΕΚ Α΄ 39)], όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 18 "Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων"
1.  
  Προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Εκπαιδευτικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΠΕ Δημοσιογράφων ή ΠΕ Ιατρών.
2.  
  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξωτερικών, Άμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
3.  
  Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Εκπαιδευτικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ιατρών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
4.  
  Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
5.  
  Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
6.  
  Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Διοίκησης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
7.  
  Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ή ΠΕ Γεωτεχνικών
Άρθρο 19 "Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Γραφείων"
1.  
  Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών του ΥΜΑΘ και των Εποπτευόμενων Φορέων ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
2.  
  Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού. Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων.
3.  
  Του Αυτοτελούς Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Δημοσιογράφων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
4.  
  Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
5.  
  Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
6.  
  Προϊστάμενος στο Τμήμα Προώθησης της Συνεργασίας με τις Χώρες της ΝΑ Ευρώπης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
7.  
  Προϊστάμενος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ορίζεται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
8.  
  Προϊστάμενος στο Τμήμα Απόδημου Ελληνισμού ορίζεται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων
9.  
  Προϊστάμενος στο Τμήμα Άμυνας και Αιγαίου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών
10.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
11.  
  Προϊστάμενος στο Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ορίζεται υπάλληλος του κλάδου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Εκπαιδευτικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
12.  
  Του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Εκπαιδευτικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
13.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
14.  
  Του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
15.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Εκπαιδευτικών
16.  
  Του Τμήματος Οικονομίας και Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
17.  
  Στο Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
18.  
  Του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
19.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος ΠΕΧΩΔΕ ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
20.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ή ΤΕ Μηχανικών
21.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Ναυτιλίας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Γεωτεχνικών
22.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
23.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής
24.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικών ή ΔΕ Κηπουρών ή ΔΕ Οδηγών
25.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
26.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή ΔΕ Τηλεφωνητών
27.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανοργάνωσης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής . 28.Προϊστάμενος του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων.
29.  
  Προϊστάμενος στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εθιμοτυπίας, ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Δημοσιογράφων ή ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
Άρθρο 20 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 331/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Α΄ 221).
Άρθρο 21 "Σύνθεση Υπηρεσιακών Μονάδων ως Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα, τα οποία έχουν ως εξής:
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄). β.των άρθρων 6 παρ.1 και 12 παρ.10 του ν. 3230/2004 διοίκηση μέσω στόχων - αποδοτικότητα-Ο.Τ.Α - απλούστευση διοικητικών πράξεων - υπαλληλικά ( ΦΕΚ 44 Α΄). γ. των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του ν. 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19 Α΄), και των άρθρων 7 και 8 του ν. 3260/2004 Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 151Α΄). δ. του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 Α του ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38 Α΄) όπως περιλήφθηκε στο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Κωδικοποίηση νομοθεσίας) (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Την υπ αριθμ. Υ704/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 575 Β).
 • Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527 Β).
 • Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519 Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 195.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (Ειδ.Φ. 25-110 / ΚΑΕ ομάδων 0200 και 0800). Κατά την επόμενη πενταετία, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ αριθμ. Δ 214/3.8.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-02 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/220
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/Υ704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/Υ704 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης 2001/331 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. 2014/108 2014