ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/168

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 32 του β.δ. 370/1967 «Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων» (Α’ 113), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 10 του π.δ. 135/1984 (Α’ 45), 2 του π.δ. 98/1987 (Α’ 60), 2 του π.δ. 463/1991 (Α’ 172) και 2 του π.δ. 351/2002 (Α’ 291), αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος"
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος καταργείται από της ισχύος αυτού
2.  
  Η ισχύς του παρόντος πδ αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 32 "Πρόγραμμα Σπουδών"
1.  
  Η όλη εκπαίδευση των Ικάρων διακρίνεται σε στρατιωτική, ακαδημαϊκή και πτητική (μόνο για το Τμήμα Ιπταμένων)
2.  
  Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η απόκτηση των πτητικών γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και η διαμόρφωση της αεροπορικής προσωπικότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του προτύπου Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
3.  
  Η Πτητική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με ασφάλεια, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος και το αποτέλεσμα είναι εντός των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται από την ΠΑ
4.  
  Η Πτητική εκπαίδευση διαχωρίζεται σε στάδια και υλοποιείται με τα διατιθέμενα για το σκοπό αυτό, πτητικά μέσα, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών. Τα στάδια, ο σκοπός οι ώρες και ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ, περιγράφονται σε Διαταγές Μονίμου ίσχύος και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ικάρων.
5.  
  Μέρος της Πτητικής εκπαίδευσης δύναται να υλοποιείται μετά την αποφοίτηση των Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων από τη Σχολή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δύναται να υλοποιείται, μέρος της Πτητικής εκπαίδευσης της Σχολής Ικάρων, σε εκπαιδευτικά κέντρα πτήσεων στην αλλοδαπή, κατόπιν εισηγήσεως του ΓΕΑ
7.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι συντελεστές βαθμολογίας κάθε μαθήματος και η γενική περιγραφή της διδακτέας ύλης καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα. Η αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης όλων των μαθημάτων και τα κριτήρια αξιολόγησης των Ικάρων στα εξεταζόμενα αντικείμενα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθορίζεται στο ΓΕΑ μετά από εισήγηση της ΣΙ, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε να επιτυγχάνεται το αξιόμαχο του Όπλου.
 • Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου, 13 του ν.δ. 4186/1961 (Α’ 143), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.δ. 4439/1964 (Α’ 220).
 • Την υπ’ αριθμ. 213/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Την περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 (Α’ 35).
 • Το άρθρο 90 του Κωδικός νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 135/30.6.2005 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-06 Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4186 1961
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4439 1964
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/135 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/98 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/463 1991
Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2002/351 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/370 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία