ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/169

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μία από τις θέσεις, ειδικότητας Ιδιαίτερου Γραμματέα, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, που προβλέπονται στη διάταξη της περίπτωσης 3 του Πίνακα Α΄ του άρθρου 2 - Μόνιμες Αντιπροσωπείες του π.δ. 194/1998 (Α΄ 144), όπως η περίπτωση 3 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 131/2002 (Α΄ 108), μεταφέρεται στην Πρεσβεία Ταλλίν και προσαυξάνει τις θέσεις της αντίστοιχης ειδικότητας, που προβλέπονται στη διάταξη της περίπτωσης 76 του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 -Πρεσβείες του π.δ. 194/1998, όπως η περίπτωση 76 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 131/2002 και της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3196/2003 (Α΄ 274).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και του άρθρου 149 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄62).
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ 23.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 527).
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 519).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ.150/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-09-07 Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία